دوره و شماره: دوره 53، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 1687-2206