بررسی تحلیلی اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد لرزهای قابهای بتن مسلح میانپر مصالح بنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، شاهرود، ایران

چکیده

در کشور ما بیشتر ساخت و ساز‌های بتنی رایج دارای سیستم قاب بتنی با میان‌قاب‌های مصالح بنایی (آجری) در نواحی میانی و پیرامونی ساختمان‌ می‌باشد. امروزه در نظر گرفتن اندرکنش قاب و میان‌قاب یکی از چالش‌های مهم در زمینه تحقیقات مهندسی است و اغلب مهندسان تأثیر میان‌قاب را به طور مستقیم در طراحی ساختمان‌ها در نظر نمی‌گیرند. با توجه به آسیب‌هایی که در زلزله‌های گذشته مشاهده شده است، میان‌قاب‌های بنایی می‌توانند اثرات مثبت و منفی بر عملکرد لرزه‌ای سازه‌های بتنی داشته باشد. در این مقاله، با مدل‌سازی عددی به روش اجزای محدود غیرخطی اثر وجود میان‌قاب‌های آجری بر رفتار درون ‌صفحه قاب‌های بتنی با جزئیات لرزه‌ای و غیر لرزه‌ای در سطوح مختلف بارمحوری و ضخامت‌های مختلف میان‌قاب، در عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتنی بررسی می‌شود. برای این منظور ابتدا مدل‌های پیشنهادی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی در نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS اعتبارسنجی می‌شود. نتایج حاصل از تحلیل‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که افزایش بار محوری باعث افزایش مقاومت نهایی و سختی مؤثر و کاهش شکل‌پذیری در قاب‌ها با مشخصات لرزه‌ای می‌شود. مقاومت نهایی، سختی مؤثر و شکل‌پذیری در قاب و قاب میان‌پر با مشخصات لرزه‌ای در مقایسه با قاب‌ و قاب میان‌پر مشابه با مشخصات غیر لرزه‌ای، افزایش داشته است. افزایش ضخامت میان‌قاب مصالح بنایی باعث افزایش مقاومت نهایی و سختی مؤثر در قاب‌ها با مشخصات لرزه‌ای و غیر لرزه‌ای می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical Study of the Effect of Different Parameters on the Seismic Performance of Masonry Infilled RC Frames

نویسندگان [English]

  • Delaram Ostad 1
  • Jalil Shafaei 2
1 Faculty of civil engineering, Shahrood university of technology, shahrood, Iran
2 Faculty of Civil engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Semnan, Iran
چکیده [English]

