دوره و شماره: دوره 53، شماره 3، خرداد 1400 
22. استخراج پارامترهای مدل چرخه‌ای دیوارهای برشی

صفحه 22-22

10.22060/ceej.2019.16822.6358

مهدی شریفی؛ محمد علی فتحعلی؛ محمد علی انصاری‌پور؛ احمدرضا محمدامری