بررسی اثر دیوار پرکننده بر رفتار ساختمان‌های با سیستم مهاربند برون‌محور در زلزله سرپل ‌ذهاب با استفاده از تحلیل غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مهم‌ترین هدف در طراحی سیستم مهاربند برون محور این است که در زمان زلزله، تنها تیر پیوند جاری شده و سایر اعضا در حالت الاستیک باقی بمانند. در زلزله سرپل ذهاب مشاهده گردید علی رغم اینکه قاب­ های دارای مهاربند برون محور طراحی نشده و اشکالات اجرایی زیادی دارند ولی به دلیل آثار مثبت دیوارهای پرکننده سازه پایداری خود را حفظ کرده ­است. در این پژوهش یکی از ساختمان­ های آسیب دیده در زلزله سرپل ذهاب به صورت یک قاب سه طبقه چهار دهانه، با و بدون دیوار پرکننده تحلیل شده است. در حالتی که دیوار پرکننده به سازه متصل نیست، سه حالت؛ طراحی مهاربند و تیر پیوند طبق آیین نامه، تنها طراحی تیر پیوند طبق آیین نامه و طراحی هیچ یک از مهاربند و تیر پیوند بر اساس آیین نامه مورد بررسی قرار گرفته است و در حالتی که دیوار پرکننده به سازه متصل است، وضعیت سازه موجود که در آن ضوابط آیین نامه در هیچ یک از اعضای مهاربند و تیر پیوند رعایت نگردیده است مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نمودار پوش‌آور هر چهار حالت می ­توان نتیجه گرفت که اتصال دیوار به سازه باعث افزایش شدید سختی، مقاومت و جذب انرژی شده و تا حد زیادی اشکالات مربوط به ضعیف بودن تیر پیوند و مهاربند را جبران کرده است. در این شرایط اگر دیوار پرکننده وجود نمی‌داشت، رفتار لرزه‌ای سازه بحرانی ­تر می‌شد و حتی احتمال فروریزش سازه وجود می ­داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of infill walls on the behavior of building with eccentrically braced frame in the Sarpol-e Zahab earthquake through nonlinear analysis

نویسندگان [English]

  • M. R. Tabeshpour 1
  • Azadeh Noorifard 2
2 School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran
چکیده [English]

