دوره و شماره: دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 419-784