ارزیابی اثر بکارگیری استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه در بهبود موفقیت مالی پروژه‌های EPC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد / آزاد خوراسگان

چکیده

در سال‌های اخیر، EPC یکی از روش‌های محبوب اجرای پروژه‌های زیرساختی ایران بوده است. با این حال اتمام این پروژه‌ها همواره با افزایش هزینه همراه بوده است. از طرفی موفقیت پروژه به میزان بسیار زیادی به پیاده‌سازی مناسب مدیریت پروژه بستگی دارد. بنابراین بررسی اثر بکارگیری استانداردهای مدیریت پروژه بر موفقیت مالی پروژه‌های EPC می‌تواند به شناخت حوزه‌های اثرگذار بر موفقیت مالی این پروژه‌ها کمک کند. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی اثر بکارگیری استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) در بهبود موفقیت مالی پروژه‌‌های EPC می‌باشد. جهت دست‌یابی به هدف مذکور، ابتدا پرسشنامه‌ای بر اساس مؤلفه‌های مستخرج از مطالعات پیشین تهیه و میان متخصصان ‌پروژه‌های EPC توزیع شد. در این مرحله عوامل اثرگذار بر موفقیت مالی پروژه‌های EPC شناسایی گردید و دسته‌بندی آنها براساس حوزه‌های 10گانه استاندارد PMBOK ویرایش ششم انجام شد. سپس نظر متخصصین در خصوص میزان اهمیت هر یک از عوامل شناسایی شده بر بهبود موفقیت مالی پروژه‌های EPC براساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت اخذ و با استفاده از نرم‌افزار SPSS، ارزیابی گردید. برای بررسی فرضیات پژوهش، از آزمون پارامتریک T تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بکارگیری استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه در بهبود موفقیت مالی پروژه‌‌های EPC تأثیر معنی‌داری دارد. همچنین عوامل با استفاده از آزمون فریدمن، اولویت‌‌بندی شدند. نتایج نشان می‌دهد که مدیریت هزینه و مدیریت کیفیت به ترتیب با میانگین رتبه 20/8 و 12/8 بیشترین تأثیر، و مدیریت ارتباطات و مدیریت محدوده به ترتیب با 35/2 و 95/1 کمترین تأثیر را در بهبود موفقیت مالی پروژه‌های EPC دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Effect of Using Project Management Body of Knowledge in Improving Financial Success of EPC Projects

نویسندگان [English]

  • Hadi Sarvari 1
  • Ebrahim Rajaian 2
1 Assistant Professor, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
2 NO 45, Golbarg Alley, Resalat Street 3, East Negarestan, Ghadir Blvd.
چکیده [English]

