ارزیابی و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی رﻳﺴﻚ پروژه‌های ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻠﻔﻳﻖ ﺗﻜﻨﻳﻚهای ﺗﺼﻤﻳﻢﮔﻳری ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻳارزیابی و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی رﻳﺴﻚ پروژه‌های ﻣﺸﺎرﻛﺖ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 گروه عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 گروه عمران، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، صفادشت، ایران

چکیده

اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود. در سال­های اﺧﻴﺮ بدﻟﻴﻞ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻧﻴﺎز ﺷﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺗأﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ. به همین ﻣﻨﻈﻮر در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی در ﭘﺮوژهﻫﺎی آزادراﻫﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﺧﺒﺮﮔﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ- ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻛﺸﻮر قرار گرفته است. بدین منظور در گام نخست به شناسایی و غربال ریسک‌ها از دیدگاه کارشناسان ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ- ﺧﺼﻮﺻﻲ و معرفی معیارهای ارزیابی ریسک پرداخته، سپس با استفاده از روش تحلیل نسبت ارزیابی وزن­دهی تدریجی، وزن معیارها در پروژه آزادراه تهران شمال بدست آورده شد. در نهایت رتبه‌بندی نهایی ریسک‌های ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ- ﺧﺼﻮﺻﻲ، با در نظر گرفتن نتایج گام‌های اولیه و با استفاده از روش ارزیابی تناسب جامع صورت گرفته است. از این رو جهت ارزیابی و رتبه­بندی ریسک­های پروژه مشارکت عمومی- خصوصی، ریسک­های شناسایی شده در کام اول غربالگری و در گام نهایی رتبه­بندی شدند. نتایج نشان می‌دهد که ریسک‌های کیفیت پایین مواد و تجهیزات، مقاومت از طرف ذی‌نفعان برای تصویب و نداشتن اهداف واقع‌بینانه از اهمیت بالایی برخوردار هستند. چارچوب پیشنهادی می‌تواند به ذی‌نفعان ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ- ﺧﺼﻮﺻﻲ کشورهای در حال ‌توسعه کمک کند تا ریسک‌های قراردادهای مشارکت عمومی را بهتر مدیریت کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Risk Assessment and Prioritization in Projects with Private Public Participation Method Based on Combination of Fuzzy Multi-criteria Decision-Making Techniques (Case Study: North Freeway)

نویسندگان [English]

  • ebrahim jokar 1
  • babak aminnejad 2
  • alireza lork 3
1 Department of Civil Engineering, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Department of Civil Engineering, Rodehen Branch, Islamic Azad University, Rodehen , Iran
3 Department of Civil Engineering, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Safadasht , Iran
چکیده [English]

