تأمین ملاحظات طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی کوتاه مرتبه بتن مسلح با شکل‌پذیری زیاد به کمک تحلیل غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

به طور سنتی، طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها بر اساس معیارهای نیرو می‌باشد. در  طراحی با استفاده از آیین­ نامه‌های الاستیک، مقدار خسارت بسیار زیاد بوده زیرا روش الاستیک طراحی لرزه­ای نتوانسته است بینشی در مورد چگونگی رفتار سازه در طول زلزله ارائه دهد. رویکرد اصلی این پژوهش نشان دادن این موضوع است که با توزیع مناسب مقاومت برشی با استفاده از تحلیل غیرخطی در اجزاء، طبقات و کل ساختمان می‌توان شرایطی را فراهم نمود که خرابی ساختمان در زلزله‌های قوی به حداقل ممکن برسد. همچنین نشان داده می‌شود که انتخاب نوع تحلیل در دست یافتن به توزیع مقاومت بهینه مناسب نقش به سزایی خواهد داشت. برای رسیدن به چنین الگویی از یک قاب با سیستم قاب خمشی ویژه به عنوان مدل اصلی، استفاده شده‌است، که در ابتدای امر به وسیله تحلیل استاتیکی خطی طراحی شد، سپس الگوی توزیع مقاومت بهینه قاب مذکور به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی مکرر بر روی ساختمان، برای طراحی قاب اصلی با دقت مناسبی تخمین زده شد و مقاطع ساختمان تعیین شد. سپس ساختمان‌های طراحی شده با توزیع‌ مقاومت تخمین زده شده و توزیع پیشنهادی آیین ­نامه با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی تحت مجموعه ۲۲ تایی از حرکات دور و نزدیک گسل مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند و در نهایت بهترین نوع تحلیل در طراحی لرزه­ای ساختمان‌های بتنی با شکل­ پذیری زیاد در مناطق دور و نزدیک گسل انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing Seismic Design Considerations of Low-Rise High Ductility Reinforced Concrete Frames Using Nonlinear Analysis

نویسندگان [English]

  • Sara Naghavi 1
  • abdolreza sarvghad moghadam 2
  • MohammadReza Mansoori 1
1 M.Sc. student Department of Civil Engineering Science and Research Branch Islamic Azad University
چکیده [English]