In recent years, EPC has been one of the popular ways of implementing Iran's infrastructure projects. However, the completion of these projects has always been accompanied by increased costs. On the other hand, project success depends to a large extent on the proper implementation of project management. Therefore, examining the impact of applying project management standards on the financial success of EPC projects can help to identify the areas that affect the financial success of these projects. Therefore, the main purpose of the present study is to evaluate the impact of applying PMBOK to improve the financial success of EPC projects. To achieve this goal, a questionnaire based on components derived from previous studies was prepared and distributed among EPC project specialists. At this stage, the factors affecting the financial success of the EPC projects were identified and classified according to the 10 PMBOK standard 10 areas. Experts' opinions on the importance of each of the identified factors to improve the financial success of EPC projects were evaluated based on Likert's five-choice spectrum using SPSS software. One sample T-test was used to test the research hypotheses. The results show that applying the standard project management knowledge domain has a significant impact on improving the financial success of EPC projects. Factors were also prioritized by the Friedman test. The results show that cost management and quality management with an average rating of 8.20 and 8.12 had the highest impact, respectively, and communication management and range management with 2.35 and 1.95 had the least impact on improving the financial success of EPC projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Project management
  • Financial success
  • EPC
  • PMBOK
[1]    Katebi, A. (2017). Cost and Time Optimization in Construction Projects, Time and Risk. International Conference on Civil, Architecture and Urban Planning, Contemporary Iran. [In Persian].
[2]    Shahsavand, P. (2017). Quantitative Risk Analysis and Integration of Value Engineering to Improve Project Management Efficiency (with Case Study). International Conference on Industrial Engineering and Management. [In Persian].
[3]    Dehkordi, Z. (2017). Key Success Factors for Knowledge Management Projects. The First International Conference on the New Paradigms of Business and Organizational Management. [In Persian].
[4]    Jiang, X., Lu, K., Xia, B., Liu, Y., & Cui, C. (2019). Identifying Significant Risks and Analyzing Risk Relationship for Construction PPP Projects in China Using Integrated FISM-MICMAC Approach. Sustainability, 11(19), 5206.
[5]    Sobhian, M. (2015). Sobhian, Mohammad; Procurement and Procurement Management in Construction Projects. Paper presented at the International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development in Contemporary Iran. [In Persian].
[6]    Volden, G. H. (2019). Assessing public projects' value for money: An empirical study of the usefulness of cost–benefit analyses in decision-making. International Journal of Project Management, 37(4), 549-564.
[7]    PMI. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 6th ed. In: Project Management Institute.
[8]    Shahri, N. (2013). Presentation of an Approach to Establishing Project Management Information Security Based on PMBOK Standard. Paper presented at the National Conference on Applied Research in Science and Engineering.
[9]    Habibi, M., Kermanshachi, S., & Rouhanizadeh, B. (2019). Identifying and Measuring Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Key Performance Indicators and Management Strategies. Infrastructures, 4(14), 19.
[10]   Valipour, A., Sarvari, H., Yahaya, N., Norhazilan, M. N., & Khoshnava, S. M. (2014). Analytic Network Process Approach to Risk Allocation of EPC Projects Case Study: Gas Refinery EPC Projects in Iran. Applied Mechanics and Materials, 567.
[11]   Frefer, A., Mahmoud, M., Haleema, H., & Almamlook, R. (2018). Overview Success Criteria and Critical Success Factors in Project Management. Industrial engineering & management, 2169-0316.1000244.
[12]   Dehghan, R. (2017). Identifying and Rooting the Critical Factors of Claims in the Time and Cost Areas from the Perspectives of Employers, Consultants and Contractors. Paper presented at the 1st International Conference on Contemporary Iranian Civil, Architecture and Urban Development. [In Persian].
[13]   Majd, R. S., & Mortaheb, M. M. (2008). Proposing a model for risk assessment and management in EPC contracts. Journal of Project Management. [In Persian]
[14]   Navaei, M. N., Bagherinia, M. R., Mirsaeed, e. M. G., & Mirzaei, M. (2015). Investigating weaknesses in cost management by analyzing questionnaire results and case study. Paper presented at the First National Congress on Civil Engineering and Construction Projects. [In Persian].
[15]   Khanzadi, M., Nazarpour, H., Motlabee, H. Y., & Yousefi, V. R. (2010). Investigation and Evaluation of Factors Affecting the Time, Cost and Quality of Housing Bulk Projects Using PMBOK Standard Approach (with Field Study in Tehran Province),. Paper presented at the Fifth International Project Management Conference, Tehran, Ariana Research Group. [In Persian].
