ارزیابی لرزه‌ای قاب خمشی بتن مسلح کوتاه مرتبه طراحی شده با سطوح مختلف شکل‌پذیری از منظر قابلیت اطمینان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن مسلح کوتاه مرتبه، طراحی شده با سطوح مختلف شکل‌پذیری در یک سازه متداول بتن آرمه از منظر قابلیت اطمینان می‌باشد. این مطالعه به بررسی احتمالاتی روش‌های طراحی سطوح مختلف شکل‌پذیری در آیین‌نامه‌ فعلی ایران، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، در قالب قابلیت اطمینان می‌پردازد. در این مطالعه یک سازه سه‌طبقه قاب خمشی بتنی با سطوح شکل‌پذیری مختلف ، یعنی شکل‌پذیری کم، متوسط و ویژه مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از عدم قطعیت‌های موردنظر در بارگذاری و پارامترهای ابعادی قاب ، آنالیز قابلیت اطمینان روی توابع عملکرد سازه از جمله دریفت و شتاب طبقات انجام گرفته  و قابلیت اطمینان کل سازه به دست آمده است. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت رکوردهای زلزله نیز از مؤلفه‌های افقی زمین‌لرزه‌های حوزه دور آیین‌نامه FEMA P-695 استفاده شده است. با مقایسه شاخص قابلیت اطمینان و احتمال خرابی مربوط به هر یک از توابع عملکرد، میزان یکنواختی احتمال شکست مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بعنوان یک معیار کمی می توان بیان نمود که حداکثر احتمال خرابی در سطح خرابی فروریزش، برای قابهای با شکل‌پذیری کم، متوسط و زیاد حدوداً 9، 5 و 2 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reliability Based Evaluation of Low-rise Reinforced Concrete Moment Frames Designed for Different Levels of Ductility

نویسندگان [English]

  • nasrin soltani
  • Hamed Tajammolian
  • Behrooz Ahmadi
department of civil engineering/faculty of engineering/Yazd university
چکیده [English]

This study aims to assess reinforced concrete moment frames designed at varying ductility levels within a typical reinforced concrete structure, from a reliability perspective. The article explores the probabilistic methods for designing different ductility levels in the current Iranian Concrete Code, focusing on reliability. Specifically, a three-story concrete moment frame structure, designed to low, medium, and special ductility levels as per the Iranian code, is studied. The reliability analysis encompasses uncertainties in loading, dimensional parameters, and evaluating structural performance functions such as floor drift and acceleration. The study utilizes horizontal earthquake components specified by the FEMA P-695 standard to analyze earthquake record uncertainties. Furthermore, a comparison of the reliability index and probability of failure for each performance function is used to assess failure uniformity. The findings reveal a maximum probability of failure in collapse damage state of approximately 9%, 5%, and 2% for low, medium, and special ductility frames, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability
  • Seismic Evaluation
  • Moment Frame
  • Reinforced Concrete
  • Ductility
[1] R. Lu, Y. Luo, J.P. Conte, Reliability evaluation of reinforced concrete beams, Structural Safety, 14(4) (1994) 277-298.
[2] C. Dymiotis, A.J. Kappos, M.K. Chryssanthopoulos, Seismic reliability of RC frames with uncertain drift and member capacity, Journal of Structural Engineering, 125(9) (1999) 1038-1047.
[3] A. Arafah, Factors affecting the reliability of reinforced concrete beams,C.A  Brebbia,ISBN 1-85312-830-9, WIT Transactions on Ecology and the Environment, 45 (2000).
[4] C. Dymiotis, B.M. Gutlederer, Allowing for uncertainties in the modelling of masonry compressive strength, Construction and building materials, 16(8) (2002) 443-452.
[5] M. Bianchini, P. Diotallevi, J. Baker, Prediction of inelastic structural response using an average of spectral accelerations, in:  10th international conference on structural safety and reliability (ICOSSAR09), 2009.
[6] K. Benaissa, K. Abdellatif, Reliability analysis of reinforced concrete buildings: comparison between FORM and ISM, Procedia Engineering, 114 (2015) 650-657.
[7] H.-P. Chen, Monitoring-based reliability analysis of aging concrete structures by bayesian updating, Journal of Aerospace Engineering, 30(2) (2017).
[8] R. Thomas, K. Steel, A.D. Sorensen, Reliability analysis of circular reinforced concrete columns subject to sequential vehicular impact and blast loading, Engineering Structures, 168 (2018) 838-851.
[9] M. HAZUS, MR4 Technical manual, Multihazard Loss Estimation Methodology,  (2003).
[10] F. Prestandard, commentary for the seismic rehabilitation of buildings (FEMA356), Washington, DC: Federal Emergency Management Agency, 7 (2000).
[11] A.S.o.C. Engineers, Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings (ASCE/SEI 41-13).: , in, American Society of Civil Engineers, 2014.
[12] A.M. Hasofer, N.C. Lind, Exact and invariant second-moment code format, Journal of the Engineering Mechanics division, 100(1) (1974) 111-121.
[13] R. Rackwitz, B. Fiessler, Note on discrete safety checking when using non-normal stochastic models for basic variables,Load Project Working Session,MIT, Cambridge ,MA,USA,  (1976).
[14] A. Haldar, S. Mahadevan, Probability, reliability, and statistical methods in engineering design, J. Wiley & Sons, Incorporated, 2000.
[15] H. Madsen, 0., Krenk, S., and Lind, NC, Methods of Structural Safety, in, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1986.
[16] C.A. Cornell, A probability-based structural code, in:  Journal Proceedings, 1969, pp. 974-985.
[17] M. Mahsuli, T. Haukaas, Computer program for multimodel reliability and optimization analysis, Journal of Computing in Civil Engineering, 27(1) (2013) 87-98.
[18] H. Tajammolian, F. Khoshnoudian, Reliability of symmetric and asymmetric structures mounted on TCFP base isolators subjected to near-field earthquakes, Journal of Performance of Constructed Facilities, 32(4) (2018).
[19] A.T. Council, Quantification of building seismic performance factors, US Department of Homeland Security, FEMA, 2009.
[20] PEER, (2008). Open System for Earthquake Engineering Simulation (OpenSees). development platform by the Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER),, in, pp. http://opensees.berkeley.edu.
[21] Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings. Standard No. 2800, Tehran: Buildnig and Housing Research Center,Edition 4.in Persian
[22] National Building Regulations, (1392). Part 6: Design Loads for Buildings. Tehran: IRI Ministry of Roads and Urban Development. . in Persian
[23] S. Fadavi, Reliability Based Evaluation of Seismic Design Methods for Steel Moment Frames, Amirkabir University of technology, 2013. in Persian
[24] G. Chang, J.B. Mander, Seismic energy based fatigue damage analysis of bridge columns: part 1–evaluation of seismic capacity, NCEER Technical Rep. No. NCEER-94, 6 (1994).
[25] T. Vrouwenvelder, The JCSS probabilistic model code, Structural Safety, 19(3) (1997) 245-251.
[26] F.J. Vecchio, M.B. Emara, Shear deformations in reinforced concrete frames, ACI Structural journal, 89(1) (1992) 46-56.