دوره و شماره: دوره 53، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 2207-2712