ارزیابی عملکرد آسفالت گرم ساخته شده با خرده آسفالت و مسلح شده با الیاف پارافایبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

2 معاونت مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی، دانشگاه علم و صنعت ایران عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران

چکیده

بازیافت آسفالت یکی از راهکارهای افزایش کارآمدی بودجه و سرمایه موجود در زمینه‌ نگهداری و بهسازی شبکه راه‌ها بوده و همچنین موجب حفظ منابع طبیعی و صرفه­جویی در هزینه‌ها می‌شود. اما در فرآیند تولید آسفالت داغ با استفاده از مصالح خرده آسفالت، درجه حرارت بالا موجب سخت‌تر شدن قیر و نیز تولید گاز­های سمی شده که منجر به آلودگی زیست‌محیطی فراوانی می‌شود. با استفاده از تکنولوژی آسفالت ‌گرم، ضمن کاهش دما، علاوه بر کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، شرایط بهتری برای کارگران در محیط کار به لحاظ درجه حرارت پایین‌تر و انتشار مواد سمی کمتر فراهم می‌گردد و نیز سبب کاهش میزان پیرشدگی قیر و کاهش سخت شدگی ناشی از اکسیداسیون قیر می‌شود. این پژوهش استفاده از دو تکنولوژی جهت کاهش هزینه و آلودگی زیست‌محیطی ناشی از تولید آسفالت و همچنین بهبود عملکرد آسفالت را ارزیابی نمود که یکی استفاده از آسفالت ‌گرم با افزودنی کائوواکس و دیگری استفاده از خرده آسفالت در طرح مخلوط آسفالتی است. از الیاف پارافایبر نیز با مقادیر مختلف جهت بهبود خواص عملکردی آسفالت استفاده گردید. جهت مقایسه و بررسی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی، آزمایش‌های مدول برجهندگی، خزش دینامیکی و خستگی انجام گردید. طبق نتایج به ‌دست ‌آمده، استفاده از خرده آسفالت موجب افزایش مدول برجهندگی و بهبود مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی مخلوط می‌شود، که دلیل آن را می‌توان افزایش سختی مخلوط آسفالتی به واسطه افزودن خرده آسفالت دانست. با توجه به نتایج آزمایش خستگی، مشخص گردید که با اضافه کردن خرده آسفالت، عمر خستگی مخلوط، کاهش چشم‌گیری می‌یابد؛ اما با اضافه کردن الیاف پارافایبر، عمر خستگی بهبود قابل توجهی می‌یابد که به نظر می‌رسد مقاومت کششی و انعطاف پذیری بالای الیاف را می‌توان دلیل بهبود عملکرد خستگی مخلوط آسفالتی دانست. بدین ترتیب این امکان فراهم می­شود که ضمن کاهش قابل ملاحظه هزینه­ها و آلودگی­های زیست محیطی، آسفالتی با عملکرد مناسب تولید نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of WMA Made with Reclaimed Asphalt Pavement and Para-Fiber

نویسندگان [English]

  • hassan ziari 1
  • Hassan Divandari 2
  • Mahdi Orouei 3
1 school of civil engineering.IUST
2 Faculty of Islamic Azad University
3 Iran University of science and Technology (IUST)
چکیده [English]

