ارزیابی معادله نفوذ آب در بتن با بکارگیری نتایج حاصل از روش "محفظه استوانه‎ای"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‎المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

نفوذپذیری یکی از مهم‎ترین عوامل تأثیرگذار بر دوام سازه‎ های بتنی است. لذا نفوذ آب به داخل بتن در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته است. با اینکه بیشتر محققین ضریب نفوذپذیری به دست آمده از معادله یک بعدی دارسی را مدنظر قرار داده ‎اند، در این مقاله به دلیل حرکت آب در بتن در تمامی جهات، برای اولین بار از معادله انتشار دو بعدی که بیانگر نفوذ سیال به درون جسم متخلخل است، استفاده شده است. برای این منظور نمونه‌های بتنی مکعبی با نسبت ‎های آب به سیمان مختلف، تهیه و با بکارگیری روش "محفظه استوانه ‎ای" نفوذپذیری آنها اندازه ‎گیری گردید. در این روش فشارهای آب وارده به بتن و مدت زمان نفوذ آب متغیر بوده است. معادله دو بعدی مورد نظر با استفاده از تبدیلات لاپلاس و هنکل حل گردیده و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از انجام آزمایش‎ها مقایسه شده است. متوسط خطاهای محاسبه شده برای پیش‎بینی منحنی ترشدگی، بیشینه عمق نفوذ، متوسط عمق نفوذ و سطح ترشدگی نسبت به مقادیر آزمایشگاهی به ترتیب برابر با 23/07، 13/64، 21/41 و 1/66 درصد مشاهده شدند. ضرایب همبستگی بین مقدار فشار و مدت زمان نفوذ آب با توجه به متغیرهای بیشینه عمق نفوذ، متوسط عمق نفوذ، سطح ترشدگی، حجم نفوذ و ضرایب انتشار بهینه بزرگ‌تر از 0/95 مشاهده گردیدند. به علاوه، رابطه‎ ای با دقت بالا بین ضرایب انتشار بهینه با متغیرهای ذکر شده مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Equation of Water Penetration into Concrete using Results of “Cylindrical Chamber” Method

نویسندگان [English]

 • Mahmood Naderi 1
 • Alireza Kaboudan 2
1 Civil Engineering Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Civil Engineering Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Permeability is one of the most effective parameters on concrete durability. Therefore, in this paper penetration of water into concrete is studied. Although most of the researchers have considered the coefficient of permeability obtained from one dimensional Darcy’s equation, in the present paper due to movement of water in all directions, the two-dimensional diffusion equation defines penetration of fluid into a porous material has been used for the first time. For this purpose, cubic concrete specimens with different W/C ratios were prepared and their permeability was measured using the “cylindrical chamber” method. In this method, applied pressures and test durations were varied. The considered two-dimensional equation was solved using Laplace and Henkel transformations and the obtained results were compared with the “cylindrical chamber” results. Comparison of the theoretical and experimental results showed that the average respective percentage errors calculated for the estimation of the wet curve, maximum penetration depth, average penetration depth, and wet surface as 23.07, 13.64, 21.41, and 1.66. The coefficients of determination between pressure magnitude and test duration considering the variables of maximum penetration depth, average penetration depth, wet surface, penetrated volume and optimum diffusion coefficients were seen to be higher than 0.95. Furthermore, no reliable correlation was observed between the optimum diffusion coefficients and the mentioned variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Concrete
 • “Cylindrical chamber”
 • Permeability
 • Two-dimensional diffusion equation
 • W/C ratio
 1. E. Gjørv, Quality Control for Concrete Durability, Concrete International, 37(11) (2015) 38-43.
 2. Diniz, J. Padgett, F. Biondini, Durability design criteria for concrete structures–An overview of existing codes, guidelines and specifications, in: Fifth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2016), CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2017, pp. 1807-1814.
 3. W. Tang, Y. Yao, C. Andrade, Z. Li, Recent durability studies on concrete structure, Cement and Concrete Research, 78 (2015) 143-154.
 4. Berkowski, M. Kosior-Kazberuk, Material and structural destruction of concrete elements in the industrial environment, Procedia Engineering, 172 (2017) 96-103.
