ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سازه ای تیرهای بتن الیافی با الیاف فلزی قلابدار و الیاف پلیمری ماکرو در سطوح مختلف خوردگی آرماتور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

خوردگی آرماتور در سازه‌های بتن مسلح منجر به کاهش ظرفیت باربری و شکل‌پذیری اعضای بتن مسلح می‌گردد. اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻴﺎف در بتن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص مکانیکی ﺑﺘﻦ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر الیاف پلیمری و الیاف فلزی بر عملکرد خمشی تیرهای بتن مسلح دارای خوردگی و بدون خوردگی یک مطالعه آزمایشگاهی انجام گرفت. دو نوع الیاف پلیمری ماکرو و الیاف فلزی قلابدار با درصدهای حجمی 0% و 0.5% در سه سطح خوردگی تقریبی 0% و 7% و 9% مورد آزمایش قرار گرفتند. برای انجام آزمایش خوردگی تسریع شده از یک استخر با 3% نمک، استفاده شد. در نهایت تیرهای بتن مسلح تحت آزمایش بارگذاری خمشی قرار گرفتند. رفتار سازه‌ای تیرهای بتن مسلح در تیرهای دارای خوردگی و تیرهای بدون خوردگی و با الیاف و بدون الیاف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. بر‌اساس نتایج آزمایشگاهی، خوردگی آرماتور باعث کاهش شکل‌پذیری نمونه‌ها گردید و استفاده از الیاف فلزی و پلیمری در نمونه‌های بدون خوردگی و با خوردگی سطح یک و دو باعث افزایش دو برابری شکل‌پذیری می‌گردد. الیاف پلیمری ماکرو در مقایسه با الیاف فلزی قلابدار در نمونه‌های دارای خوردگی تاثیر بیشتری در افزایش شکل‌پذیری نمونه ها دارند. افزایش درصد خوردگی در نمونه‌های بدون الیاف باعث کاهش حداکثر مقاومت نمونه‌ها گردید اما در نمونه‌های با الیاف با افزایش درصد خوردگی تغییر محسوسی در ظرفیت باربری نمونه‌ها مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Evaluation of Structural Performance of FRC Beams with Hooked Metal and Macro Polymer Fibers at Different Levels of Reinforcement Corrosion

نویسندگان [English]

  • Elahe Rahimi 1
  • Jalil Shafaei 1
  • Mohammadreza Esfahani 2
1 Faculty of civil engineering, Shahrood University of Technology
2 Department of Civil Engineering, Ferdowsi Unversity of Mashhad
چکیده [English]

Corrosion in reinforced concrete structures reduces the strength capacity and ductility of members and concrete elements. The use of fibers to improve mechanical properties of concrete has long been considered by engineers. In this study, an experimental study was conducted to investigate the effect of macro-polymeric fibers and hooked metal fibers on corrosion-free, non-corrosive reinforced concrete beams. Two types of macro-polymeric fibers and hooked metal fibers with 0% and 0.5% volume percentages were tested at three levels of corrosion of 0%, 7% and 9%. An accelerated corrosion test was used from a 3% salt pool. Finally, the reinforced concrete beams were subjected to bending loading tests. Structural behavior of reinforced concrete beams in corrosion beams and non-corrosion beams and with fibers and non-fibers were evaluated and compared. Based on experimental results, corrosion reduces the ductility of the specimens and the use of metallic and polymeric fibers in non-corrosion and corrosion specimens of the first and second surfaces causes a two-fold increase in ductility. Macro polymer fibers are more effective in increasing the shape of the samples compared to the hook metal fibers in corrosion samples. Increasing the percentage of corrosion in non-fibrous specimens decreased the maximum resistance of the specimens, but in specimens with fibers, no significant change was observed in the bearing capacity of the samples with increasing corrosion percentage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber reinforced concrete (FRC)
  • hooked metal fibers
  • macro polymer fibers
  • reinforcement corrosion
  • accelerated corrosion
[1] W. Zhu, R. François, Corrosion of the reinforcement and its influence on the residual structural performance of a 26-year-old corroded RC beam, Constr. Build. Mater. 51 (2014) 461–472.
[2] Z.P. Bazant, Physical model for steel corrosion in concrete sea structures— theory, J. Struct. Div. 105 (6) (1979) 1137–1153.
[4] P.S. Song, S. Hwang, B.C. Sheu, Strength properties of nylon-and polypropylene-fiber-reinforced concretes, Cem. Conc. Res. 35 (8) (2005) 1546–1550.
[5] J.R. Roesler, S.A. Altoubat, D.A. Lange, K.A. Rieder,
G.R. Ulreich, Effect of synthetic fibers on structural behavior of concrete slabs-on-ground, Mater. J. 103 (1) (2006) 3–10.
[6] J. Michels, D. Waldmann, S. Maas, A. Zürbes, Steel fibers as only reinforcement for flat slab construction– experimental investigation and design, Constr. Build Mater. 26 (1) (2012) 145–155.
[7] J. Michels, R. Christen, D. Waldmann, Experimental and numerical investigation on postcracking behavior of steel fiber reinforced concrete, Eng. Fract. Mech. 98 (2013) 326–349.
[8] P. Pujadas, A. Blanco, S. Cavalaro, A. Aguado, Plastic fibres as the only reinforcement for flat suspended slabs: experimental investigation and numerical simulation, Constr. Build. Mater. 57 (2014) 92–104.
[9] Imran I. Rosidawani, S. Sugiri, I. Pane, Behaviour of macro synthetic fiber reinforced concrete columns under concentric axial compression, Proc. Eng 125 (2015) 987–994.
[10] A. Sofi, B.R. Phanikumar, An experimental investigation on flexural behaviour of fibre- reinforced pond ash-modified concrete, Ain Shams Eng. J. 6 (4) (2015) 1133–1142.
[11] Y. Park, A. Abolmaali, J. Beakley, E. Attiogbe, Thin- walled flexible concrete pipes with synthetic fibers and reduced traditional steel cage, Eng. Struct. 100 (1) (2015) 731–741.
[12] S. Spadea, I. Farina, A. Carrafiello, F. Fraternali, Recycled nylon fibers as cement mortar reinforcement, Constr. Build. Mater. 80 (2015) 200– 2009.
[13] F. Fraternali, S. Spadea, V.P. Berardi, Effects of recycled PET fibres on the mechanical properties and seawater curing of Portland cement-based concretes, Constr. Build. Mater. 61 (2014) 293–302.
[14] J.P. Won, D.H. Lim, C.G. Park, Bond behaviour and flexural performance of structural synthetic fibre- reinforced concrete, Mag. Concr. Res. 58 (6) (2006) 401–410.
[15] Sappakittipakorn. M, Banthia. N, corrosion of Rebar and Role of Fiber Reinforced, Journal of Testing and Evaluation, vol . 40, No .1, Aailable on line at : www. astm.org.
[16] Kakooei. s, et all , The corrosion inverstigation of rebar embedded in the fibers reinforced concrete , construction and building materials 35 (2012) 564 -570.
[17] Ramezanianpour. A.A, et all. Labaratory study on the effect of  polypropylene  fiber  on  durability, and physical and mechanical characteristic of concrete for application in sleepers .Construction and building materials 44(2013)411-418 .
[18] K. Bicera, H. Yalcinerb, A. Pekrioglu Balkisa, A. Kumbasaroglub, Effect of corrosion on flexural strength of reinforced concrete beams with polypropylene fibers, Construction and Building Materials 185 (2018) 574–588.