Asphalt recycling not only is one of the effective approaches to increase the efficiency of the existing budget and capital which is used to protect and improve the road network but also leads to conserve natural resources and save expenses. However, the process of producing Hot Mix Asphalt (HMA) using Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) leads to hardening of bitumen and quite a bit of environmental pollution which is derived by emission of toxic gases. Besides, reducing environmental pollution as well as saving energy, reducing the temperature in Warm Mix Asphalt (WMA) technology decreases aging and stiffness of bitumen caused by oxidation. Furthermore, by utilizing WMA technology, better working conditions regarding lower heat rate and emission of poisonous materials are provided.  To reduce the costs and the environmental pollution caused by asphalt production as well as improve the performance of asphalt, this research evaluated two approaches, including WMA with Kaowax additive and RAP techniques. The additive of Para-fiber with different values was also used to improve the functional properties of the asphalt. Resilient modulus, dynamic creep, and fatigue tests were performed to compare and evaluate the performance of asphalt mixtures. Given the results, in addition to improvement of the resistance against permanent deformation, utilizing RAP causes an increase in resilient modulus of the mixture, the reason lies in increasing the stiffness of asphalt mixture because of adding RAP. According to the results of fatigue tests, by adding RAP, the fatigue life of the mixture is significantly decreased. On the contrary, by adding Para-fiber, the fatigue life is considerably improved. It seems that tensile resistance and high flexibility of Para-fiber can be considered as the reason for improving the fatigue function of asphalt mixture. Thus, the costs and environmental pollutions can be reduced; meanwhile, an asphalt with good function can be produced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphalt recycling
  • Warm mix asphalt (WMA) performance
  • Reclaimed asphalt pavement (RAP)
  • Para-fiber
  • Kaowax
[1] Almeida-costa, A. Benta, Economic and environmental impact study of warm mix asphalt compared to hot mix asphalt, J. Clean. Prod., 112 (2016) 2308–2317.
[2]  Lopez, A. Gonzalez, G. Thenoux, G. Sandoval, J. Marcobal, Stabilized emulsions to produce warm asphalt mixtures with reclaimed asphalt pavements, J. Clean. Prod., 209 (2019) 1461–1472.
[3]  Gillespie, quantifying the energy used in an asphalt coating plant, University of Strathclyde, 2012.
[4] H. Yu, Z. Leng, Z. Zhou, K. Shih, F. Xiao, Optimization of preparation procedure of liquid warm mix additive modi fi ed asphalt rubber, J. Clean. Prod., 141 (2017) 336–345.
[5] G. Shiva Kumar, S.N. Suresha, State of the art review on mix design and mechanical properties of warm mix asphalt, Road Mater. Pavement Des. (2018).
[6] Y. Sun, W. Wang, J. Chen, Investigating impacts of warm-mix asphalt technologies and high reclaimed asphalt pavement binder content on rutting and fatigue performance of asphalt binder through MSCR and LAS tests, J. Clean. Prod., 219 (2019) 879–893.
[7] Kheradmand, R. Muniandy, L.T. Hua, R.B. Yunus, A. Solouki, An overview of the emerging warm mix asphalt technology, Int. J. Pavement Eng., (2013).
[8] M.C. Rubio, G. Martínez, L. Baena, F. Moreno, Warm mix asphalt: an overview, J. Clean. Prod., 24 (2012) 76–84.
[9] M. Zaumanis, J. Jansen, V. Haritonovs, J. Smirnovs, Development of calculation tool for assessing the energy demand of Warm Mix Asphalt, Procedia - Soc. Behav. Sci., 48 (2012) 163–172.
[10] S. Zhao, B. Huang, X. Shu, M. Woods, Comparative evaluation of warm mix asphalt containing high percentages of reclaimed asphalt pavement, Constr. Build. Mater. 44 (2013) 92–100.
[11] R. West, C. Rodezno, G. Julian, B. Prowell, B. Frank, L. V. Osborn,  and T. Kriech, NCHRP Report 779: Field Performance of Warm Mix Asphalt Technologies, Transp. Res. Board Natl. Acad. Washingt., (2014).
