ارزیابی تأثیر زئولیت طبیعی بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی ساخته شده از درشت دانه های بازیافتی بنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر جایگزینی درصدهای مختلف درشت دانه های بنایی بازیافت شده بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی پرداخته است. در بتن های ساخته شده، سنگدانه های طبیعی در %25، %50 و %100 با درشت دانه های بنایی بازیافت شده جایگزین شدند. جهت ارتقاء خواص مکانیکی بتن های بازیافتی تحقیق، پوزولان زئولیت طبیعی در %10، %20 و %30 با سیمان جایگزین گردید. در مجموع، 195 نمونه بتنی استاندارد مکعبی و استوانه ای در قالب 16 طرح اختلاط ساخته شده و آزمایش مقاومت فشاری در سنین 7، 28 و 91 روزه، آزمایش های مقاومت کششی دونیم شدن، ضریب ارتجاعی استاتیکی و سرعت امواج فراصوت در سن 28 روزه بر روی نمونه ها انجام شدند. نتایج به دست آمده بیانگر این است که جایگزینی 20% زئولیت طبیعی به جای سیمان، بیش ترین بهبود در خواص مکانیکی بتن های طبیعی را داشته ولی در ترکیب با سنگدانه های بازیافتی، جایگزینی 10% زئولیت طبیعی به جای سیمان، خواص مکانیکی بتن های بازیافتی را بهبود بخشیده است. هم چنین نتایج نشان داد که در سطوح جایگزینی %10 زئولیت طبیعی، کاربرد تا %50 درشت دانه های بنایی بازیافت شده، نزدیکی خواص مکانیکی بتن بازیافتی در مقایسه با بتن طبیعی بدون پوزولان را نتیجه داد، ولی جایگزینی %100 درشت دانه های طبیعی با نوع بنایی بازیافت شده، خواص مکانیکی بتن بازیافتی در مقایسه با بتن طبیعی بدون پوزولان را با افت قابل توجهی روبرو کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of natural zeolite effect on the mechanical properties of concrete containing coarse masonry recycled aggregates

نویسندگان [English]

  • Seyed Fathollah Sajedi 1
  • Mostafa Azhdarizadeh 2
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, IAU of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Ph.D. student, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The present investigation is studied the effect of the replacement of different percentages of natural zeolite (Ze) pozzolan powder on the mechanical properties of recycled concrete made from coarse masonry recycled aggregates. In made concretes, natural aggregates were replaced with recycled coarse masonry aggregates at 25%, 50% and 100% levels. For improve the mechanical properties, natural zeolite was replaced by cement at 10%, 20% and 30% levels. In total, 195 standard cubic and cylindrical concrete samples in the 16 mixing designs were made and compressive strength tests at 7, 28 and 91 days, splitting tensile strength, modulus of elasticity and ultrasonic pulse velocity at 28 days of age were evaluated. the results showed that, at replacement levels of 20% natural zeolite with cement was had the greatest improvement in the mechanical properties of natural concrete but in combination with recycled aggregates, the replacement of 10% natural zeolite by cement was improved the mechanical properties of recycled concrete. also the results showed that, 10% of natural zeolite, using up to 50% of coarse masonry recycled aggregates, Improvement some mechanical properties of recycled concrete was showed relative to conventional concrete without pozzolan, but replace 100% coarse natural aggregates with recycled masonry, mechanical properties of recycled concrete have significantly decreased compared to natural concrete without pozzolan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycled concrete
  • Coarse recycled aggregates
  • Masonry
  • Mechanical Properties
  • Natural zeolite