دوره و شماره: دوره 53، شماره 7، مهر 1400 
12. بررسی اثر افزودنی کاهنده جمع شدگی در بتن مورد استفاده در روسازی‌های بتنی

صفحه 12-12

10.22060/ceej.2020.17542.6600

مسعود غلامی؛ فریدون مقدس نژاد؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ امیرمحمد رمضانیان پور