 5. T. Ghashghaei, A. Hassani, Investigating the relationship between porosity and permeability coefficient for pervious concrete pavement by statistical modelling, Materials Sciences and Applications, 7(02) (2016) 101.
 6. Li, S. Chen, Q. Xu, Y. Xu, Modeling the three-dimensional unsaturated water transport in concrete at the mesoscale, Computers & Structures, 190 (2017) 61-74.
 7. Akhavan, F. Rajabipour, Quantifying the effects of crack width, tortuosity, and roughness on water permeability of cracked mortars, Cement and Concrete Research, 42(2) (2012) 313-320.
 8. Wang, N. Banthia, W. Sun, Water permeability of repair mortars under an applied compressive stress at early ages, Materials and Structures, 51(1) (2018) 6.
 9. Amriou, M. Bencheikh, New experimental method for evaluating the water permeability of concrete by a lateral flow procedure on a hollow cylindrical test piece, Construction and Building Materials, 151 (2017) 642-649.
 10. Yang, P. Basheer, B. Magee, Y. Bai, A. Long, Repeatability and reliability of new air and water permeability tests for assessing the durability of high-performance concretes, Journal of Materials in Civil Engineering, 27(12) (2015) 04015057.
 11. Li, Q. Xu, S. Chen, An experimental and numerical study on water permeability of concrete, Construction and Building Materials, 105 (2016) 503-510.
 12. Vichit‐Vadakan, G.W. Scherer, Measuring Permeability of Rigid Materials by a Beam‐Bending Method: III, Cement Paste, Journal of the American Ceramic Society, 85(6) (2002) 1537-1544.
 13. T. Phung, N. Maes, G. De Schutter, D. Jacques, G. Ye, Determination of water permeability of cementitious materials using a controlled constant flow method, Construction and Building Materials, 47 (2013) 1488-1496.
 14. DIN 1048 part 5: Test methods for concrete, Deutsches Institut für Normung, Germany (1991).
 15. BS EN 12390-8, Testing hardened concrete. Depth of penetration of water under pressure, British Standards Institution, London (2009).
 16. Khatri, V. Sirivivatnanon, Methods for the determination of water permeability of concrete, Materials Journal, 94(3) (1997) 257-261.
 17. K. Chandrappa, K.P. Biligiri, Comprehensive investigation of permeability characteristics of pervious concrete: A hydrodynamic approach, Construction and Building Materials, 123 (2016) 627-637.
 18. J. Shin, W. Bae, S.-W. Choi, M.W. Son, K.M. Lee, Parameters influencing water permeability coefficient of cracked concrete specimens, Construction and Building Materials, 151 (2017) 907-915.
 19. Haji, K. Parikh, M. Shaikh, M. Jamnu, Experimental investigation of pervious concrete with use of fly ash and silica fume as admixture, International Journal of Innovation Engineering and Science Research, 2 (2016) 154-161.
 20. Pieralisi, S. Cavalaro, A. Aguado, Advanced numerical assessment of the permeability of pervious concrete, Cement and Concrete Research, 102 (2017) 149-160.
 21. Rattanachu, W. Tangchirapat, C. Jaturapitakkul, Water Permeability and Sulfate Resistance of Eco-Friendly High-Strength Concrete Composed of Ground Bagasse Ash and Recycled Concrete Aggregate, Journal of Materials in Civil Engineering, 31(6) (2019) 04019093.
 22. -H. Yoo, H.-S. Lee, M.A. Ismail, An analytical study on the water penetration and diffusion into concrete under water pressure, Construction and Building Materials, 25(1) (2011) 99-108.
 23. Azin, M. Mohamadi-Baghmolaei, Z. Sakhaei, Parametric analysis of diffusivity equation in oil reservoirs, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 7(1) (2017) 169-179.
 24. Chang, H. Sun, C. Zheng, B. Lu, C. Lu, R. Ma, Y. Zhang, A time fractional convection–diffusion equation to model gas transport through heterogeneous soil and gas reservoirs, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 502 (2018) 356-369.
 25. Aldousary, A.R. Kovscek, The diffusion of water through oil contributes to spontaneous emulsification during low salinity waterflooding, Journal of Petroleum Science and Engineering, 179 (2019) 606-614.