Implementation of various infrastructure projects is one of the most important factors in the economic development of the countries. In recent years, due to the growing population and economic development of developing countries, there is a strong need for infrastructure development in many countries. One of the most important aspects of developing and developing construction projects is the financing of projects that play the most important role in project development and achievement of predetermined goals. For this purpose, in the present study, a case study of freeway projects in Iran has been conducted and semi-structured interviews with experts and experts on public-private partnership contracts in the country. For this purpose, in the first step, identifying and screening risks from the viewpoint of experts in public-private partnership contracts and introducing risk assessment criteria, then the grading weights grading analysis method was used to obtain the weight of the criteria. Finally, the final ranking of the risks of public-private partnership contracts has been taken into account, taking into account the results of the initial steps, using a comprehensive fit assessment approach. The results show that low-quality material and equipment risks, stakeholder resistance to approval, and lack of realistic goals are of great importance. The proposed framework can help stakeholders in public-private partnership agreements in developing countries to better manage the risks of public-private partnership contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk prioritization
  • Freeway project
  • Public-Private participation method
  • SWARA
  • COPRAS
[1]    S.T. Ng, J. Xie, M. Skitmore, Y.K. Cheung, A fuzzy simulation model for evaluating the concession items of public–private partnership schemes, Automation in construction, 17(1) (2007) 22-29.
[2]    V. Alireza, Y. Mohammadreza, R.M. Zin, N. Yahaya, N.M. Noor, An enhanced multi-objective optimization approach for risk allocation in public–private partnership projects: a case study of Malaysia, Canadian Journal of Civil Engineering, 41(2) (2014) 164-177.
[3]    Y. Ke, S. Wang, A.P. Chan, P.T. Lam, Preferred risk allocation in China’s public–private partnership (PPP) projects, International Journal of Project Management, 28(5) (2010) 482-492.
[4]    A.P. Chan, P.T. Lam, D.W. Chan, E. Cheung, Y. Ke, Potential obstacles to successful implementation of public-private partnerships in Beijing and the Hong Kong special administrative region, Journal of Management in Engineering, 26(1) (2010) 30-40.
[5]    P.F.K. Agyemang, Effectiveness of public private partnership for infrastructure projects,  (2011).
[6]    A. Valipour, N. Yahaya, N. Md Noor, S. Kildienė, H. Sarvari, A. Mardani, A fuzzy analytic network process method for risk prioritization in freeway PPP projects: an Iranian case study, Journal of Civil Engineering and Management, 21(7) (2015) 933-947.
[7]    T. Liu, Y. Wang, S. Wilkinson, Identifying critical factors affecting the effectiveness and efficiency of tendering processes in Public–Private Partnerships (PPPs): A comparative analysis of Australia and China, International Journal of Project Management, 34(4) (2016) 701-716.
[8]    B.B. Keers, P.C. van Fenema, Managing risks in public-private partnership formation projects, International Journal of Project Management, 36(6) (2018) 861-875.
[9]    V. Keršuliene, E.K. Zavadskas, Z. Turskis, Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA), Journal of business economics and management, 11(2) (2010) 243-258.
[10]   S.H. Zolfani, J. Saparauskas, New application of SWARA method in prioritizing sustainability assessment indicators of energy system, Engineering Economics, 24(5) (2013) 408-414.
[11]   A. Dehnavi, I.N. Aghdam, B. Pradhan, M.H.M. Varzandeh, A new hybrid model using step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA) technique and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) for regional landslide hazard assessment in Iran, Catena, 135 (2015) 122-148.
[12]   S.H. Zolfani, M. Yazdani, E.K. Zavadskas, An extended stepwise weight assessment ratio analysis (SWARA) method for improving criteria prioritization process, Soft Computing, 22(22) (2018) 7399-7405.
[13]   E.K. Zavadskas, A. Kaklauskas, V. Sarka, The new method of multicriteria complex proportional assessment of projects, Technological and economic development of economy, 1(3) (1994) 131-139.
[14]   Y. Ayrim, K.D. Atalay, G.F. Can, A New Stochastic MCDM Approach Based on COPRAS, International Journal of Information Technology & Decision Making, 17(03) (2018) 857-882.
[15]   M. Yazdani, P. Chatterjee, E.K. Zavadskas, D. Streimikiene, A novel integrated decision-making approach for the evaluation and selection of renewable energy technologies, Clean Technologies and Environmental Policy, 20(2) (2018) 403-420.
[16]   M. Ehteram, H. Karami, S. Farzin, Reservoir optimization for energy production using a new evolutionary algorithm based on multi-criteria decision-making models, Water resources management, 32(7) (2018) 2539-2560.
[17]   S. Hashemkhani Zolfani, M. Bahrami, Investment prioritizing in high tech industries based on SWARA-COPRAS approach, Technological and Economic Development of Economy, 20(3) (2014) 534-553.
[18]   T.L. Saaty, A scaling method for priorities in hierarchical structures, Journal of mathematical psychology, 15(3) (1977) 234-281.
