مطالعه رفتار دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در برابر بارگذاری یکنواخت و چرخه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، ایران

چکیده

تشکیل مفصل پلاستیک در پای ستون‌های اطراف دیوار برشی می‌تواند به خرابی کلی سازه منجر شود. برای رفع این نقیصه دیوار برشی فولادی نیمه مقید (SSSWs) پیشنهاد شده‌است. در این دیوار ستون‌های فرعی در طرفین آن نسبت به ستون اصلی فاصله داشته و صرفاً وظیفه تحمل بارهای جانبی را بر عهده‌ دارند. درنتیجه در صورت پلاستیک شدگی، به ستون‌های اصلی قاب آسیبی وارد نمی‌شود. بررسی رفتار سیستم SSSW به تعداد محدودی مطالعه آزمایشگاهی خلاصه می‌شود. از آن‌جا که مطالعه آزمایشگاهی تأثیر عواملی چون ضخامت ورق جان، سخت‌کننده جان (یک یا دو طرف)، مقطع ستون مرزی پرهزینه است در این مقاله تأثیر متغیرهای مذکور بر سختی ارتجاعی، ظرفیت اتلاف انرژی، مقاومت نهایی و شکل‌پذیری به کمک مدل‌سازی اجزا محدود بررسی ‌شده‌است. ضمناً تأثیر ستون فرعی میانی در بهبود احتمالی رفتار سیستم SSSW پیشنهاد گردید. ابتدا اعتبار مدل عددی اثبات و مابقی مدل‌ها بر اساس مدل صحت­سنجی تولید گردید. آنگاه بازتاب خطی و غیرخطی سیستم SSSW در برابر بارگذاری تک آهنگ و محاسبه و مقایسه شده‌است. در محدوده فرض‌های تحقیق نتایج نشان می‌دهد که تغییر مقطع ستون فرعی (مرزی) بر بازتاب سیستم SSSW بی‌تأثیر است؛ اما با نصب سخت‌کننده­های افقی و قائم در یک یا دو طرف جان و اضافه کردن ستون فرعی میانی دیوار، مقاومت نهایی، ظرفیت اتلاف انرژی‌، سختی اولیه افزایش و شکل‌پذیری سیستم به دلیل افزایش سختی خارج از صفحه ورق دیوار کاهش می‌یابد. بعلاوه افزایش ضخامت ورق جان از 2 به 4 میلی‌متر سختی اولیه، شکل‌پذیری و ظرفیت اتلاف انرژی و مقاومت نهایی مدل را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studding the Behavior of Semi- supported Steel Shear Wall against Monotonic and Cyclic Loads

نویسندگان [English]

  • Jalaodin Bahmaei 1
  • Navid Siahpolo 2
1 Graduate student of Islamic Azad University (Dezful branch)
2 Assistant professor and Vice Chancellor of Academic Affairs/ACECR Institute for higher education-Khuzestan branch-Ahwaz
چکیده [English]

