سیلیکا مونولیت با ساختار مزوحفره: سنتز، شناسایی و کاربرد آن برای حذف کادمیم از فاضلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

یکی از مهمترین مسائل دنیای امروز، آلودگی آب در اثر فلزات سمی و خطرناک می‌باشد. از جمله فلزات سمی که از طریق صنایع مختلف وارد آبهای سطحی و زیرزمینی می‌شود، کادمیم است. در این مقاله، سیلیکا مونولیت بر پایه پلی اتیلن اکساید، با ساختار تخلخلی یکنواخت سنتز شد و برای حذف یونهای کادمیم از محیط آبی استفاده شد. خواص شیمیایی و فیزیکی سیلیکا مونولیت با تکنیکهای SEM، BET و FTIR شناسایی شد. نتایج آنالیزهای BETو SEM نشان داد که مونولیت دارای ساختار مزو حفره می‌باشد و مساحت سطح ویژه 543 مترمربع بر گرم است. سیلیکا مونولیت سنتز شده به عنوان جاذب برای حذف کادمیم در یک فرآیند جذب سطحی ناپیوسته استفاده شد و اثر پارامترهای عملیاتی از جمله pH، غلظت اولیه فلز، میزان جاذب، و زمان تماس بررسی شد. از روش طراحی آزمایش مرکب مرکزی به منظور بهینه‌سازی اثر پارامترهای عملیاتی استفاده شد. نتایج طراحی آزمایش نشان از اهمیت پارامتر pH و مقدار جاذب داشتند. تحلیل داده‌های تعادلی نشان داد که حداکثر ظرفیت جذب مونولیت سنتز شده برابر با 153 میلی‌گرم کادمیم بر گرم مونولیت می‌باشد. داده‌های سینتیکی با مدل‌های مختلف آنالیز شدند و نتایج حاصل نشان از اهمیت جذب شیمیایی دارند. نتایج احیاء جاذب و استفاده مجدد از آن به عنوان جاذب نشان داد که مونولیت سنتزشده توانایی بالای برای جذب یونهای فلزی سنگین از یک محلول آبی دارد و می‌تواند به عنوان یک گزینه مناسب برای تصفیه آب در ابعاد صنعتی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Silica monolith with mesopore structure: synthesize, characterization and application for cadmium removal from wastewater

نویسندگان [English]

  • hakimeh sharififard 1
  • raziyeh hayati 2
  • solmaz hayati 1
1 Chemical Engineering department, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Material Engineering Department, Yasouj University, Yasouj, I.R. Iran
چکیده [English]

One of the most important issues in today's world is the pollution of water with toxic and dangerous metals. Cadmium is one of the toxic metals that enter the surface and groundwater through various industrial wastewaters. In this paper, polyethylene oxide-based silica monolith was synthesized with a uniform porous structure and was used to remove cadmium ions from the aqueous medium. The chemical and physical properties of silica monolith were characterized by SEM, BET, and FTIR techniques. The results of BET and SEM analysis showed that the monolith has a mesopore structure with a specific surface area of 543 m2g-1. The synthesized silica monolith was used as an adsorbent for cadmium removal in a batch adsorption process and the effects of operating parameters including pH, adsorbent concentration, cadmium initial concentration, and contact time were investigated. The Central Composite Design method was used to optimize the effects of operating parameters. The results of the experimental design showed the importance of pH and adsorbent concentration parameters. The analysis of equilibrium data indicated that the maximum adsorption capacity of the monolith for cadmium is 153 mg g-1. The kinetic data were analyzed with various models and results indicated the importance of chemical adsorption. The results of regeneration and reuse of monolith as an adsorbent showed that the synthesized monolith has a high ability to adsorb heavy metal ions from an aqueous solution and can be an option for water treatment at industrial scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silica monolith
  • Mesopores
  • Cadmium
  • Adsorption
  • optimization