ویژگی‌های رفتاری و خصوصیات جذب انرژی صفحات برشی فولادی بالحاظ اثر جنس و نسبت لاغری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان

2 استادیار گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده

در تحقیق حاضر، تاثیر سه جنس متعارف از مصالح فولادی (فولاد ضدزنگ، فولاد نرمه ساختمانی و فولاد با تنش تسلیم پایین) و دامنه وسیعی از نسبت‌های لاغری در ویژگی‌های رفتار غیرخطی و قابلیت جذب انرژی صفحات فولادی تحت شرایط بارگذاری برشی با استفاده از روش المان محدود و بهره‌گیری از تحلیل‌های خطی/غیرخطی استاتیکی و سیکلی مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج تحلیل‌ها، صفحات فولادی مختلف با توجه به نسبت لاغری‌شان در پنج محدوده پیشنهادی بسیار لاغر، لاغر، متوسط، ضخیم و بسیار ضخیم طبقه‌بندی شدند. ویژگی‌های رفتار کلی، زمان نسبی وقوع کمانش یا تسلیم و روند توسعه تنش‌ها در طول بارگذاری برای هر یک از محدوده‌ها مورد بحث و مقایسه قرار گرفت. با تحلیل آماری نتایج، روابط تئوری اصلاح شده‌ای جهت تعیین مرزهای محدوده‌های پنج‌گانه لاغری برای هر یک از مصالح فولادی ارائه شد. همچنین، روابط جدیدی جهت تخمین بار کمانشی در محدوده غیرارتجاعی و خمیری ارائه گردید که قادر است تخمین دقیقتری از ظرفیت کمانشی صفحات نسبت به روابط تئوری موجود در آشتو ارائه دهد. به‌طورکلی با افزایش نسبت لاغری، تدریجا از قابلیت جذب انرژی صفحات (به‌دلیل وقوع کمانش و پدیده تنگ‌شدگی) و توسعه تسلیم در سطح ورق کاسته می‌شود. در محدوده صفحات بسیار ضخیم، قابلیت جذب انرژی صفحات صرفا تحت تاثیر تنش تسلیم مصالح است، درحالی‌که در محدوده‌های لاغر، متوسط و ضخیم، علاوه بر آن تحت تاثیر نسبت لاغری نیز است. قابلیت جذب انرژی صفحات فولادی مختلف در محدوده بسیار لاغر، بدون توجه به نسبت لاغری و تنش تسلیم، کم و بیش مشابه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Behavioral characteristics of steel shear panels with different materials and slenderness ratios

نویسندگان [English]

  • Zahra Aliarab 1
  • Seyed ali asghar Hosseinzadeh 2
1 M.Sc in Structural Engineering, Faculty of Engineering, Golestan University.
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Golestan University
چکیده [English]

In the present study, the effect of material properties and slenderness ratios on the nonlinear behavior characteristics and energy dissipation behavior of steel plates (including stainless steel, mild structural steel and low yield point steel) under shear loading is studied using FEM. First, the steel shear plates with respect to their slenderness ratio and nonlinear behavior are qualitatively and quantitatively classified into very slender, slender, moderate, stocky and very stocky. To quantitatively determine the slenderness classes for each steel materials, modified theoretical relationships are presented separately using statistical analyses of the obtained results for various steel plates. Also, new relationships for assessment of inelastic (moderate plates) and plastic (stocky plates) buckling loads are proposed, that can estimate buckling loads for moderate and stocky plates more accurately compared to the available theoretical relationships in AASHTO. In general, with increasing slenderness ratio, the capability of steel plates for energy dissipation, due to the occurrence of buckling and the resulted pinching in the hysteresis loops, is gradually decreased. In the case of very stocky plates, the capability of plates for energy dissipation is only dependent on the material yield stress, while in the class of slender, moderate and stocky plates, it is dependent to both of the slenderness ratio and material yield stress. In the case of very slender steel plates, the capability of different steel plates for energy dissipation, disregarding the material yield stress and the plate slenderness ratio, seems to be similar, less or more, for various steel materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plate behavior
  • Buckling
  • Yielding
  • Shear loading
  • Finite element