بررسی اثر دیوار پرکننده بر رفتار ساختمان های با سیستم مهاربند برون محور در زلزله سرپل ذهاب با استفاده از تحلیل غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

مهمترین هدف در طراحی سیستم مهاربند برون محور این است که در زمان زلزله، تنها تیر پیوند جاری شده و سایر اعضا در حالت الاستیک باقی بمانند. در زلزله سرپل ذهاب مشاهده گردید علی رغم اینکه قاب های دارای مهاربند برون محور طراحی نشده و اشکالات اجرایی زیادی دارند ولی به دلیل آثار مثبت دیوارهای پرکننده سازه پایداری خود را حفظ کرده‌است. در این پژوهش یکی از ساختمان های آسیب دیده در زلزله سرپل ذهاب به صورت یک قاب سه طبقه چهار دهانه، با و بدون دیوار پرکننده تحلیل شده است. در حالتی که دیوار پرکننده به سازه متصل نیست، سه حالت؛ طراحی مهاربند و تیر پیوند طبق آیین نامه، تنها طراحی تیر پیوند طبق آیین نامه و طراحی هیچیک از مهاربند و تیر پیوند بر اساس آیین نامه مورد بررسی قرار گرفته است و در حالتی که دیوار پرکننده به سازه متصل است، وضعیت سازه موجود که در آن ضوابط آیین نامه در هیچیک از اعضای مهاربند و تیر پیوند رعایت نگردیده است مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نمودار پوش آور هر چهار حالت می توان نتیجه گرفت که اتصال دیوار به سازه باعث افزایش شدید سختی، مقاومت و جذب انرژی شده و تا حد زیادی اشکالات مربوط به ضعیف بودن تیر پیوند و مهاربند را جبران کرده است. در این شرایط اگر دیوار پرکننده وجود نمی داشت، رفتار لرزه ای سازه بحرانی تر می شد و حتی احتمال فروریزش سازه وجود می داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of infill walls on the behavior of building with eccentrically braced frame in the Sarpol-e Zahab earthquake through nonlinear analysis

نویسنده [English]

  • Azadeh Noorifard 2
2 School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran
چکیده [English]

The most important goal in designing eccentrically braced frame (EBF) is that only link beam yields during the earthquake and other structural members remain elastic. Field survey after the Sarpol-e Zahab earthquake shows that despite several defects in structural design and construction of EBFs, due to positive effects of infill walls, they have remained stable. In this study, one three-story steel building with EBF system that was damaged in the Sarpol-e Zahab earthquake, was studied. This building was nonlinearly analysed as a three-story four-bay frame with and without infill walls in Etabs. In the condition that infill walls are not connected to the structure, three cases including case one: design of braces and link beams according to the code, case two: only design of link beams according to the code, and case three: neither design of braces nor design of link beams according to the code were studied. In the condition that infill walls are connected to the structure the existing structure, in which neither the braces nor the link beams are designed according to the code, was considered as case four. Based on the pushover diagram of all four cases, it can be concluded that connecting the infill walls to the structure causes increase in stiffness, strength and energy absorption and it almost compensates the weakness of link beams and braces. In this condition, if there were not infill walls, there would be a possibility of structural collapse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eccentrically Braced Frame
  • Infill wall
  • Sarpol-e-Zahab earthquake
  • Nonlinear Analysis
  • Link beam