[12] J. D’Angelo, E. Harm, J. Bartoszek, G. Baumgardner, M. Corrigan, J. Cowsert, T. Harman, M. Jamshidi, W. Jones, D. Newcomb, B. Prowell, R. Sines, Y. Bruce, Warm-Mix Asphalt : European Practice, (2008).
[13] X. Yang, P.D. Lecturer, Z. You, D. Ph, P. E, M. Rosli, M. Hasan, P.D. Lecturer, A. Diab, P.D. Assistant, Environmental and mechanical performance of crumb rubber modi fi ed warm mix asphalt using Evotherm, J. Clean. Prod., 159 (2017) 346–358.
[14] A. González, J. Norambuena-contreras, L. Storey, E. Schlangen, Effect of RAP and fibers addition on asphalt mixtures with self-healing properties gained by microwave radiation heating, Constr. Build. Mater. 159 (2018) 164–174.
[15] M. Mohajeri, Hot Mix Asphalt Recycling, Practices and Principles, Delft University of Technology, 2015.
[16] M. Fakhri, S.A. Hosseini, Laboratory evaluation of rutting and moisture damage resistance of glass fiber modified warm mix asphalt incorporating high RAP proportion, Constr. Build. Mater. 134 (2017) 626–640.
[17] W. Song, B. Huang, X. Shu, Influence of warm-mix asphalt technology and rejuvenator on performance of asphalt mixtures containing 50% reclaimed asphalt pavement, J. Clean. Prod., 192 (2018) 191–198.
[18] M.A. Franesqui, J. Yepes, C. García-Gonzalez, J. Gallego, Sustainable low-temperature asphalt mixtures with marginal porous volcanic aggregates and crumb rubber modi fi ed bitumen, J. Clean. Prod., 207 (2019) 44–56.
[19] K. Shabannezhad, M. Ameri, Laboratory evaluation of performance properties of warm mix recycled asphalt, Iran University of Science and Technology, 2012. (in Persian)
[20] H. Behbahani, M.J. Ayazi, M.H. Shojaei, Laboratory Evaluation of Moisture Susceptibility and Rutting Potential of Warm Mix Asphalt, J. Transp. Eng., Volume 7 (2016) 405–418. (in Persian)
[21] A. Modares, M. Rahmanzadeh, Comparing the Effects of Coal Waste Filler and Pozzolanic Fillers on the Mechanical Properties of Hot Mix Asphalt, J. Transp. Res., Volume 13 (2016) 86–103. (In Persian)
[22] Technical Data Sheet Kaowax, (2017) www.kaochemicals-eu.com.
[23] M.A. Esfahani, M.N. Jahromi, Optimum parafibre length according to mechanical properties in hot mix asphalt, Road Mater. Pavement Des. (2018).
[24] M.F. Tafti, S.A.H. Aqda, H. Motamedi, The impacts of type and proportion of five different asphalt modifiers on the low-temperature fracture toughness and fracture energy of modified HMA, Des. Civ. Environ. Eng., 47 (2019) 169–185.
[25] ASTM D2172 Standard Test Methods for Quantitative Extraction of Bitumen from Bituminous Paving Mixtures, 2017.
[26] W. Zhao, F. Xiao, S.N. Amirkhanian, B.J. Putman, Characterization of rutting performance of warm additive modified asphalt mixtures, Constr. Build. Mater. 31 (2012) 265–272.
[27] I.M. Asi, Performance evaluation of SUPERPAVE and Marshall asphalt mix designs to suite Jordan climatic and traffic conditions, Constr. Build. Mater. 21 (2007) 1732–1740.
[28] H. Ziari, H. Divandari, M. Hajiloo, A. Amini, Investigating the effect of amorphous carbon powder on the moisture sensitivity, fatigue performance and rutting resistance of rubberized asphalt concrete mixtures, Constr. Build. Mater. 217 (2019) 62–72.
[29] M.W. Witczak, K. Kaloush, T. Pellinen, M. El-Basyouny, H. Von Quintus, NCHRP Reprot 465: Simple Performance Test for Superpave Mix Design, 2002.
[30] H.R. Jahanian, G. Shafabakhsh, H. Divandari, Performance evaluation of Hot Mix Asphalt (HMA) containing bitumen modified with Gilsonite, Constr. Build. Mater. 131 (2017) 156–164.
[31] P.M.O. Owende, A.M. Hartman, S.M. Ward, M.D. Gilchrist, M.J. O’Mahony, minimizing distress on flexible pavements using variable tire pressure, J. Transp. Eng., 127 (2001) 254–262.
[32] A.R. Azarhoosh, F. Moghadas Nejad, Evaluating Fatigue Life of Asphalt Mixtures Using Surface Free Energy Parameters, Amirkabir J. Civ. Eng., 50 (2018). (in Persian)
[33] BSI Standards Publication Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt Part 24: Resistance to fatigue, 2014.