ارزیابی عوامل موثر بر افزایش ظرفیت تامین‌کنندگان در فرآیند برون‌سپاری در شرکت آب و فاضلاب اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عوامل موثر بر افزایش ظرفیت تامین‌کنندگان در شرکت آب و فاضلاب اصفهان، در سال 1398 به روش توصیفی از نوع پیمایشی و با هدف کاربردی انجام شد. جامعه آماری پژوهش از سه گروه عوامل کارفرما، مشاور و پیمانکار است که تعداد آنها 50 نفر گزارش گردید، تشکیل شده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری سرشماری کلیه این افراد به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بود که توسط پژوهشگر، ذیل 50 گویه و 4 مولفه (حقوقی- قانونی، قرارداد، مدیریت و مالی) بر مبنای مقیاس 5 درجه لیکرت تدوین گردید. روایی صوری، محتوایی و سازه پرسشنامه، تایید شد. ضریب پایایی پرسشنامه‌ با استفاده از آلفای کرونباخ در بعد حقوقی-قانونی (711/0)، در بعد قرارداد (889/0)، در بعد مدیریت (946/0) در بعد مالی (871/0) و کل پرسشنامه (961/0) برآورد شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که وضعیت فرآیند برون‌سپاری به منظور ظرفیت‌سازی تامین‌کنندگان، در سطح بالاتر از متوسط قرار دارد. علاوه بر این در رتبه‌بندی عوامل موثر بر افزایش ظرفیت تامین‌کنندگان در فرآیند برون‌سپاری، مولفه مالی با میانگین رتبه‌ای (78/2) رتبه اول، مولفه حقوقی-قانونی با میانگین رتبه‌ای (49/2) رتبه دوم، مولفه قرارداد با میانگین رتبه‌ای (43/2) رتبه سوم و مدیریت با میانگین رتبه‌ای (30/2) رتبه چهارم را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Factor Affecting Suppliers’ Capacity Building at Isfahan Water and Wastewater Company

نویسندگان [English]

  • Masoud Raiesi Dehkordi 1
  • Hadi Sarvari 2
1 NO 45, Golbarg Alley, Resalat Street 3, East Negarestan, Ghadir Blvd.
2 Assistant Professor, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This study aimed to Evaluation of Factor Affecting Suppliers’ Capacity Building at Isfahan Water and ‎Wastewater Company in 2019 ‎by descriptive method of survey type and with applied purpose. The statistical ‎population ‎consisted of three groups including employer, ‎consultant, contractor factors, all of whom were ‎reported 50 ‎persons were selected by using census sampling method. The used questionnaire was a researcher-‎made questionnaire developed ‎by the researcher, based on 50 items and 4 components (legal-‎formal, contract, management and financial) ‎based on a 5-point Likert scale. The face, content and construct validity of the questionnaires are confirmed. ‎‎Questionnaire reliability coefficient by use of Cronbach's alpha was (0.711) in ‎the legal-formal dimension, ‎‎(0.889) in the contract dimension, (0.946) in the management ‎dimension (0.871) in the financial dimension and ‎the total reliability of the questionnaire was ‎estimated as (0.961). The findings of the study indicated that ‎the status of the outsourcing process for the ‎suppliers’ capacity building is above average. In addition, in the ranking of ‎effective factors in the increase of the suppliers’ ‎capacity in the outsourcing process, the financial component ‎with the mean rating of (2.78) ‎was the first rank; the legal-formal component with the mean rating of (2.49) was ‎the second ‎rank; contract component with the mean rating of (2.43) was the third rank and management ‎‎component with the mean rating of (2.30) was the fourth rank

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Legal-formal
  • Capacity Building
  • Contracting
  • Water and Wastewater