مدل‌سازی عددی رفتار چرخه‌ای دیوارهای بنّایی کلاف‌دار با استفاده از روش دستک معادل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 دانشگاه ملایر

چکیده

دیوارهای بنّایی محصور در داخل کلاف‌‌های پیرامونی همواره به عنوان یک سیستم باربر جانبی مناسب در مناطق لرزه‌خیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. اعضای کلاف‌بندی در این قبیل دیوارها غالباً به منظور تأمین انسجام و افزایش شکل‌پذیری مجموعه‌ی دیوارها در ساختمان‌های بنایی به‌ کار برده می‌شوند. با توجه به پیچیدگی‌های ذاتی رفتار سازه‌ای مصالح بنایی و اندرکنش بین کلاف و دیوار، مدل‌سازی و تحلیل دیوارهای بنایی کلاف‌دار یکی از مسائل پرچالش در تحلیل ساختمان‌ها تحت بارهای جانبی است. در بین روش‌های تحلیل ساختمان‌های بنایی، روش‌های مدل‌سازی ماکرو با توجه به دقت و کارآیی مناسبی که دارند، همواره مورد توجه محققین بوده‌اند. هدف از انجام این پژوهش، اصلاح و صحت‌سنجی یک روش مدل ماکروی مناسب مبتنی بر روش دستک معادل (مدل میان قاب کریسافولی) جهت تحلیل چرخه‌ای غیرخطی دیوارهای بنّایی کلاف‌دار است. برای این منظور، ابتدا با قیاس رفتار دیوارهای کلاف‌دار با قاب‌های میان‌پر و شناسایی نقاط تشابه و تمایز آن‌ها و با استفاده از روابط مطرح شده توسط محققین در ادبیات فنی، مشخصات و پارامترهای این مدل برای دیوارهای بنّایی کلاف‌دار (با و بدون بازشو) و همچنین دیوارهای دارای کلاف‌های میانی اصلاح و پیشنهاد می‌گردد. سپس بر اساس پاسخ آزمایشگاهی چندین نمونه دیوار بنّایی و یک مورد ساختمان بنّایی کلاف‌دار، دقت روش مدل‌سازی دستک معادل در برآورد سختی و ظرفیت نمونه‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که پیش‌بینی پاسخ کلی دیوارهای بنّایی کلاف‌دار با دقت مناسبی به ‌وسیله‌ی روش مدل‌سازی اصلاح شده در این پژوهش، امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cyclic Numerical Modeling of Confined Masonry Walls Using Equivalent Strut Model

نویسندگان [English]

  • saeid yousefvand 1
  • Amin Mohebkhah 2
1 Civil Engineering Department, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Malayer University, Malayer, Iran
2 Malayer University, Malayer, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Confined masonry walls (CMWs) are generally used as a suitable type of lateral force resisting systems in earthquake prone regions. The RC confining members (tie-beams) in such walls are mainly used to provide integrity and increase the ductility of masonry buildings. Considering the inherent complexities of the structural behavior of masonry materials and interaction between tie-beams and walls, modeling and analysis of CMWs is one of the challenging problems in the analysis of buildings under lateral loads. Among the building analysis methods, macro-modeling methods have always been considered by researchers due to their proper accuracy and efficiency. The purpose of this study is to modify and verify a suitable macro-model based on the equivalent strut model (Crisafulli infill model) for the cyclic analysis of CMWs. To this end, first, by comparing the behavior of CMWs with infilled frames and identifying their similarities and differences and using the relationships available in the literature, the specifications and parameters of this model are modified for CMWs (with and without openings) as well as CMWs with interior tie-beams. Then, based on the available experimental results of several CMWs and a 3D confined masonry building, the accuracy of the equivalent strut-based model in estimating the lateral stiffness and shear capacity of the specimens is discussed. The results show that it is possible to predict reasonably the overall response of CMWs by the modified equivalent strut model.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confined masonry walls (CMWs)
  • Numerical modeling
  • Macro model
  • Equivalent strut
  • Nonlinear static analysis
[1] M. Yekrangnia, A. Bakhshi, M.A. Ghannad, Force‐displacement model for solid confined masonry walls with shear-dominated failure mode, Earthq. Eng. Struct. Dyn., 46 (2017), 2209–2234.
[2] L.E. Flores, S.M. Alcocer, Calculated response of confined masonry structures, 11th World Conf. Earthq. Eng., (1996).
[3] M. Tomaževič, I. Klemenc, Seismic behaviour of confined masonry walls, Earthq. Eng. Struct. Dyn., 26 (1997), 1059–1071.
[4] A. Bourzam, T. Goto, M. Miyajima, Shear capacity prediction of confined masonry walls subjected to cyclic lateral loading, Doboku Gakkai Ronbunshuu A, 64 (2008), 692–704.
[5] Z. Riahi, K.J. Elwood, S.M. Alcocer, Backbone model for confined masonry walls for performance-based seismic design, J. Struct. Eng., 135 (2009), 644–654.
[6] D. Tripathy, V. Singhal, Estimation of in-plane shear capacity of confined masonry walls with and without openings using strut-and-tie analysis, Eng. Struct., 188 (2019), 290–304.
[7] R. Marques, P.B. Lourenço, A model for pushover analysis of confined masonry structures: implementation and validation, Bull. Earthq. Eng., 11 (2013), 2133–2150.
[8] R. Marques, P.B. Lourenço, Unreinforced and confined masonry buildings in seismic regions: Validation of macro-element models and cost analysis, Eng. Struct., 64 (2014), 52–67.
[9] K. V Ghaisas, D. Basu, S. Brzev, J.J.P. