بررسی تاثیر الیاف شیشه و مواد پوزولانی در دمای بالا بر روی مقاومت خمشی بتن با روش پیش مخلوط و اسپری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

در این مقاله از الیاف شیشه و مواد پوزولانی با درصد‌های مختلف استفاده شده است. به منظور بررسی مقاومت خمشی و شاخص‌های طاقت در بتن تولید شده به دو روش پیش مخلوط و اسپری, 15 طرح اختلاط حاوی درصد‌های مختلف الیاف شیشه و مواد پوزولانی در روش پیش مخلوط و 14 طرح اختلاط در روش اسپری, مورد آزمایش قرار گرفته است. همچنین کلیه طرح های اختلاط در دمای 350، 650 و 1000 درجه سانتیگراد مورد آزمایش قرار گرفتند و نتایج حاصل با دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی( (SEM مورد برررسی و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده, مسلح کردن بتن به الیاف شیشه, باعث افزایش قابل توجه مدول گسیختگی می‌شود. مدول گسیختگی با افزایش میزان الیاف شیشه, ابتدا روندی صعودی و سپس روندی نزولی طی می-کند. استفاده از مواد پوزولانی در نمونه‌های تقویت شده با الیاف شیشه, باعث بهبود مدول گسیختگی می‌شود. مدول گسیختگی در حضور حرارت و در صورت آتش سوزی به شدت کاهش می یابد که برای کنترل این روند کاهشی روش اسپری عملکرد بهتری دارد. همچنین در صورت استفاده از متاکائولین در درصد های مختلف 10 و 15 میتوان مقاومت خمشی نمونه های تحت حرارت بالا(1000 درجه سانتی گراد) را تا میزان قابل توجهی افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of high temperature glass fibers and pozzolanic materials on flexural strength of concrete by pre-mixing and spraying method

نویسندگان [English]

  • ali jadidi 1
  • ehsanollah zeighami 2
1 MSc. candidate, Department of Civil Engineering, University of Islamic Azad, South Tehran Branch, Iran
2 Civil Engineering Assistant Professor, Civil Engineering Faculty, Islamic Azad University, Arak branch, Iran
چکیده [English]

Due to the thickness and low weight of the parts made of glass reinforced concrete, it is impossible to use reinforcement in the manufacture of these products. For this purpose, glass fibers are used to improve the concrete behavior under tensile and flexural loads and to increase the toughness. Glass fiber reinforced concrete can be used to make parts in different shapes and designs.This paper uses glass fibers and pozzolanic materials with different percentages. In order to investigate the flexural strength and toughness indices of concrete produced by pre-mixing and spraying methods, 15 mixing designs containing different percentages of glass fibers and pozzolanic materials in pre-mixed method and 14 mixing designs with spraying method have been tested. All mixing schemes were also tested at 350, 650 and 1000 ° C and the results were analyzed by scanning electron microscope (SEM). The use of pozzolanic materials in specimens reinforced with glass fiber improves the modulus of rupture. The modulus of rupture in the presence of heat and in the event of a fire is greatly reduced, which is a better performance for controlling this reduction process. Also, the flexural strength of high-temperature samples (1000 ° C) can be significantly increased by using methaquoline at different percentages of 10 and 15%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glass fibers
  • Micro silica
  • methaquoline
  • Fire
  • SEM device