ارزیابی احتمالاتی-لرزه‌ای اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی سازه جداسازی شده بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

در این پژوهش پاسخ‌های دینامیکی سازه‌های بتن آرمه جداسازی شده و پایه ثابت با درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه مورد بررسی قرار گرفته است. برای دست‌یابی به این هدف سه نمونه ساختمان بتنی چهار، هشت و دوازده طبقه با جداساز لاستیکی با هسته سربی بر روی خاک‌های نرم، متوسط، سخت و همچنین پی صلب در نرم‌افزار اپنسیس 2.5.0 مدل گردید. برای طراحی لرزه‌ای سازه از آیین‌نامه ACI 318-02 و سیستم قاب خمشی متوسط استفاده شده است. شش رکورد حوزه نزدیک و شش رکورد حوزه دور که دارای مؤلفه‌های یکسان امّا ایستگاه‌های متفاوتی بودند انتخاب و بر هریک از سازه‌های مدل‌سازی شده اعمال شد و تحلیل دینامیکی افزایشی جهت دسته‌بندی و ارائه پاسخ‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه با رسم منحنی‌های شکنندگی بر اساس بیشینه دریفت طبقات، تفسیرهای قابل قبولی ارائه گردید. همچنین دریفت متناظر و احتمال خرابی در هر یک از سطوح آسیب به کمک رسم میانه منحنی­های شکنندگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه سبب کاهش خسارت وارد بر سازه‌ها در یک شتاب یکسان می‌گردد و با نرم‌تر شدن خاک زیر سازه‌های جداسازی شده در تمامی سطوح خسارت، شتاب مربوط به میانه شکنندگی افزایش می‌یابد که این به معنای کاهش خطرپذیری سازه است. همچنین با توجه به نتایج میانه شکنندگی می‌توان نتیجه گرفت که در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه در سازه‌های جداسازی شده 4 و 8 طبقه اثر بیشتری بر روی شتاب بام نسبت به سازه‌های جداسازی شده 12 طبقه داشته است؛ این درحالی است که این اثر در مورد برش پایه این سازه‌ها برعکس بوده و بر روی سازه جداسازی شده 12 طبقه اثر بیشتری دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Probabilistic Seismic Assessment of RC Buildings with Considering the Effect of Soil-Structure Interaction

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Zamani Beydokhti
 • Amir Mohammad Taghavi
 • Hamed kouhestanian
Department of Civil Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