Traditionally, the seismic design of buildings has been based on strength criteria. In design using elastic codes, the damage was very high because the elastic method of seismic design has failed to provide insight into how the building behaves during earthquakes. The main approach of this research is to show that with proper distribution of shear strength of components, storiesو and the whole building, using nonlinear analysis, it is possible to provide a situation that minimizes the building damages in strong earthquakes. Moreover, it is shown that selecting the type of analysis will play an important role in determining the optimal strength distribution. To achieve such a pattern, a frame with a special moment frame system was used as the main model, which was initially designed by linear static analysis, then the optimal strength distribution pattern of the frame was estimated with proper accuracy by repetitive nonlinear dynamic analysis on the building and the structure sections were determined. Then, the buildings, which were designed according to the estimated strength distribution and the code proposed distribution, were evaluated and compared using nonlinear time history analysis under a set of 22 near-fault and far-fault motions. Finally, the best analysis type in the seismic design of high ductility concrete buildings in near-fault and far-fault regions was select.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Dductility Reinforced Concrete Frames
  • Linear Analysis
  • Nonlinear Analysis
  • Optimal Strength Ddistribution Pattern
  • Far- fault and Near-fault motions
[١] G. Deierlein, A. Reinhorn, M. Willford, Nonlinear structural analysis for seismic design, a guide for practicing engineers. NIST GCR 10-917-5. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD,  (2010).
[٢] P. Fajfar, Analysis in seismic provisions for buildings: past, present and future, in:  European Conference on Earthquake Engineering Thessaloniki, Greece, Springer, 2018, pp. 1-49.
[۳] K. Poleswara Rao, K.V.G.D. Balaji, S.S.S.V. Gopal Raju, S. Srinivasa Rao, Nonlinear Pushover Analysis for Performance Based Engineering Design –A Review, International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET), 5 (2017).
[٤] P.C.f.R.t.I.C.o.P.f.S.R.D.o. Building, Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings (Standard No. 2800‐14), (2014). (in Persian).
 [۵] B. Ganjavi, G. Ghodrati Amiri, A comparative study of optimum and iranian seismic design force distributions for steel moment resisting buildings, Iran University of Science & Technology, 8(2) (2018) 195-208.
[٦] A.A. Tasnimi, N. Nasrollahi, Seismic Analysis of RC Frames with Different Ductility Based on Performance Amirkabir Journal of Science & Research (Civil & Environmental Engineering) (AJSR - CEE), 47 (2015) 61- 77. (in Persian).
[٧] B.S.S. Council, NEHRP guidelines for the seismic rehabilitation of buildings, Rep. FEMA 273 (1997).
[٨] S. ATC, Evaluation and retrofit of concrete buildings, Rep, ATC-40, Applied Technology Council, Redwood City, California,  (1996).
 [٩] A.S.S.R.S. Committee, Seismic rehabilitation of existing buildings (ASCE/SEI 41-06), American Society of Civil Engineers, Reston, VA,  (2007).
[١٠] A.T. Council, Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures, FEMA 440 (2005).
[١١] A.T. Council, Effects of strength and stiffness degradation on the seismic response of structural systems, Rep. FEMA, 440a (2009a).
[١٢] A. Engineers, Minimum design loads for buildings and other structures, ASCE 7-10 (2010).
[١۳] A.T. Council, Guidelines for seismic performance assessment of buildings, ATC-58 50% draft,  (2009).
[١٤]M. Fintel, S. Ghosh, Explicit inelastic dynamic design procedure for aseismic structures, in: Journal Proceedings, 1982, pp. 110-118.
[١۵] A.J. Kappos, A. Manafpour, Seismic design of R/C buildings with the aid of advanced analytical techniques, Engineering Structures, 23(4) (2001) 319-332.
[١٦] X. Romao, A. Costa, R. Delgado, Nonlinear analysis based seismic design, in: 12 European conference on earthquake engineering, 2002.
 [١٧] A.J. Kappos, G. Panagopoulos, Performance-based seismic design of 3D R/C buildings using inelastic static and dynamic analysis procedures, ISET Journal of earthquake technology, 41(1) (2004) 141-158.
[١٨] A.J. Kappos, S. Stefanidou, A deformation-based seismic design method for 3D R/C irregular buildings using inelastic dynamic analysis, Bulletin of earthquake engineering, 8(4) (2010) 875-895.
 [١٩] A. Sarvghad Moghadam, K. Alizadeh Hesari, Comparison of RC frames designed by nonlinear static procedure with conventional linear procedures, in:  7th National Congress on Civil Engineering, Zahedan - Iran, 2013. (in Persian).
 [٢٠] P.E. Mergos, Efficient optimum seismic design of reinforced concrete frames with nonlinear structural analysis procedures, Structural and Multidisciplinary Optimization, 58(6) (2018) 2565-2581.
 [٢١] B.S.S. Council, NEHRP Recommended Seismic Provisions for New Buildings and Other Structures, Volume 1: Part 1 Provisions, Part 2 Commentary, FEMA P‐1050‐1, in, 2015.
[٢۲] A.C. Institute, Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-14): Commentary on Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318R-14): an ACI Report, American Concrete Institute. ACI, 2014.
 [٢۳] N.B.R. Office, Iranian National Building Code Part 9 for Design and Construction of Concrete  Buildings,  (2013). (in Persian).
[٢٤] J. Moehle, Seismic design of reinforced concrete buildings, McGraw Hill Professional, 2014.
[٢۵]A.S.o.C. Engineers, Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings (ASCE/SEI 41-17), Virginia, USA (2017).
[٢٦]H.M. Hilber, T.J. Hughes, R.L. Taylor, Improved numerical dissipation for time integration algorithms in structural dynamics, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 5(3) (1977) 283-292.
[٢٧] A.T. Council, Quantification of Building Seismic Performance Factors, FEMA-P695,  (2009).
 [٢٨] B.S.S. Council, NEHRP recommended seismic provisions for new buildings and other structures, Rep. FEMA P-750,  (2009).
[۲٩] N.C.J. Venture, Selecting and scaling earthquake ground motions for performing response‐history analyses, NIST GCR 11‐917‐15,  (2011).
 [۳٠] M. Abbas Nejad, H. Moghadam, Optimization seismic loading of flexural frames, in:  1th National Civil Engineering Congress, Sharif  University, Tehran, 2004. (in Persian).