The formation of a plastic hinge at the bottom of steel shear wall columns can lead to a total collapse of the structure. To overcome this defect, Semi-supported Steel Shear Wall systems (SSSWs) are introduced. In these systems, boundary columns are separated from the mainframe columns with a specific distance and only tolerate the lateral seismic forces. So, even these columns experience plasticity, the mainframe does not experience any damages. Evaluating the behavior of SSSW is restricted to some limited laboratory studies. Since the experimental evaluation of the effects of factors such as wall web thickness, web stiffness (one or both side), and the shape of boundary element is too much expensive, in this paper the effect of the aforementioned parameters on elastic stiffness, energy absorption capacity, ultimate strength and ductility is evaluated by finite element simulation. First, the numerical model is verified and the other models have been produced based on the verification model. Based on numerical simulation the results show that changing the shape of boundary columns does not affect the linear and non-linear response of SSSWs. But using vertical and horizontal web stiffness in one or both sides of the shear wall plus using mid-span secondary column increases the elastic stiffness, energy absorption capacity, ultimate strength while decreases the ductility due to increasing the-out-of plane stiffness of the shear web plate. Moreover, increasing web panel thickness from 2 to 4 mm, increases the elastic stiffness, energy absorption capacity, ultimate strength, and ductility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semi-Supported Steel Shear Walls
  • Energy Dissipation
  • Horizontal and Vertical Stiffeners
  • Middle Secondary Column
[1] Berman, J.W., Bruneau, M., 2008. “Capacity Design of Vertical Boundary Elements in Steel Plate Shear Walls”. Engineering Journal, American Institute of Steel Construction, Vol. 45, pp. 57-72.
[2] Xue, M., Lu, L-W., 1994. “Influence of steel shear wall panels with surrounding frame members”.  In: Proc. SSRC annual technical session, pp. 339–54. 
[3] Driver, R.G., Grondin, G.Y., Behbahanifard, M., and Hussain, MA., 2001. “Recent developments and future directions in steel plate shear wall research.”. In:Proc. North American Steel Construction Conference. May.
[4] Sabouri-Ghomi, S., 2002. Lateral load resisting systems: an introduction to steel shear walls. Angize Pop. (In Persian)
[5] Takahashi, Y., Takemoto, Y., Takeda, T., and Takagi, M., 1973. Experimental study on thin steel shear walls and particular bracing under alternative horizontal load. In Preliminary Report, IABSE. Symposium on Resistance and Ultimate Deformability of Structures Acted on Well-defined Repeated Loads, Lisbon, Portugal, pp. 185-191.
[6] Habibneghad, A., 2004. “Behavior of semi-supported thin steel shear walls under lateral loads”. University of Tarbiat Modares, Iran. (In Persian)
[7] Moharrami, H., Habibnejad, A., Mazrouei, A., and Alizadeh, H., 2006. Semi-supported thin steel shear walls. Research report no. 1–4679. The Building and Housing Research Centre. (In Persian)
[8] Moharrami, H., Habibnejad, A., 2008. “Advantages of using Shear Walls thin for reinforcing steel structures”. Journal of Construction and Steel, 4(4), pp. 70-82. (In Persian)
[9] Sabouri-Ghomi, S., Kharazi, M.H., and Mam Azizi, S., 2008. “Buckling behavior improvment of steel palate shear wall systems”. Struct. Design Tall Spec. Build, 17(4), pp. 823–837.
[10] Sabouri-Ghomi, S., Gholhaki, M., 2008. “Experimental Study of Two Three-Story Ductile Steel Plate Shear Walls”. Amirkabir Journal, 39(2), pp. 29-42. (In Persian)
[11] Yu, C., Chen, Y., 2009. Steel Sheet Sheathing Options for Cold-Formed Steel Framed Shear Wall Assemblies Providing Shear Resistance – Phase 2 . Report No. UNT-G70752, University of North Texas.
[12] Jahanpour, A., Moharrami, H., and Aghakoochak, A., 2011. “Evaluation of ultimate capacity of semi-supported steel shear walls”. Journal of Constructional Steel Research, 67(6), pp. 1022–1030.
[13] Sabouri-Ghomi, S., Asad Sajjadi, S.R., 2012.  “Experimental and theoretical studies of steel shear walls with and without stiffeners”. Journal of Constructional Steel Research, 75, pp. 152–159.
[14] Pirasteh, A., Kiani, H., 2013. “Investigation of stiffeners effect on steel shear wall behavior”. 7th National Comgress on Civil Engineering, Sistan and Baloochestan University, Zahedan. (In Persian)
[15] jahanpour, A., Sadat Kholerdi, S.E., 2014. “The effect evaluation of Secondary Column to beam connection type on ultimate strength of Semi-Supported Steel Shear Walls thin at the edges, 8th International Congress of Civil Engineering, college of Civil Engineering, Babol. (In Persian)
 [16] jahanpour, A., Farokhzad, M., and Sadat Kholerdi, S.E., 2015. “Investigation of Plate Thicknesses and Low Yield Point Steel (LYP) in Behavior of Semi-Supported Steel Shear Walls Reinforced with Glass Fiber Polymers (GFRP) ”. 10th International Congress on Civil Engineering, 5-7 May, University of Tabriz, Tabriz, Iran. (In Persian)
 [17] Bahmaei, J., Siahpolo, N., 2018. “Nonlinear performance evaluation of semi-suspended steel shear walls reinforced with horizontal and vertical stiffeners”. 9th National Conference and Third International Conference on Structural and Steel, 2018. (In Persian)
 [18] Jahanpour, A., Moharrami, H., 2015. “Evaluation of behavior of the secondary columns in semi-supported steel shear walls”. Thin-Walled Structures, 93, pp. 94-101.
[19] Shekastehband, B., Azaraxsh, A., Showkati, H., and Pavir, A., 2017. “Behavior of semi-supported steel shear walls: Experimental and numerical simulations”. Engineering structures, 135, pp. 161-76.
 [20] Shekastehband, B., Azaraxsh, A, and Showkati, H., 2017. “Experimental and numerical study on seismic behavior of LYS and HYS steel plate shear walls connected to frame beams only”. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 17(1), pp.154-68.
[21] Krawinkler, H., 1992. Guidelines for cyclic seismic testing of components of steel structures. Vol. 24. Applied Technology Council.
[22] AISC A. AISC 341-05, 2005. Seismic Provisions for Structural Steel Buildings. Chicago, IL: American Institute of Steel Construction.