The most important goal in designing an eccentrically braced frame (EBF) is that only link beam yields during the earthquake and other structural members remain elastic. Field survey after the Sarpol-e Zahab earthquake shows that despite several defects in the structural design and construction of EBFs, due to the positive effects of infill walls, they have remained stable. In this study, one of the buildings damaged in the Sarpol-e Zahab earthquake as a three-story four-bay frame with and without infill walls, was analyzed. In the condition that infill walls are not connected to the structure, three cases including case one: design of braces and link beams according to the code, case two: only design of link beams according to the code, and case three: neither design of braces nor design of link beams according to the code were studied. In the condition that infill walls are connected to the structure, the existing structure, in which neither the braces nor the link beams are designed according to the code, was considered case four. Based on the pushover diagram of all four cases, it can be concluded that connecting the infill walls to the structure causes an increase in stiffness, strength, and energy absorption and it almost compensates the weakness of link beams and braces. In this condition, if there were not infill walls, there would be a possibility of structural collapse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eccentrically braced frame
  • Infill wall
  • Sarpol-e-Zahab earthquake
  • Nonlinear analysis
  • Link beam
[1] C. W. Roeder, E. P. Popov, Eccentrically braced steel frames for earthquakes, Journal of the Structural Division, 104(3) (1978) 391-412.
[2] S. K. Azad, C. Topkaya., A review of research on steel eccentrically braced frames, Journal of constructional steel research, 128 (2017) 53-73.
[3] M. Adlparvar, Optimized analysis and design of the link beam with eccentrically braced frame, Journal of Modeling in Engineering, 22 (2010) 69-81 (In Persian).
[4] K. D. Hjelmstad, E. P. Popov, Characteristics of eccentrically braced frames, Journal of Structural Engineering, 110(2) (1984) 340-353.
[5] J. O. Malley, E. P. Popov, Shear links in eccentrically braced frames, Journal of Structural Engineering, 110(9) (1984) 2275-2295.
[6] R. Montuori, E. Nastri, V. Piluso, Theory of plastic mechanism control for MRF–EBF dual systems: Closed form solution, Engineering Structures, 118 (2016) 287-306.
[7] M. R. Tabeshpour, Interpretation of Standard No 2800, 4th Edition, Volume II; Consideration of infill wall, Banae Danesh Press, Tehran, Iran, 2016 (In Persian).
[8] A. S. Daryan, M. Ziaei, A. Golafshar, A. Pirmoz, M. A. Assareh, A study of the effect of infilled brick walls on behavior of eccentrically braced frames using explicit finite elements method, American J. of Engineering and Applied Sciences, 2(1) (2009) 96-104.
[9] M. R. Tabeshpour, A. Noorifard, Behavior of building with eccentrically braced frame and infill wall in the Sarpol-E Zahab earthquake, Civil Infrastructure Researches, 6(1) (2020) 29-40.
[10] R. A. Jazany, I. Hajirasouliha, H. Farshchi,. Influence of masonry infill on the seismic performance of concentrically braced frames, Journal of Constructional Steel Research, 88 (2013) 150-163.
[11] D. Khan, A. Rawat, Nonlinear seismic analysis of masonry infill RC buildings with eccentric bracings at soft storey level, Procedia engineering, 161(2016) 9-17.
[12] A. Ghobarah, T. Ramadan, Effect of axial forces on the performance of links in eccentrically braced frames, Engineering Structures, 12(2) (1990) 106-113.
[13] G. C. Clifton, H. Nashid, G. Ferguson, M. Hodgson, C. Seal, M. Bruneau, G.A. MacRae, S. Gardiner, Performance of eccentrically braced framed buildings in the Christchurch earthquake series of 2010/2011, In 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal (2012).
[14] A. Daneshmand, B. H. Hashemi, Performance of intermediate and long links in eccentrically braced frames, Journal of Constructional Steel Research, 70 (2012) 167-176.
[15] H. Rodrigues, H. Varum, A. Costa, A non-linear masonry infill macro-model to represent the global behaviour of buildings under cyclic loading, International Journal of Mechanics and Materials in Design, 4(2) (2008) 123-135.
[16] H. Rodrigues, H. Varum, A. Costa, Simplified macro-model for infill masonry panels, Journal of Earthquake Engineering, 14(3) (2010) 390-416.
[17] G. S. Torrisi, F. J. Crisafulli, A. Pavese, An innovative model for the in-plane nonlinear analysis of confined masonry and infilled frame structures, In Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering, (2012) 24-28.
[18] G. Uva, D. Raffaele, F. Porco, A. Fiore, On the role of equivalent strut models in the seismic assessment of infilled RC buildings, Engineering Structures, 42 (2012), 83-94.
[19] A. Adukadukam, A. K. Sengupta, Equivalent Strut Method for the Modelling of Masonry Infill Walls in the Nonlinear Static Analysis of Buildings, Journal of the Institution of Engineers (India): Series A, 94(2) (2013) 99-108.
[20] E. Martinelli, C. Lima, G. De Stefano, A simplified procedure for Nonlinear Static analysis of masonry infilled RC frames, Engineering Structures, 101 (2015) 591-608.
[21] M. R. Tabeshpour, A. Noorifard, Nonlinear analysis of eccentrically braced steel frame with infill walls in the Sarpol-e Zahab earthquake, 10th National Conference on Steel & Structure, Tehran, Iran, (2019) (In Persian).
[22] Iranian national building code, part 6. Design loads for buildings, Ministry of roads and urban development Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran, 2013 (In Persian).
[23] Standard No 2800. Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings, 3th Edition, Building and Housing Research Center, Tehran, Iran, 2006 (In Persian).
[24] A. Noorifard, M. R. Tabeshpour, Determining the modulus of elasticity of infill walls constructed by common materials in Iran for engineering applications, Research Bulletin of Seismology and Earthquake Engineering, 20(1) (2017) 25-35 (In Persian).
[25] M. R. Tabeshpour, A. Noorifard, Comparing calculation methods of storey stiffness to control provision of soft storey in seismic codes, Earthquakes and Structures, 11(1) (2016) 1-23.
[26] Instruction for seismic rehabilitation of existing buildings, No. 360, First revision, Office of deputy for strategic supervision, Department of technical affairs, Vice presidency for strategic planning and supervision, Tehran, Iran, 2014 (In Persian).