دوره و شماره: دوره 53، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1257-1686