ارزیابی معادله نفوذ آب در بتن با بکارگیری نتایج حاصل از روش "محفظه استوانه‎ای"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

نفوذپذیری یکی از مهم‎ترین عوامل تأثیرگذار بر دوام سازه‎های بتنی است. لذا نفوذ آب به داخل بتن در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته است. با اینکه بیشتر محققین ضریب نفوذپذیری به دست آمده از معادله یک بعدی دارسی را مدنظر قرار داده‎اند، در این مقاله به دلیل حرکت آب در بتن در تمامی جهات، برای اولین بار از معادله انتشار دو بعدی که بیانگر نفوذ سیال به درون جسم متخلخل است، استفاده شده است. برای این منظور نمونه های بتنی مکعبی با نسبت‎های آب به سیمان مختلف، تهیه و با به کارگیری روش "محفظه استوانه‎ای" نفوذپذیری آنها اندازه‎گیری گردید. در این روش فشارهای آب وارده به بتن و مدت زمان نفوذ آب متغیر بوده است. معادله دو بعدی مورد نظر با استفاده از تبدیلات لاپلاس و هنکل حل گردیده و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از انجام آزمایش‎ها مقایسه شده است. متوسط خطاهای محاسبه شده برای پیش‎بینی منحنی ترشدگی، بیشینه عمق نفوذ، متوسط عمق نفوذ و سطح ترشدگی نسبت به مقادیر آزمایشگاهی به ترتیب برابر با 07/23، 64/13، 41/21 و 66/1 درصد مشاهده شدند. ضرایب همبستگی بین مقدار فشار و مدت زمان نفوذ آب با توجه به متغیرهای بیشینه عمق نفوذ، متوسط عمق نفوذ، سطح ترشدگی، حجم نفوذ و ضرایب انتشار بهینه بزرگتر از 95/0 مشاهده گردیدند. به علاوه، رابطه‎ای با دقت بالا بین ضرایب انتشار بهینه با متغیرهای ذکر شده مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the equation of water penetration into concrete using results of "Cylindrical chamber" method

نویسندگان [English]

  • Mahmood Naderi
  • Alireza Kaboudan
Civil Engineering Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Permeability is one of the most effective parameters on concrete durability. Therefore, in this paper penetration of water into concrete is studied. Although most of the researchers have considered the coefficient of permeability obtained from one dimensional Darcy’s equation, in the present paper due to movement of water in all directions, two-dimensional diffusion equation which defines penetration of fluid into a porous material has been used for first time. For this purpose, cubic concrete specimens with different W/C ratios were prepared and their permeability was measured using “Cylindrical chamber” method. In this method, applied pressures and durations of water penetration were varied. The two-dimensional equation considered, was solved using Laplace and Henkel transformations and the obtained results were compared with the “Cylindrical chamber” results. Comparison of the theoretical and experimental results showed that the average respective percentage errors calculated for the estimation of wet curve, maximum penetration depth, average penetration depth and wet surface were 23.07, 13.64, 21.41 and 1.66. The coefficients of determination between pressure magnititude and duration of water penetration, considering the variables of maximum penetration depth, average penetration depth, wet surface, penetrated volume and optimum diffusion coefficients were seen to be higher than 0.95. Furthermore, no reliable correlation was observed between the optimum diffusion coefficients and the mentioned variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete
  • “Cylindrical chamber”
  • Permeability
  • Two-dimensional diffusion equation
  • W/C ratio