بررسی اثر الیاف پلی‌پروپیلن بر مقاومت فشاری و کششی خاک آلی تثبیت شده با آهک و بیوپلیمر زانتان‌گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد

چکیده

حضور مواد آلی در خاک باعث کاهش مقاومت فشاری و برشی خاک شده و مشکلات مربوط به نشست های تحکیمی اولیه و ثانویه را به شدت افزایش می دهد. استفاده از روش تثبیت و تسلیح دو راهکار معمول برای بهبود پارامترهای مقاومتی خاک برای کاربرد در پروژه‌های عمرانی است. در این پژوهش اثر الیاف ضایعات نخ پلی‌پروپیلن بر خاک تثبیت شده بررسی شد. بدین منظور از آهک و بیوپلیمر زانتان‌گام به عنوان ماده تثبیت کننده و از الیاف ضایعات نخ پلی‌پروپیلن برای مسلح‌سازی خاک استفاده شده‌است. برای انجام آزمایش‌ها از 1 و 3 درصد وزنی آهک، 1 و 1/5 درصد وزنی بیوپلیمر زانتان‌گام و 0/5 درصد وزنی الیاف پلی پروپیلن استفاده شد. برای بررسی اثر این مواد بر مقاومت خاک آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری و کشش غیرمستقیم انجام شد. زمان عمل‌آوری نمونه‌ها 7 و 21 روز در نظر گرفته شده‌است. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که افزودن آهک، بیوپلیمر زانتان‌گام و الیاف پلی‌‌پروپیلن مقاومت فشاری را افزایش داده‌است. افزایش زمان عمل‌آوری مقاومت خاک تثبیت شده با آهک و بیوپلیمر را افزایش داده و افزودن الیاف شکل‌پذیری خاک را نیز بهبود بخشیده است. بیشترین مقاومت کششی در نمونه تثبیت شده با بیوپلیمر زانتان‌گام مشاهده شد و در یک درصد آهک افزودن الیاف مقاومت کششی را نیز افزایش داده‌است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، جایگزین کردن زانتان گام به جای آهک بصورت قابل توجهی موجب افزایش و بهبود پارامترهای مقاومتی خاک شده و با توجه به اینکه این ماده دوستدار محیط زیست می باشد، می تواند جایگزین مناسبی به جای آهک باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of Polypropylene Fibers on compression strength and tensile strength of organic soil stabilized with lime and Xanthan-Gum bio-polymer

نویسندگان [English]

  • bahareh ebrahimi alavijeh
  • behnaz zare
  • Maryam Mokhtari
civil engineering department, faculty of engineering, yazd university
چکیده [English]

The presence of organic matter in soil reduces its compressive and shear strength. It is, therefore, not suitable for construction projects. Soil strength can be enhanced by various methods. Stabilization and reinforcement are two common ways of improving soil strength parameters. In this study, the effect of polypropylene fibers on stabilized soil was investigated. For this purpose, lime and xanthan gum biopolymer were used as stabilizers, and soil was reinforced with polypropylene fibers. The experiments were performed using 1 and 3% lime, 1 and 1.5% xanthan gum biopolymer and 0.5% polypropylene fibers (by dry weight). To investigate the effect of these materials on soil strength, uniaxial compression strength and indirect tensile strength tests were conducted. The processing time of the samples was 7 and 21 days. The results showed that the addition of lime, xanthan gum biopolymer and polypropylene fibers can increase the compression strength of soil. Increasing the processing time can also increase the strength of stabilized soil, and addition of fibers leads to the improvement of soil ductility. The maximum tensile strength was observed in the sample stabilized with xanthan gum biopolymer. In the soil sample with 1% lime, the addition of fibers could increase the soil tensile strength. The results suggest that soil strength parameters can considerably be improved if xanthan gum is replaced with lime. In addition, this material is environment-friendly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic soil
  • Lime
  • Xanthan gum biopolymer
  • Polypropylene Fibers
  • Compression and tensile strength