بررسی تأثیر افزودنی نانو رس و تغییر فشار بر ترمیم ترکهای ایجاد شده در خاک رس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

خاکهای رسی به دلیل ریز بودن ذرات قادر خواهند بود ترک های ایجاد شده در خود را تا حدودی بهبود داده و ترمیم نمایند. بنابراین سازه های خاکی ایجاد شده با خاک رس به صورت بالقوه خاصیت خودترمیمی دارند و از جمله عواملی که می تواند این خاصیت را تقویت نماید می توان به افزایش فشار سربار، وجود افزودنی در خاک رس و خصوصیات اولیه خاک اشاره نمود. در این مقاله تاثیر حضور افزودنی نانورس، تغییرات فشار آب منفذی و گذشت زمان بر خاصیت خود ترمیمی خاک رس مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام آزمایشات مورد نظر و کنترل فشار وارد بر نمونه ها دستگاهی طراحی و ساخته شده است که در این دستگاه نمونه به قطر 10 سانتیمتر و ارتفاع 5 سانتیمتر ساخته می شود و فشار آب را می توان از 0 تا 500 کیلوپاسکال تغییر داد. نتایج تحقیق نشان می دهد هنگامی که در نمونه ترک یک میلی متر ایجاد شده باشد در شرایط بدون اعمال فشار و طی 60 دقیقه حدود 500 میلی لیتر آب از ترک عبور می کند ولی زمانی که نمونه حاوی 2 و 5 درصد نانو رس باشد با وجود ترک 1 میلی متر در آن میزان آب عبوری از ترک طی 60 دقیقه به ترتیب 40 و 5 میلی لیتر خواهد بود. این میزان کاهش آب عبوری تاثیر مثبت ریز دانه های در مقیاس نانو را در بسته شدن ترک ایجاد شده نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of nano-clay and Pressure change on the self-healing properties of clay soils

نویسنده [English]

  • Ahmadreza Mazaheri
Department of Engineering Faculty, Ayatollah Borujerdi University
چکیده [English]

Some factors such as soil mass settlement, earthquake activities, and hydraulic failure causing tensile forces in the earth's structures and, consequently, cracks creatoin and development of water leakage from cracks. In this study, in order to reduce possible damage caused by cracking and its extension to the erosion of internal structures, the effects of nano-clay on the self-healing properties of clayey soils have been investigated. In this study, the effect of nano-clay additive, pressure and time elapsed on crack restoration in clay was evaluated. In order to perform experiments, two types of cracks with thicknesses of 0.5 and 1 mm with a depth of 50 mm created in the samples and the montmorillonite nano-clay was used as an additive. Twelve tests with different percentage of nano-clay, without pressure and at pressures of 50 to 500 kPa in two steps after the cracking (first day) and 24 hours after the creation of crack (second day) was performed for samples with a thickness of 0.5 and 1 mm. The flow rate is measured in all tests and was the basis for judging the impact of each factor. The results show that when the cracked sample is made with one millimeter, under non-pressure conditions, in about 60 minutes, approximately 500 ml of water passes through the crack. However, when the sample contains 2 and 5% nano-clay, the amount of water passing through the crack within 60 minutes, would be 40 and 5 ml, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-healing
  • nano-clay
  • Water Pressure
  • Crack