[19]   X. Qin, Y. Mo, L. Jing, Risk perceptions of the life-cycle of green buildings in China, Journal of Cleaner Production, 126 (2016) 148-158.
[20]   G. Polat, H. Turkoglu, A.P. Gurgun, Identification of material-related risks in green buildings, Procedia engineering, 196 (2017) 956-963.
[21]   B.-G. Hwang, M. Shan, H. Phua, S. Chi, An exploratory analysis of risks in green residential building construction projects: The case of Singapore, Sustainability, 9(7) (2017) 1116.
[22]   S. Lu, H. Yan, A comparative study of the measurements of perceived risk among contractors in China, International Journal of Project Management, 31(2) (2013) 307-312.
[23]   B.-g. Hwang, M. Shan, N.N.B. Supa’at, Green commercial building projects in Singapore: Critical risk factors and mitigation measures, Sustainable cities and Society, 30 (2017) 237-247.
[24]   R. Ranaweera, R.H. Crawford, Using Early-Stage Assessment to Reduce the Financial Risks and Perceived Barriers of Sustainable Buildings, Journal of green building, 5(2) (2010) 129-146.
[25]   P.X. Zou, P. Couani, Managing risks in green building supply chain, Architectural Engineering and Design Management, 8(2) (2012) 143-158.
[26]   X. Zhao, B.-G. Hwang, Y. Gao, A fuzzy synthetic evaluation approach for risk assessment: a case of Singapore's green projects, Journal of Cleaner Production, 115 (2016) 203-213.
[27]   Q. Shi, J. Zuo, G. Zillante, Exploring the management of sustainable construction at the programme level: a Chinese case study, Construction Management and Economics, 30(6) (2012) 425-440.
[28]   R.J. Yang, P.X. Zou, J. Wang, Modelling stakeholder-associated risk networks in green building projects, International journal of project management, 34(1) (2016) 66-81.
[29]   R.J. Yang, P.X. Zou, Stakeholder-associated risks and their interactions in complex green building projects: A social network model, Building and Environment, 73 (2014) 208-222.
[30]   B.-G. Hwang, X. Zhao, L.L.G. Tan, Green building projects: Schedule performance, influential factors and solutions, Engineering, Construction and Architectural Management,  (2015).
[31]   K. Chatterjee, E.K. Zavadskas, J. Tamošaitienė, K. Adhikary, S. Kar, A hybrid MCDM technique for risk management in construction projects, Symmetry, 10(2) (2018) 46.
[32]   H.M. Tollin, Green building risks: it's not easy being green, Environmental Claims Journal, 23(3-4) (2011) 199-213.
[33]   A. Valipour, N. Yahaya, N. Md Noor, J. Antuchevičienė, J. Tamošaitienė, Hybrid SWARA-COPRAS method for risk assessment in deep foundation excavation project: An Iranian case study, Journal of Civil Engineering and Management, 23(4) (2017) 524-532.
[34]   K. Panthi, S.M. Ahmed, S.O. Ogunlana, Contingency estimation for construction projects through risk analysis, International journal of construction education and research, 5(2) (2009) 79-94.
[35]   S.M. El-Sayegh, Risk assessment and allocation in the UAE construction industry, International journal of project management, 26(4) (2008) 431-438.
[36]   H. Zhi, Risk management for overseas construction projects, International journal of project management, 13(4) (1995) 231-237.
[37]   N. Hlaing, D. Singh, R. Tiong, M. Ehrlich, Perceptions of Singapore construction contractors on construction risk identification, Journal of Financial Management of Property and Construction,  (2008).
[38]   L.Y. Shen, G.W. Wu, C.S. Ng, Risk assessment for construction joint ventures in China, Journal of construction engineering and management, 127(1) (2001) 76-81.
[39]   F. Honari Choobar, A. Nazari, E. Rezaee Nik, Power plant project risk assessment using a fuzzy-ANP and fuzzy-TOPSIS method, International Journal of Engineering, 25(2) (2012) 107-120.
[40]   H. Sarvari, A. Valipour, N. Yahaya, M.N. Norhazilan, Risk ranking of Malaysian public private partnership projects, in:  Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publ, 2014, pp. 613-618.
[41]   V. Carr, J. Tah, A fuzzy approach to construction project risk assessment and analysis: construction project risk management system, Advances in engineering software, 32(10-11) (2001) 847-857.
[42]   Linkov, F.K. Satterstrom, G. Kiker, C. Batchelor, T. Bridges, E. Ferguson, From comparative risk assessment to multi-criteria decision analysis and adaptive management: Recent developments and applications, Environment international, 32(8) (2006) 1072-1093.
[43]   N. Zarbakhshnia, H. Soleimani, H. Ghaderi, Sustainable third-party reverse logistics provider evaluation and selection using fuzzy SWARA and developed fuzzy COPRAS in the presence of risk criteria, Applied Soft Computing, 65 (2018) 307-319.
[44]   Q.K. Hong, J.B. Wang, J. Ge, P. Chen, Research on the risk of deep foundation excavation engineering management based on RBS and AHP, in:  Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publ, 2013, pp. 1010-1014.
[45]   O. Taylan, A.O. Bafail, R.M. Abdulaal, M.R. Kabli, Construction projects selection and risk assessment by fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methodologies, Applied Soft Computing, 17 (2014) 105-116.
[46]   M.S. Islam, M.P. Nepal, M. Skitmore, M. Attarzadeh, Current research trends and application areas of fuzzy and hybrid methods to the risk assessment of construction projects, Advanced Engineering Informatics, 33 (2017) 112-131.