موضوعات = تحلیل خطی و غیر خطی
یک الگوی بارجانبی اصلاح شده در تحلیل استاتیکی خطی

دوره 54، شماره 8، آبان 1401، صفحه 20-20

10.22060/ceej.2022.20443.7429

مهدی ایزدپناه؛ علیرضا حبیبی؛ هومن صفاری


رفتار دینامیکی سقف مرکب متشکل از پروفایل فولادی تاخورده و صفحه تخت تحت بار انفجار

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 2889-2908

10.22060/ceej.2020.17546.6595

فرهاد عباس گندمکار؛ سعید پارسافر؛ وحید رضوی طوسی؛ نگار صمیمی فرد