تأثیر مدل‎سازی سه بعدی بر رفتار تنش مسطح یا کرنش مسطح در اطراف نوک ترک در نمونه کشش-فشار (CT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 استاد

چکیده

بررسی مسائل شکست و گسترش ترک در مواد مختلف همواره مورد توجه محققین بوده است. لذا بررسی شکست فولاد ساختمانی به عنوان یکی از پرکاربردترین مواد در صنعت امری ضروری به ­نظر می­آید. مدل‎سازی‌های عددی همواره مکملی برای تحلیل نمونه­های آزمایشگاهی محسوب می­ شوند. یکی از مسائل مهم، بررسی رفتار نمونه ­های آزمایشگاهی با توجه به ابعاد آنها می ­باشد، این امر در مسائل شکست از اهمیت بیشتری برخوردار است، در این تحقیق بصورت عددی تأثیر اندازه ضخامت نمونه بر رفتار نوک ترک بررسی گردید. معمولاً برای بررسی شکست مواد شکل­ پذیر از نمونه استاندارد فشار-کشش (CT) استفاده می ­شود. رفتار نوک ترک در طول ضخامت نمونه های آزمایشگاهی ترکیبی از رفتار تنش مسطح و کرنش مسطح می­باشد، از این رو در این بررسی با اعتبارسنجی نتایج عددی رفتار نمونه ­های عددی در طول ضخامت بررسی گردید، تا به عنوان مکملی برای نتایج آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد. با مدل‎سازی و تحلیل نمونه­ های عددی با ضخامت­ های مختلف مشاهده شد با پیشروی از مرکز ضخامت نمونه به سمت لبه ­های آزاد رفتار از کرنش مسطح به تنش مسطح تغییر می­ کند، برای نمونه استاندارد CT با طول ترک 25 میلی­متر، ضخامت نمونه­هایی با بیش از 15 میلی­متر رفتار تقریباً به کرنش مسطح میل می­ کند، و می­توان به نتایج اعتماد کرد. در ادامه با تحلیل­های بیشتر و در نظر گرفتن پارامترهای وابسته به ابعاد نمونه، مقدار بارگذاری و تنش- کرنش در راستای عمود بر صفحه معادله­ایی ارائه گردید، که می­توان با استفاده از آن تشخیص داد تا چه طولی از لبه آزاد نمونه CT رفتار بصورت تنش مسطح یا کرنش مسطح می­ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Three-Dimensional Modeling on the Behavior of Plane Strain or Plane Stress around Crack Tip in Compact-Tension (CT) Specimen

نویسندگان [English]

  • ali permanoon 1
  • Amir Hoshang Akhaveissy 2
1 Author
2 1Associate professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Razi University, , Kermanshah, Iran
چکیده [English]