In this paper, the seismic response of base-isolated and fixed-base concrete structures with soil-structure-interaction effect was investigated. The structures with 4, 8, and 12 stories with lead rubber bearing isolators on three types of soils including soft, medium, and firm soils as well as on rigid foundation modeled using OpenSees software V. 2.5.0. The ACI 318-02 code was used to design RC intermediate moment frames. The incremental dynamic analysis was performed to determine the structural response under six near-field and six far-field earthquakes recorded with the same seismic parameters but with different stations. The inter-story drift ratio and failure probability for each level of damage (slight, moderate, extensive, and complete) were calculated and the fragility curves for maximum inter-story drift in different levels of PGA were drawn. The results indicated that considering the soil-structure-interaction decreased the structural damage on both isolated and fixed base structures. Softening the soil under isolated structures resulted in increasing the median fragility acceleration in each level of damage. Furthermore, considering the soil-structure-interaction effect in the low-rise to medium-rise structures (4 and 8 story buildings) has a more significant effect on median fragility accelerations than high-rise buildings. While the effect of the base shear on the 12-story frame was more considerable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • RC moment frame
 • IDA analysis
 • LRB isolator
 • Fragility curve
 • Far-field
 • Near-field
 1. G. Ashtiani, F.H. Shad, Design of buildings with seismic isolators from theory to practice (in Persian), International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, 2002.
 2. Dehghani, A.K.A. Koochak, M. Kokabi, Laboratory evaluation of the performance of fiber reinforced elastomeric isolators, Journal of the Faculty of Engineering, University of Tehran, 6 (2007) 739-752.
 3. MCEER, (2014), "Advanced Earthquake Resistant Design Techniques [Online],"Available:http://mceer.buffalo.edu/infoservice/reference_services/adveqdesign.asp”
 4. M. Taghavi, E.Z. Beydokhti, H. kohestanian, Analytical study of the effect of LRB isolators positioning at the base and inter-story levels on seismic response of RC buildings, Journal of Structural and Construction Engineer (JSCE), 3 (2018) 1-19.
 5. Catalogues of Bridgestone Corporation, (2013), Characteristics data of Bridgestone’s seismic isolation bearings, Tokyo, Japan.
 6. Guide to the design and implementation of seismic isolation systems in buildings publication 523 (in Persian), Vice President for Planning and Supervision, Tehran, 2011.
 7. Guide to methods and methods of seismic improvement of existing buildings and executive details, publication 524 (in Persian), Vice President for Strategic Planning and Oversight, Tehran, 2010.
 8. P. Mohammadd, M.G. Ashtiani, Theoretical, numerical and laboratory study of elastomer separators armed with metal rings (in Persian), Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 8 (2006) 135-144.
 9. v. Amiri, S. Esmaeelzadeh, Evaluation of performance of steel structures isolated with frictional pendulum base separators under nonlinear static analysis (in Persian), Sixth National Congress of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, 2011.
 10. C. Constantinou, M.C. Kneifati, Dynamics of soil-base-isolated-structure systems, Journal of Structural Engineering, 114(1) (1988) 211-221.
 11. ] Zou, R. Zhao, J. Zhao, Analysis of the response to earthquake of the pile-soil-isolated structure interaction, Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 26(6) (2004) 782.
 12. Spyrakos, C.C., Koutromanos, I.A. and Maniatakis, C.A., (2009). Seismic response of base-isolated buildings including soil–structure interaction. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29(4), pp.658-668.
 13. Islam, M. Jameel, M.Z. Jumaat, Seismic isolation in buildings to be a practical reality: behavior of structure and installation technique, Journal of Engineering and Technology Research, 3(4) (2011) 99-117.
 14. Venanzi, I., Salciarini, D. and Tamagnini, C., (2014). "The effect of soil–foundation–structure interaction on the wind-induced response of tall buildings". Engineering structures, 79, pp.117-130.
 15. Li, M., Lu, X., Lu, X. and Ye, L., (2014). "Influence of soil–structure interaction on seismic collapse resistance of super-tall buildings". Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 6(5), pp.477-485.
 16. Harte, M., Basu, B. and Nielsen, S.R., (2012). "Dynamic analysis of wind turbines including soil-structure interaction". Engineering Structures, 45, pp.509-518.
 17. Suyehiro, K., (1932). Engineering seismology: "Notes on American lectures". Proc. Amer. Soc. Civil Engin. 58(4), pp.1-110.
 18. Sezawa, K. and Kanai, K., (1936). "Improved theory of energy dissipation in seismic vibrations on a structure". Bull. Earth. Res. Inst, 14(Part 2), pp.164-168.
 19. A. Kazeroonian, Investigating the effect of isolation system characteristics on the seismic response of structures isolated from the foundation (in persian), Fifth National Congress of Civil Engineering, Ferdowsi University, 2010.
 20. ] T. zadeh, F.H. far, Seismic isolation against earthquakes (in Persian), International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, 2000.
 21. T. zadeh, T.T. Khani, A.A. poor, Performance of Semi-Active Control Systems in Seismic Protection of Sensitive Equipment Using Negative Hardness Algorithm (in Persian), Fourth Conference of the National Congress of Civil Engineering, Tehran university, Tehran, 2008.
 22. M. Kelly, "Analysis of Fiber -Reinforced Eastomeric Isolators,” (1999), J. Seismol. Earthq. Eng, vol. Vol. 2(1), pp. 19–34.
 23. Song, H. Ding, The analysis of seismic response for base isolated structure by LS-DYNA, 14th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE’08). In of the 14th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE’08). 2008.
 24. Rezaeefar, M. mehrpoya, Identification of dynamic behavior of isolated bridges under near-field earthquakes by considering the effects of soil-structure interaction, Fifth International Conference on Seismology and Earthquake EngineeringTehran, 2016.
 25. Shorestani, S. Soltani, M. ghasemi, S. Edalati, Parametric studies of isolated structures at the base considering the interactions of soil and structure (in Persian), 2nd International Conference on New Research Findings in Civil Engineering, Architecture and Urban Management, Tehran, International Confederation of World Inventors (IFIA), University of Applied Sciences, Tehran, 2016.
 26. Masoomi, H.R.T. Far, Investigation of the effect of soil-structure interaction on the seismic behavior of reinforced concrete buildings with flexural frame system (using direct method) (in Persian), fifth International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, 2016.
 27. J. Vecchio, M.B. Emara, Shear Deformation in Reinforced Concrete Frames, ACI Structural, 89 (1992) 1.
 28. Hassan, S. Pal, Effect of soil condition on seismic response of isolated base buildings, International Journal of Advanced Structural Engineering, 10 (2020) 249–261.
 29. Sayed, M., Kim, D. and Cho, S., (2013), August. "Seismic analysis of base isolated nuclear power plant considering nonlinear pile-soil interaction". In Proceedings of the 22th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology.
 30. Radkia, R. Rahnavard, H. Tuwair, F. Abbas, G. kardRebecca, Investigating the effects of seismic isolators on steel asymmetric structures considering soil-structure interaction, Structures, 27 (2020) 1029-1040.
 31. Mazzoni, F. McKenna, M.H. Scott, G.L. Fenves, OpenSees command language manual, Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) Center, 264. (2006)
 32. Tavakoli, F. Naghavi, A. Goltabar, Dynamic responses of the base-fixed and isolated building frames under far-and near-fault earthquakes, Arabian Journal for Science and Engineering, 39(4) (2014) 2573-2585.
 33. Bowles, Foundation analysis and design, McGraw-Hill, 1996.
 34. J. Vecchio, M.B. Emara, Shear deformations in reinforced concrete frames, ACI Structural journal, 89(1) (1992) 46-56.
 35. FEMA, Multi-hazard loss estimation methodology, earthquake model, Washington, DC, USA: Federal Emergency Management Agency. (2003)
 36. G. Nielson, Analytical fragility curves for highway bridges in moderate seismic zones, Georgia Institute of Technology, 2005
 37. A. Cornell, F. Jalayer, R.O. Hamburger, D.A. Foutch, Probabilistic basis for 2000 SAC federal emergency management agency steel moment frame guidelines, Journal of structural engineering, 128(4) (2002) 526-533.