شناسایی موانع مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان / ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

در کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، محدودیت‌ها در منابع و بودجه، ریسک بالا در صنعت ساخت و دیگر محدودیت‌های موجود، دولت‌ها قادر به اجرای پروژه‌ها به تنهایی نمی‌‌باشند. بکارگیری مشارکت بخش خصوصی طی سالیان اخیر توسط دولت‌ها و مدیران شهری، یکی از راه‌کارهای کارآمد جهت توسعه بیشتر شهرها بوده است. با این حال بسیاری از کشورهای درحال توسعه و از جمله ایران، جهت جذب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های شهری همواره با چالش مواجه بوده‌اند. از این رو پژوهش حاضر قصد دارد موانع پیش‌روی دولت‌ها و مدیران شهری را در جذب سرمایه‌های خصوصی را مورد ارزیابی قرار هد. جهت انجام این کار روش کیفی مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه ساختاریافته جهت ‌جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردید. در مجموع نظرات تعداد 60 نفر از متخصصان از بخش‌های دولتی و خصوصی، جهت شناسایی و ارزیابی موانع جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های شهری اخذ گردید. موانع شناسایی شده در جلب مشارکت بخش خصوصی به سه دسته کلی، یعنی موانع فنی و سازمانی، موانع مالی و اقتصادی و موانع سیاسی و حقوقی تقسیم شدند. نتایج پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS آنالیز گردید. طبق نتایج بدست آمده، موانع فنی و سازمانی دارای بیشترین اهمیت در جلب مشارکت بخش خصوصی دارا هستن. همچنین موانع مالی و اقتصادی و موانع سیاسی و حقوقی به ترتیب درجه‌های بعدی اهمیت در جلب مشارکت بخش خصوصی را براساس نظرات کارشناسان به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying barriers to private sector participation in urban construction projects

نویسندگان [English]

  • Mohsen Aarabi 1
  • Hadi Sarvari 2
1 Isfahan / Iran
2 Assistant Professor, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In developing countries due to economic and social problems, resource and budget constraints, high risk in the construction industry, and other constraints, governments are unable to implement projects alone. The use of private-sector partnerships in recent years by governments and urban managers has been one of the most effective ways to further develop cities. However, many developing countries, including Iran, have always faced challenges in attracting private sector participation in urban infrastructure investment. Therefore, the present study aims to evaluate the barriers that governments and urban managers may face in attracting private capital. A qualitative method was used to do this. In this study, a structured questionnaire was used to collect information. A total of 60 experts' opinions were obtained from public and private sectors to identify and evaluate the barriers to private sector participation in urban projects. The barriers identified in attracting private sector participation were divided into three general categories, namely technical and organizational barriers, financial and economic barriers, and political and legal barriers. The results of the questionnaire were analyzed by SPSS software. According to the results, technical and organizational barriers are of the utmost importance in attracting private sector participation. Financial and economic barriers and political and legal barriers, respectively, were assigned the next degree of importance in attracting private sector participation, according to expert opinions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private Sector Participation
  • Urban projects
  • Urban Construction
  • statistical analysis
  • Iran