شناسایی عوامل اثرگذار بر ارتکاب تخلف رانندگی و کیفیت خواب رانندگان ناوگان باری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی عمران گرایش مهندسی حمل و نقل/ استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناسی ارشد عمران گرایش حمل و نقل/دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشجوی دکتری عمران گرایش حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

تصادفات رانندگی به‌طور مستقیم به تخلفات رانندگی وابسته هستند و رانندگان با تخلفات بیشتر تصادفات بیشتری را تجربه می‌کنند. بنابر‌این کاهش تخلفات می‌تواند موجب کاهش تصادفات شود. بنابراین شناخت تخلفات مرسوم در بین رانندگان ناوگان باری و عوامل اثرگذار در ارتکاب به آن‌ها به منظور کاهش تخلفات و به‌تبع‌ آن کاهش فراوانی و شدت تصادفات، لزوم انجام مطالعات در این خصوص را بیش از پیش نمایان می‌سازد. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی و بررسی اثرگذاری فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در ارتکاب‌ رانندگان ناوگان باری به تخلفات‌ رانندگی است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا همه متغیرهای مستقل که از طریق تکمیل پرسشنامه‌ در طول یک بازه 45 روزه در دو کلان‌شهر تهران و مشهد در میان 392 راننده وسیله نقلیه باری یرداشت شد، طبقه‌بندی و آزمون‌های آماری برای بررسی ارتباط بین هر متغیر مستقل و متغیر وابسته که در این پژوهش تخلفات است، استفاده گردید. نتایج نشان داد که با کاهش کیلومتراژ طی شده توسط راننده، احتمال ارتکاب به تخلف اضافه ‌تناژ در بین رانندگان ناوگان باری کاهش می‌یابد. همچنین با کاهش میزان عمر وسایل نقلیه از بازه 11 تا 15 سال به 6 تا 10 سال به میزان قابل‌توجهی تخلف سرعت غیرمجاز افزایش یافته و رانندگان با وسایل ‌نقلیه باری با عمر پایین‌تر، بیشتر مرتکب تخلف سرعت غیرمجاز می‌شوند. در انتها این نتیجه حاصل شد که با کاهش سطح تحصیلات راننده، احتمال ارتکاب به تخلف صحبت با تلفن ‌همراه در بین رانندگان ناوگان باری افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Factors Affecting Driving offenses and Sleep Quality in Iranian lorry Drivers

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Sheikholeslami 1
  • Ali Moghadari 2
  • Ehsan Ayazi 3
1 Department of civil engineering, Iran university of science and technology
2 Department of civil engineering, Iran university of science and technology, Tehran, Iran.
3 Department of civil engineering, Iran university of science and technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Accidents are directly related to driving offenses, and drivers who commit more offenses, are more prone to accidents. Therefore, reducing driving offenses can reduce accidents. Hence, the recognition of common driving offenses among heavy vehicle (truck) drivers and the effective factors in directing them to reduce driving offenses can consequently reduce the frequency and severity of accidents. Thus, there is a necessity for further studies to research in this regard more than ever before. The main objective of this study is to identify and investigate the impact of important and effective factors on lorry drivers committing offenses. To achieve this goal, initially, all independent variables were collected and classified via completed questionnaires within 45 days in two cities of Tehran and Mashhad, among 392 drivers. Then required statistical tests were used to investigate the relationship between each independent variable and dependent variable which in this research is driving offenses. The results showed that by reducing the distance travelled by the driver, the probability of committing overloading among lorry drivers decreases. Also, with a reduction in vehicle life ranges from 11- 15 years to 6-10 years, speeding offenses increased significantly. Drivers with fewer shorter vehicles are more likely to commit a speeding violation. Finally, the result was that the lower the level of lorry driver’s education, the greater the likelihood of committing cell phone-related violations while driving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lorry drivers
  • Driving offenses
  • Sleep quality
  • Load transportation
  • Multivariate logistic regression
[1]    L. Brodie, B. Lyndal, I.J. Elias, Heavy vehicle driver fatalities: Learning's from fatal road crash investigations in Victoria, Accident Analysis & Prevention, 41(3) (2009) 557-564.
[2]    J. de Vries, R. de Koster, S. Rijsdijk, D. Roy, Determinants of safe and productive truck driving: Empirical evidence from long-haul cargo transport, Transportation research part E: logistics and transportation review, 97 (2017) 113-131.
[3]    D. Ketabi, A. Barkhordari, S.J. Mirmohammadi, A.H. Mehrparvar, Aberrant behaviors and road accidents among Iranian truck drivers, 2010, Health promotion perspectives, 1(2) (2011) 130.
[4]    P.E. Fergenson, The relationship between information processing and driving accident and violation record, in, SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA, 1971.
[5]    M.J. Sullman, M.L. Meadows, K.B. Pajo, Aberrant driving behaviours amongst New Zealand truck drivers, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 5(3) (2002) 217-232.
[6]    D.E. Cantor, T.M. Corsi, C.M. Grimm, K. Özpolat, A driver focused truck crash prediction model, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 46(5) (2010) 683-692.
