دوره و شماره: دوره 53، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 785-1256 
استخراج پارامترهای مدل چرخه‌ای دیوارهای برشی

صفحه 1137-1178

10.22060/ceej.2019.16822.6358

مهدی شریفی؛ محمد علی فتحعلی؛ محمد علی انصاری‌پور؛ احمدرضا محمدامری