ارائه روندی برای کنترل ارتعاش و پایش همزمان سلامت سازه‌ها با میراگر‌های ویسکوز نیمه‌فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در چند دهه اخیر تحقیقات متعددی به کنترل نیمه‌فعال ارتعاش و پایش سلامت سازه­های عمرانی در معرض زلزله به صورت جداگانه پرداخته­ اند؛ درحالی‌که هر دو آنها شامل سخت‌افزار مشابه هستند. بنابراین وقتی که یک سازه نیازمند هر دو سیستم کنترل ارتعاش و پایش سلامت سازه باشد، یکپارچه کردن دو سیستم با استفاده از تجهیزات مشترک مقرون به صرفه خواهد بود. استفاده از میراگرهای ویسکوز در کنترل ساختمان­ها به دلیل عملکرد مناسب لرزه­ای، عدم افزایش محسوس جرم سازه و کمترین تداخل با وضعیت موجود ساختمان، به صورت چشمگیر رو به افزایش می ­باشد. به همین دلیل هدف اصلی این تحقیق ارائه یک روند جدید و یکپارچه برای پایش سلامت و کنترل نیمه‌فعال سازه با استفاده از میراگرهای ویسکوز با میرایی متغیر می ­باشد. در این تحقیق ابتدا مفهوم سیستم یکپارچه با استفاده از میراگر ویسکوز نیمه‌فعال بیان می شود و پس از آن طرحی برای به‌هنگام‌سازی ماتریس­های مشخصه ساختمان و شناسایی پارامترهای سازه­ای آن ارائه می ­گردد. در پایان، بر اساس به‌هنگام‌سازی ماتریس­های سیستم، کارایی کنترل میراگراهای ویسکوز نیمه­ فعال با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه خطی درجه دو برای ساختمانی که در معرض تحریک زلزله قرار گرفته است بررسی  می شود. نتایج عددی نشان داد با استفاده از روش پیشنهادی پارامترهای سازه‌ای  می ­توانند به طور دقیق شناسایی شوند و در عین حال، ارتعاش بطور قابل توجهی در ساختمان کاهش می ­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Procedure for Simultaneous Vibration Control and Health Monitoring of Structures using Semi-Active Viscous Dampers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bahmani 1
  • S. Mehdi Zahrai 2
1 Department of Civil Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Center of excellence for Engineering and Management of Civil Infrastructures, School of Civil Engineering, The Univ. of Tehran. P.O. Box 11155-4563, Tehran, Iran
چکیده [English]

Using control devices to enhance system identification and damage detection in a structure requiring both vibration control and structural health monitoring is an interesting yet practical topic. In recent decades several independent research studies have been conducted on the semi-active vibration control and health monitoring of the civil structures subjected to earthquakes, whereas both require similar software. Therefore, where there is a need for both vibration control and health monitoring systems in a building structure, integrating both systems using common equipment would be economical. Application of the viscous dampers for control of buildings, due to their proper seismic performance, lack of significant increase in the structural mass, and least interference with the present situation of the building is rapidly increasing. For this reason, the main goal of this research is to present a new integrated procedure for simultaneous health monitoring and semi-active control of the building structure using the viscous dampers with variable damping coefficients. Next, a scheme is presented for updating the building characteristic matrices and identifying the structural parameters. Finally, according to the updated system matrices, the efficiency of semi-active viscous dampers is investigated. For this purpose, a linear quadratic regulator optimal control algorithm is used for a building subjected to seismic excitations. The results show that the structural parameters are accurately identified; and, at the same time, the building structural vibration is significantly reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural health monitoring
  • Semi-active control
  • Damage detection
  • System identification
  • Viscous dampers
[1]    Huang Q, Xu Y, Li J, Su Z, Liu H, Structural damage detection of controlled building structures using frequency response functions, Journal of Sound and Vibration, 331 (15) (2012) 3476-3492.
[2]    Schulz M, Pai P, Inman D, Health monitoring and active control of composite structures using piezoceramic patches, Composites Part B: Engineering, 30 (7) (1999) 713-725
[3]    Gattulli V, Romeo F,  Integrated procedure for identification and control of MDOF structures, Journal of engineering mechanics, 126 (7) (2000)730-737
[4]    Xu Y, Chen B, Integrated vibration control and health monitoring of building structures using semi-active friction dampers: Part I—methodology, Engineering Structures, 30 (7) (2008) 1789-1801
[5]    Nagarajaiah S, Adaptive passive, semiactive, smart tuned mass dampers: identification and control using empirical mode decomposition, Hilbert transform, and short‐term Fourier transform, Structural Control and Health Monitoring, 16 (7‐8) (2009)  800-841
[6]    He J, Huang Q, Xu Y-L,  Synthesis of vibration control and health monitoring of building structures under unknown excitation, Smart materials and structures, 23 (10) (2014) 105025
[7]    Xu Y, Huang Q, Zhan S, Su Z, Liu H,  FRF-based structural damage detection of controlled buildings with podium structures: Experimental investigation, Journal of Sound and Vibration, 333 (13) (2014) 2762-2775
[8]    He J, Xu Y-L, Zhan S, Huang Q,  Structural control and health monitoring of building structures with unknown ground excitations: Experimental investigation, Journal of Sound and Vibration, 390 (2017) 23-38
[9]    Pedram M, Esfandiari A, Khedmati MR, Frequency domain damage detection of plate and shell structures by finite element model updating, Inverse Problems in Science and Engineering, 26(1) (2018) 100-132.
[10]   Park H-S, Oh B-K, Damage detection of building structures under ambient excitation through the analysis of the relationship between the modal participation ratio and story stiffness, Journal of Sound and Vibration, 418 (2018) 122-143.
[11]   Symans MD, Constantinou MC, Semi-active control systems for seismic protection of structures: a state-of-the-art review, Engineering structures, 21 (6) (1999) 469-487
[12]   Symans MD, Constantinou MC, Experimental testing and analytical modeling of semi-active fluid dampers for seismic protection, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 8 (8) (1997) 644-657
[13]   Ng C, Xu Y, Semi-active control of a building complex with variable friction dampers, Engineering Structures, 29 (6) (2007) 1209-1225
[14]   Symans MD, Constantinou MC, Seismic testing of a building structure with a semi‐active fluid damper control system, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 26 (7) (1997) 759-777
[15]   Doebling SW, Farrar CR, Prime M, Shevitz D, A review of damage identification methods that examine changes in dynamic properties, Shock and Vibration Digest, 30 (2) (1998) 91-105