تأثیر پودر پومیس طبیعی تفتان و میکروسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

تولید سیمان پرتلند همواره مشکلاتی از قبیل آلودگی هوا، مصرف انرژی، از بین رفتن منابع طبیعی، تشدید آثار پدیده گلخانه‌ای و گرم شدن کره‌ی زمین را در بر داشته است. استفاده از پوزولان‌‌‌ها در ساخت بتن علاوه بر کم رنگ کردن مشکلات ذکر شده و افزایش دوام بتن، باعث می‌شود تا در دراز مدت خواص مکانیکی بتن نیز بهبود پیدا کند. در این مقاله تأثیر پودر پومیس طبیعی تفتان و میکروسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور 18 طرح مخلوط در نسبت‌های آب به مواد سیمانی مختلف ساخته شدند. پومیس طبیعی تفتان در درصدهای 0، 10 و 20 و میکروسیلیس نیز در درصدهای 0، 7 و 10 در طرح مخلوط‌ها جایگزین سیمان پرتلند شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از پومیس طبیعی تفتان موجب بهبود خواص مکانیکی و دوام بتن می­گردد؛ به طوری که پس از 90 روز بالاترین مقادیر مقاومت فشاری، مقاومت کششی و مقاومت در برابر حمله سولفاتی به نمونه‌های حاوی 10 درصد پومیس طبیعی تفتان و 10 درصد میکروسیلیس اختصاص یافت. در آزمایش‌های جذب مویینگی و مقاومت الکتریکی نیز طرح‌های حاوی 20 درصد پومیس طبیعی تفتان و 10 درصد میکروسیلیس طرح‌های بهینه شدند. از طرفی دیگر استفاده از پومیس طبیعی تفتان به جای درصدی از سیمان پرتلند موجب شد تا هزینه‌ی ساخت بتن نیز کاهش پیدا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pumice and Silica Fume on the Mechanical Properties and Durability of Concrete

نویسندگان [English]

 • Amir Tarighat
 • Amir Kooshki Jahromi
Associate professor
چکیده [English]

Portland cement production has caused problems such as air pollution, energy consumption, loss of natural resources, exacerbation of greenhouse effects, and global warming which have some economic issues. The use of pozzolans in the production of concrete decreases the negative points of the above-mentioned problems and improves the mechanical properties and durability of the concrete in long run. In this paper, the effects of Taftan natural pumice powder and silica fume on the mechanical and durability properties of concrete are investigated. For this purpose, 18 concrete mixes were considered for two water to cementitious materials ratios of 0.4 and 0.45. Taftan natural pumice was replaced for Portland cement at 0, 10 and 20 percent and silica fume at 0, 7, and 10 percent. The results showed that using Taftan natural pumice improves the mechanical and durability properties of concrete. After 90 days, the highest values of compressive strength, tensile strength, and sulfate resistance of mixes containing 10% Taftan natural pumice, 10% silica fume, and mixes containing 20% Taftan natural pumice, 10% silica fume were achieved. For these mixes, the capillary absorption and electrical resistance results were better compared to the other mixes, too. On the other hand, the use of the Taftan natural pumice instead of a percentage of Portland cement has reduced the cost of production concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Taftan natural pumice
 • Silica fume
 • Compressive strength
 • Tensile strength
 • Sulfate resistance
 1. Hossain, Properties of volcanic ash and pumice concrete, IABSE Report, 80 (1999) 145-150.
 2. Hossain, M. Lachemi, Corrosion resistance and chloride diffusivity of volcanic ash blended cement mortar, Cement and Concrete Research, 34(4) (2004) 695-702.
 3. R. Zamani Abyane, S. Maharati, G. Derhamjani, Z. Ziaee, Effect of natural pozzolans on the mechanical properties of self-compacting concrete, in: International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development of Contemporary Iran, Iran, Tehran, 2017. (in Persian)
 4. Hossain, S. Ahmed, M. Lachemi, Lightweight concrete incorporating pumice based blended cement and aggregate: Mechanical and durability characteristics, Construction and Building Materials, 25(3) (2011) 1186-1195.
 5. Karataş, A. Benli, A. Ergin, Influence of ground pumice powder on the mechanical properties and durability of self-compacting mortars, Construction and Building Materials, 150 (2017) 467-479.
 6. A. Ramezanianpoor, M. Peydayesh, E. Aramoon, M. Mahdikhani, Effect of various natural pozzolans on concrete durability against chloride attack, in: First National Conference of Concrete, National Library and Archives of Iran, 2009. (in Persian)
 7. Kabay, M.M. Tufekci, A.B. Kizilkanat, D. Oktay, Properties of concrete with pumice powder and fly ash as cement replacement materials, Construction and Building Materials, 85 (2015) 1-8.
 8. B. Ardalan, A. Joshaghani, R.D. Hooton, Workability retention and compressive strength of self-compacting concrete incorporating pumice powder and silica fume, Construction and Building Materials, 134 (2017) 116-122.
 9. A. Ramezanianpoor, M. Peydayesh, E. Aramoon, S. Mirvalad, M. Mahdikhani, Effect of various natural pozzolans on concrete durability against sulfate attack, in: First National Conference of Concrete National Library and Archives of Iran, 2009. (in Persian)
 10. Samimi, S. Kamali-Bernard, A.A. Maghsoudi, M. Maghsoudi, H. Siad, Influence of pumice and zeolite on compressive strength, transport properties and resistance to chloride penetration of high strength self-compacting concretes, Construction and building materials, 151 (2017) 292-311.
 11. Askarian, S. Fakhretaha Aval, A. Joshaghani, A comprehensive experimental study on the performance of pumice powder in self-compacting concrete (SCC), Journal of Sustainable Cement-Based Materials, 7(6) (2018) 340-356.