An analysis of the two concepts the failure and crack propagation in various materials has always been of interest to researchers. Thus, it is of necessity to investigate the failure of construction steel as one of the most widely used materials in the industry. Numerical modeling is always a compliment to the analysis of laboratory samples. One important issue, particularly in failure problems, is to study the behavior of laboratory samples according to their dimensions. In the current research, the effect of sample thickness size on crack tip behavior is numerically examined. A standard CT specimen is commonly used to evaluate the failure of ductile materials. The crack tip behavior along the thicknesses of the laboratory samples is a combination of plane stress and plane strain behavior. Accordingly, in the present study, the effect of thickness on the numerical samples was investigated via the numerical result validation. The validated results then were used as a complement to the experimental results. Modeling and analysis of the numerical samples of varying thicknesses indicated that, with progression from the sample thickness center towards the free edges, the behavior shifts from plane strain to plane stress. In the case of the standard CT specimen with 25 mm crack length, the samples with greater than 15 mm thickness have an almost plane strain behavior, and the results are proved to be reliable. Then, with further analysis and taking into account the parameters dependent on sample size, loading value, and stress-strain values perpendicular to the equation plane, an equation was presented which can be used to realize to what extent the behavior in the free edge of the CT specimen operates in the form of plane stress or plane strain.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crack
  • Ductile material
  • J-Integral
  • Finite element
  • Thickness
[1]    R. Narasimhan, A. Rosakis, Three-dimensional effects near a crack tip in a ductile three-point bend specimen: part I—a numerical investigation, Journal of Applied Mechanics, 57(3) (1990) 607-617.
[2]    A.T. Zehnder, A.J. Rosakis, Three-dimensional effects near a crack tip in a ductile three-point bend specimen: Part II—An experimental investigation using interferometry and caustics, Journal of Applied Mechanics, 57(3) (1990) 618-626.
[3]    H. Delorenzi, C. Shih, 3-D Elastic-plastic investigation of fracture parameters in side-grooved compact specimen, International Journal of Fracture, 21(3) (1983) 195-220.
[4]    M.O. Lai, W.G. Ferguson, Effect of specimen thickness on fracture toughness, Engineering Fracture Mechanics, 23(4) (1986) 649-659.
[5]    B. Henry, A. Luxmoore, The stress triaxiality constraint and the Q-value as a ductile fracture parameter, Engineering Fracture Mechanics, 57(4) (1997) 375-390.
[6]    J. Wang, W.-L. Guo, Y.-P. Shen, The shape and size of crack tip plastic zones under triaxial stress constraint, International journal of fracture, 80(4) (1996) R61-R68.
[7]    W. Guo, Three-dimensional analyses of plastic constraint for through-thickness cracked bodies, Engineering Fracture Mechanics, 62(4) (1999) 383-407.
[8]    W. Guo, Elastoplastic three dimensional crack border field—I. Singular structure of the field, Engineering Fracture Mechanics, 46(1) (1993) 93-104.
[9]    X.B. Lin, R.A. Smith, Finite element modelling of fatigue crack growth of surface cracked plates: Part I: The numerical technique, Engineering Fracture Mechanics, 63(5) (1999) 503-522.
[10]   X.B. Lin, R.A. Smith, Finite element modelling of fatigue crack growth of surface cracked plates: Part II: Crack shape change, Engineering Fracture Mechanics, 63(5) (1999) 523-540.
[11]   X.B. Lin, R.A. Smith, Finite element modelling of fatigue crack growth of surface cracked plates: Part III: Stress intensity factor and fatigue crack growth life, Engineering Fracture Mechanics, 63(5) (1999) 541-556
[12]   F. Berto, P. Lazzarin, A. Kotousov, On higher order terms and out-of-plane singular mode, Mechanics of Materials, 43(6) (2011) 332-341.
[13]   F. BERTO, P. LAZZARIN, A. KOTOUSOV, L.P. POOK, Induced out-of-plane mode at the tip of blunt lateral notches and holes under in-plane shear loading, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 35(6) (2012) 538-555.
[14]   A. Kotousov, F. Berto, P. Lazzarin, F. Pegorin, Three dimensional finite element mixed fracture mode under anti-plane loading of a crack, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 62 (2012) 26-33.
[15]   Kotousov, P. Lazzarin, F. Berto, L.P. Pook, Three-dimensional stress states at crack tip induced by shear and anti-plane loading, Engineering Fracture Mechanics, 108 (2013) 65-74.
[16]   L.P. Pook, A 50-year retrospective review of three-dimensional effects at cracks and sharp notches, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 36(8) (2013) 699-723.
[17]   A. Carpinteri, M. Corrado, B. Gong, P. Perdonò, Experimental evidence and numerical simulation of size effects on the ductile fracture of metallic materials, International Journal of Fracture, 211(1-2) (2018) 43-59.
[18]   V. Di Cocco, F. Iacoviello, A. Rossi, M. Cavallini, Stress triaxiality influence on damaging micromechanisms in a pearlitic ductile cast iron, Frattura ed Integrità Strutturale, 8(30) (2014) 462-468.
[19]   A. Kotousov, C.H. Wang, Three-dimensional stress constraint in an elastic plate with a notch, International Journal of Solids and Structures, 39(16) (2002) 4311-4326
[20]   H. Subramanya, S. Viswanath, R. Narasimhan, A three-dimensional numerical study of mixed mode (I and II) crack tip fields in elastic–plastic solids, International Journal of Fracture, 136(1-4) (2005) 167-185.
[21]   T. Meshii, K. Lu, Y. Fujiwara, Extended Investigation of Test Specimen Thickness (TST) Effect on the Fracture Toughness (Jc) of a Material in The Transition Temperature Region as a Difference in the Crack Tip Constraint–what is a loss in Constraint in the TST Effect on Jc?, Procedia Materials Science, 3 (2014) 57-62.
[22]   H.E. Coules, G.C.M. Horne, K. Abburi Venkata, T. Pirling, The effects of residual stress on elastic-plastic fracture propagation and stability, Materials & Design, 143 (2018) 131-140.
[23]   P. Wang, S. Qu, Analysis of ductile fracture by extended unified strength theory, International Journal of Plasticity, 104 (2018) 196-213
[24]   R.G. Hurlston, J.K. Sharples, A.H. Sherry, Understanding and accounting for the effects of residual stresses on cleavage fracture toughness measurements in the transition temperature regime, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 128 (2015) 69-83
[25]   J. Garcia-Manrique, D. Camas-Peña, J. Lopez-Martinez, A. Gonzalez-Herrera, Analysis of the stress intensity factor along the thickness: The concept of pivot node on straight crack fronts, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 41(4) (2018) 869-880.
[26]   J. Garcia-Manrique, D. Camas, P. Lopez-Crespo, A. Gonzalez-Herrera, Stress intensity factor analysis of through thickness effects, International Journal of Fatigue, 46 (2013) 58-66.
[27]   C.M. Stewart, C.W. Oputa, E. Garcia, Effect of specimen thickness on the fracture resistance of hot mix asphalt in the disk-shaped compact tension (DCT) configuration, Construction and Building Materials, 160 (2018) 487-496.
[28]   H. Javani, R.H. Peerlings, M.G. Geers, Three-dimensional finite element modeling of ductile crack initiation and propagation, Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences, 3(1) (2016) 19.
[29]   N. Simha, F. Fischer, G. Shan, C. Chen, O. Kolednik, J-integral and crack driving force in elastic–plastic materials, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 56(9) (2008) 2876-2895.
[30]   Chen, O. Kolednik, I. Scheider, T. Siegmund, A. Tatschl, F. Fischer, On the determination of the cohesive zone parameters for the modeling of micro-ductile crack growth in thick specimens, International journal of fracture, 120(3) (2003) 517-536.
[31]   E. ASTM, Standard test method for JIC, a measure of fracture toughness, in:  1983 Annual Book of ASTM Standards, American Society for Testing and Materials, 1983, pp. 762-780.
[32]   C.F. Shih, B. Moran, T. Nakamura, Energy release rate along a three-dimensional crack front in a thermally stressed body, International Journal of Fracture, 30(2) (1986) 79-102.
[33]   G.E. Stavroulakis, P.D. Panagiotopoulos, A.M. Al-Fahed, On the rigid body displacements and rotations in unilateral contact problems and applications, Computers & Structures, 40(3) (1991) 599-614.