[7]    M. Mehdizadeh, A. Shariat-Mohaymany, T. Nordfjaern, Accident involvement among Iranian lorry drivers: Direct and indirect effects of background variables and aberrant driving behaviour, Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 58 (2018) 39-55.
[8]    J.C. de Winter, D. Dodou, National correlates of self-reported traffic violations across 41 countries, Personality and individual differences, 98 (2016) 145-152.
[9]    M. Maslać, B. Antić, K. Lipovac, D. Pešić, N. Milutinović, Behaviours of drivers in Serbia: Non-professional versus professional drivers, Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 52 (2018) 101-111.
[10]   H. Naderi, H. Nassiri, S. Sahebi, Assessing the relationship between heavy vehicle driver sleep problems and confirmed driver behavior measurement tools in Iran, Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 59 (2018) 57-66.
[11]   L. Precht, A. Keinath, J.F. Krems, Identifying the main factors contributing to driving errors and traffic violations–Results from naturalistic driving data, Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 49 (2017) 49-92.
[12]   D. Walton, Examining the self-enhancement bias: professional truck drivers’ perceptions of speed, safety, skill and consideration, Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 2(2) (1999) 91-113.
[13]   D.R. Poulter, P. Chapman, P.A. Bibby, D.D. Clarke, D. Crundall, An application of the theory of planned behaviour to truck driving behaviour and compliance with regulations, Accident Analysis & Prevention, 40(6) (2008) 2058-2064.
[14]   J. Davey, D. Wishart, J. Freeman, B. Watson, An application of the driver behaviour questionnaire in an Australian organisational fleet setting, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 10(1) (2007) 11-21.
[15]   J. Reason, A. Manstead, S. Stradling, J. Baxter, K. Campbell, Errors and violations on the roads: a real distinction?, Ergonomics, 33(10-11) (1990) 1315-1332.
[16]   T. Rosenbloom, E. Eldror, A. Shahar, Approaches of truck drivers and non-truck drivers toward reckless on-road behavior, Accident Analysis & Prevention, 41(4) (2009) 723-728.
[17]   G.X. Chen, W.K. Sieber, J.E. Lincoln, J. Birdsey, E.M. Hitchcock, A. Nakata, C.F. Robinson, J.W. Collins, M.H. Sweeney, NIOSH national survey of long-haul truck drivers: injury and safety, Accident Analysis & Prevention, 85 (2015) 66-72.
[18]   R. Friswell, A. Williamson, Comparison of the fatigue experiences of short haul light and long distance heavy vehicle drivers, Safety science, 57 (2013) 203-213.
[19]   M.K. Lemke, Y. Apostolopoulos, A. Hege, S. Sönmez, L. Wideman, Understanding the role of sleep quality and sleep duration in commercial driving safety, Accident Analysis & Prevention, 97 (2016) 79-86.
[20]   J. Thompson, S. Newnam, M. Stevenson, A model for exploring the relationship between payment structures, fatigue, crash risk, and regulatory response in a heavy-vehicle transport system, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 82 (2015) 204-215.
[21]   B. Jacob, V. Feypell-de La Beaumelle, Improving truck safety: Potential of weigh-in-motion technology, IATSS research, 34(1) (2010) 9-15.
[22]   G. Zhang, Y. Li, M.J. King, Q. Zhong, Overloading among crash-involved vehicles in China: identification of factors associated with overloading and crash severity, Injury Prevention, 25(1) (2019) 36-46.
[23]   M. Rezapour, S.S. Wulff, K. Ksaibati, Predicting truck at-fault crashes using crash and traffic offence data, The Open Transportation Journal, 12(1) (2018).
[24]   L. Evans, Age and fatality risk from similar severity impacts, Journal of traffic medicine, 29(1/2) (2001) 10-19.
[25]   D. Blower, P.E. Green, A. Matteson, Condition of trucks and truck crash involvement: Evidence from the large truck crash causation study, Transportation Research Record, 2194(1) (2010) 21-28.
[26]   M.S. Attarchi, F. Dehghan, S.M. Seyedmehdi, S. Mohammadi, Traffic accidents and related injuries in Iranian professional drivers, Journal of Public Health, 20(5) (2012) 499-503.
[27]   O. Oladepo, C.R. Onyema, Knowledge and attitude of safety belt use among professional drivers in a tertiary Nigerian institution, International journal of injury control and safety promotion, 18(1) (2011) 57-64.
[28]   C.-M. Tseng, M.-S. Yeh, L.-Y. Tseng, H.-H. Liu, M.-C. Lee, A comprehensive analysis of factors leading to speeding offenses among large-truck drivers, Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 38 (2016) 171-181.
[29]   S.S. Tavafian, T. Aghamolaei, A. Madani, Predictors of speeding behavior among a sample of Iranian commercial automobile drivers: an application of the theory of planned behavior, Traffic injury prevention, 12(3) (2011) 274-278.
[30]   G.H. Bham, B.S. Javvadi, U.R. Manepalli, Multinomial logistic regression model for single-vehicle and multivehicle collisions on urban US highways in Arkansas, Journal of Transportation Engineering, 138(6) (2011) 786-797.