 26. Falcini, R. Garra, V. Voller, Modeling anomalous heat diffusion: Comparing fractional derivative and non-linear diffusivity treatments, International Journal of Thermal Sciences, 137 (2019) 584-588.
 27. -J. Yang, J. Machado, D. Baleanu, F. Gao, A new numerical technique for local fractional diffusion equation in fractal heat transfer, journal of nonlinear science and applications, 9(10) (2016) 5621-5628.
 28. Dangui-Mbani, J. Sui, C. Ming, L. Zheng, G. Chen, Heat transfer analysis for a free boundary problem arising in n-diffusion equation, Propulsion and Power Research, 5(4) (2016) 261-266.
 29. Ning, E. Özarslan, C.-F. Westin, Y. Rathi, Precise inference and characterization of structural organization (PICASO) of tissue from molecular diffusion, NeuroImage, 146 (2017) 452-473.
 30. P. Di Cagno, F. Clarelli, J. Våbenø, C. Lesley, S.D. Rahman, J. Cauzzo, E. Franceschinis, N. Realdon, P.C. Stein, Experimental determination of drug diffusion coefficients in unstirred aqueous environments by temporally resolved concentration measurements, Molecular pharmaceutics, 15(4) (2018) 1488-1494.
 31. Yang, M. Wang, Pore-scale modeling of chloride ion diffusion in cement microstructures, Cement and Concrete Composites, 85 (2018) 92-104.
 32. Naderi, Determination of concrete, stone, mortar, brick and other construction materials permeability with cylindrical chamber method, Registration of Patent in Companies and industrial property Office, Reg. N. 67726. Iran (2010), Registered 10 October 2010 and approved 7 May 2013.
 33. Naderi, A. Kaboudan, K. Kargarfard, Evaluation of The Effect of Strength, Duration and Water Pressure and Concrete Casting Direction on Concrete Permeability, AMIRKABIR Journal of Civil Engineering, Articles in Press, Available at: https://ceej.aut.ac.ir/article_3516.html, (2019).
 34. Naderi, A. Kaboudan, A. Akhavan Sadighi, Comparative Study on Water Permeability of Concrete Using Cylindrical Chamber Method and British Standard and Its Relation with Compressive Strength, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 6(1) (2018) 116-131.
 35. Naderi, A. Kaboudan, Evaluation of The Effect of Strength, Duration and Water Pressure and Concrete Casting Direction on Concrete Permeability, AMIRKABIR Journal of Civil Engineering, Articles in Press, Available at: https://ceej.aut.ac.ir/article_3516.html, (2019).
 36. Naderi, A. Kaboudan, M. Amin-Afshar, Studying the compressive strength and permeability of the concrete samples containing silica fume, fly ash, zeolite and limestone powder using permeability and diffusion coefficients obtained from “Cylindrical chamber” method, Sharif Journal of Civil Engineering, Articles in Press, Available at: http://sjce.journals.sharif.edu/article_21451.html, (2015).
 37. Naderi, A. Kaboudan, Cylindrical Chamber: A New In Situ Method for Measuring Permeability of Concrete with and without Admixtures, Journal of Testing and Evaluation, Articles in Press, Available at: https://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/TESTEVAL/PAGES/JTE20190578.htm, (2020).
 38. Whitaker, Diffusion and dispersion in porous media, AIChE Journal, 13(3) (1967) 420-427.
 39. Zhang, X. Shang, Analytical solution to non-Fourier heat conduction as a laser beam irradiating on local surface of a semi-infinite medium, International Journal of Heat and Mass Transfer, 85 (2015) 772-780.
 40. Abramoff, P. Magalhães, S.J. Ram, Image Processing with ImageJ, Biophotonics International, 11(7) (2004) 36-42.
 41. Fosroc, Nitomortar FC: https://fosroc.com/english/product/show/nitomortar-fc.
 42. BS EN 1008, Mixing Water for Concrete-Specification for Sampling, Testing, and Assessing the Suitability of Water, Including Water Recovered From Processes in the Concrete Industry, as Mixing Water for Concrete, British Stan-dards Institution, London (2002).