دوره و شماره: دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 3167-3604