[16]   Khanzadi, M., Nia, R. A., Maghreb, M., & Ayoubinejad, J. (2008). , Cost Management in Development Projects Using the Project Management Knowledge Standard. Paper presented at the 13th Conference of Civil Engineering Students Nationwide, Kerman, Shahid Bahonar University of Kerman. [In Persian].
[17]   ParchamiJalal, M., Hosseini, S. H., & Forsat, E. (2008). An Analysis of Time and Cost Factors in Damage Projects and Employer Impact, Consultant and Contractor. Paper presented at the Third International Project Management Conference, Tehran, Ariana Research Group. [In Persian].
[18]   Navaei, M. N., Bagherinia, M. R., Mirsaeed, S. M. G., & Mirzaei, M. (2014). Identify and categorize the factors affecting cost management in the development of development projects. . Paper presented at the First National Congress on Civil Engineering and Construction Projects. [In Persian].
[19]   Chou, J.-S., & Yang, J.-G. (2012). Project management knowledge and effects on construction project outcomes: An empirical study. Project Management Journal, 43(5), 47-67.
[20]   Olfat, L., Khosravani, F., & Jalali, R. (2011). dentification and Prioritization of Project Risk Based on PMBOK Fuzzy Approach (Case Study: Non-Surface Intersection Projects in Bushehr Province). , 8 (19), 147-163. 1389. Industrial Management Studies, 8(19).
[21]   Rodrigues-da-Silva, L. H., & Crispim, J. A. (2014). The project risk management process, a preliminary study. Procedia Technology, 16, 943-949.
[22]   Ou-Yang, C., & Chen, W.-L. (2019). A Hybrid Approach for Project Crashing Optimization Strategy with Risk Consideration: A Case Study for an EPC Project. Mathematical Problems in Engineering, 2019.
[23]   Kabirifar, K., & Mojtahedi, M. (2019). The impact of Engineering, Procurement and Construction (EPC) Phases on Project Performance: A Case of Large-scale Residential Construction Project. Buildings, 9(1), 15.
[24]   Yang, S. (2018). Research on the risks and opportunities of international railway projects based on FIDIC-EPC contract.
[25]   De Carvalho, M. M., Patah, L. A., & de Souza Bido, D. (2015). Project management and its effects on project success: Cross-country and cross-industry comparisons. International Journal of Project Management, 33(7), 1509-1522.
[26]   Elhag, T., Boussabaine, A., & Ballal, T. (2005). Critical determinants of construction tendering costs: Quantity surveyors’ standpoint. International Journal of Project Management, 23(7), 538-545.
[27]   Kaming, P. F., Olomolaiye, P. O., Holt, G. D., & Harris, F. C. (1997). Factors influencing construction time and cost overruns on high-rise projects in Indonesia. Construction Management & Economics, 15(1), 83-94.
[28]   Hashimi, M. A. (2015). A Cost-Effective Management Method for Estimating Time and Cost of a Project, Taking into Account the Risks of Activities under Fuzzy Conditions, . Paper presented at the 12th Symposium on Science and Technology Advances. Fourth Commission: Sustainable Land of New Findings In Civil and Environmental Engineering. [In Persian].
[29]   Shah-Ebrahimi, S. S., & Lerak, A. (2015). Identifying the Impacts of Integration Management on Oil and Gas Industry Development Projects Case Study of Fars Province Gas Pressure Stations Projects. Paper presented at the Fourth National Conference on Construction and Project Management, Tehran, Aladolouleh Semnani Institute of Higher Education. [In Persian].
[30]   Shabian, M. (2017). Purchasing and Procurement Management in Construction Projects. , Contemporary Iranian Conference on Civil, Architectural and Urban Planning. [In Persian].
[31]   Fazeli, S. (2014). Impact of PMBOK Standard Implementation on Project Management Efficiency. Paper presented at the First National Conference on Applied Accounting Research, Economic Management. [In Persian].
[32]   Choudhry, R. M., Aslam, M. A., Hinze, J. W., & Arain, F. M. (2014). Cost and schedule risk analysis of bridge construction in Pakistan: Establishing risk guidelines. Journal of Construction Engineering and Management, 140(7), 04014020.
[33]   Nurdiani, I., Börstler, J., & Fricker, S. A. (2016). The impacts of agile and lean practices on project constraints: A tertiary study. Journal of Systems and Software, 119, 162-183.
[34]   Themsen, T. N., & Skærbæk, P. (2018). The performativity of risk management frameworks and technologies: The translation of uncertainties into pure and impure risks. Accounting, Organizations and Society, 67, 20-33.
[35]   Badri, M. A., Davis, D., & Davis, D. (1995). A study of measuring the critical factors of quality management. International Journal of Quality & Reliability Management, 12(2), 36-53.
[36]   McCrae, R. R., Kurtz, J. E., Yamagata, S., & Terracciano, A. (2011). Internal consistency, retest reliability, and their implications for personality scale validity. Personality and social psychology review, 15(1), 28-50.
[37]   Nunally, J. C., & Bernstein, I. H. (1978). Psychometric theory. In: New York: McGraw-Hill.