The construction of reinforced concrete buildings with masonry infill walls has been a very common practice in Iran. Nowadays, the impact of the RC frame and masonry infill on the structure is one of the major challenges in engineering researches, and often engineers ignore infill in designing the building. Due to the damages observed in past earthquakes, masonry infill can have both positive and negative impacts on the seismic performance of RC structure. In this paper, the effect of masonry infill on the in-plane behavior of the concrete frames and the impact of seismic and non-seismic details with the effect of level of axial load and thickness of infill in lateral resistance of concrete frames is investigated, by the nonlinear finite element method. First, the proposed models have been validated using the experimental results in ABAQUS finite element software. Results show that the increasing axial load causes to increase in ultimate strength and effective stiffness and reduces the ductility of the seismic frame. The ultimate strength, effective stiffness, and ductility of frame and infill-frame with seismic detailing were increased compared to the frame and infill-frame with non-seismic properties. Increasing the thickness of masonry enhance the infill behavior in terms of strength, effective stiffness and ductility in both seismic and non-seismic frame.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced concrete frame
  • Infill masonry
  • Uniform load
  • Seismic performance
  • Finite element analysis
[1]    [1] I.I.O.S.A.E. Engineering, Earthquake Report 12 Nov 2017 (Sarpol Zahab Kermanshah Province), Fifth Edition, in pershian, (2017).
[2]    [2] P. Asteris, L. Cavaleri, F. Di Trapani, A. Tsaris, Numerical modelling of out-of-plane response of infilled frames: State of the art and future challenges for the equivalent strut macromodels, Engineering Structures, 132 (2017) 110-122.
[3]    [3] J. Riddington, B.S. Smith, Analysis of infilled frames subject to racking with design recommendations, Structural Engineer, 55(6) (1977) 263-268.
[4]    M. Sobaih, M. Abdin, Seismic analysis of infilled reinforced concrete frames, Computers & Structures, 30(3) (1988) 457-464.
[5]    T. Paulay, M.N. Priestley, Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings, (1992).
[6]    A.B. Mehrabi, P. Benson Shing, M.P. Schuller, J.L. Noland, Experimental evaluation of masonry-infilled RC frames, Journal of Structural engineering, 122(3) (1996) 228-237.
[7]    C. Murty, S.K. Jain, Beneficial influence of masonry infill walls on seismic performance of RC frame buildings, in:  12th world conference on earthquake engineering, 2000.
[8]    A. Tasnimi, A.M. Khah, Effect of infill vertical irregularity on seismic demands of RC building, 2nd International Conference on Concrete and Development, BHRC (Tehran Iran,2005)
[9]    P.G. Asteris, D.M. Cotsovos, C. Chrysostomou, A. Mohebkhah, G. Al-Chaar, Mathematical micromodeling of infilled frames: state of the art, Engineering Structures, 56 (2013) 1905-1921.
[10]   G. Campione, L. Cavaleri, G. Macaluso, G. Amato, F. Di Trapani, Evaluation of infilled frames: an updated in-plane-stiffness macro-model considering the effects of vertical loads, Bulletin of Earthquake Engineering, 13(8) (2015) 2265-2281.
[11]   C. Zhai, J. Kong, X. Wang, Z. Chen, Experimental and finite element analytical investigation of seismic behavior of full-scale masonry infilled RC frames, Journal of Earthquake Engineering, 20(7) (2016) 1171-1198.
[12]   E. Nasiri, Y. Liu, Development of a detailed 3D FE model for analysis of the in-plane behaviour of masonry infilled concrete frames, Engineering Structures, 143 (2017) 603-616.
[13]   M.Ö. Timurağaoğlu, A. Doğangün, R. Livaoğlu, Comparison of Different Analytical Models of Infilled RC Frame.
[14]   K.M. Kareem, B. Pantò, Simplified macro-modelling strategies for the seismic assessment of non-ductile infilled frames: a critical appraisal, Journal of Building Engineering, 22 (2019) 397-414.
[15]   F. Prestandard, commentary for the seismic rehabilitation of buildings (FEMA356), Washington, DC: Federal Emergency Management Agency, 7 (2000).
[16]   Mansouri, M.S. Marefat, M. Khanmohammadi, Experimental evaluation of seismic performance of low‐shear strength masonry infills with openings in reinforced concrete frames with deficient seismic details, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 23(15) (2014) 1190-1210.
[17]   H. moqadam, The Seismic Design of Masonry Buildings, Sharif University of Technology Press, In Pershian, (1372).
[18]   K.M. Dolatshahi, M. Yekrangnia, Out‐of‐plane strength reduction of unreinforced masonry walls because of in‐plane damages, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 44(13) (2015) 2157-2176.
[19]   K.M. Dolatshahi, Computational, analytical and experimental modeling of masonry structures, State University of New York at Buffalo, 2012.
[20]   R. shahbazi, m. yekrangnia, ABAQUS practical quide with civil engineering issues, srtuctural and geotechnical, thired edition, chapter 3 (2016).
[21]   P.J.B.B. Lourenço, Computational strategies for masonry structures, (1997).
[22]   P.B. Lourenço, A user/programmer guide for the micro-modeling of masonry structures, Report, 3(1.31) (1996) 35.
[23]   ABAQUS, ABAQUS/THeory User manual, in, Version, 2011.
[24]   P. Lourenco, Computational strategies for masonry structures//Ph. D. Thesis. Delft University of Technology. Delft. The Netherlands, 1996, (1996).
[25]   A. Committee, I.O.f. Standardization, Building code requirements for structural concrete (ACI 318-08) and commentary, in, American Concrete Institute, 2008.
[26]   S. 9th, The Design And Implementation Of Reinforced Concrete Buildings, National Iranian Building Regulation, In Pershian, (Edition 1397).
[27]   A.T. 1-01, A.T. 1R-01, Acceptance Criteria for moment frames based on structural testing (T1. 1-01) and commentary (T1. 1R-01), in, 2001.
[28]   V. Sigmund, D. Penava, Influence of openings, with and without confinement, on cyclic response of infilled rc frames—an experimental study, Journal of earthquake engineering, 18(1) (2014) 113-146.
[29]   M. Marefat, M. Khanmohammadi, M. Bahrani, A. Goli, Experimental assessment of reinforced concrete columns with deficient seismic details under cyclic load, Advances in Structural Engineering, 9(3) (2006) 337-347.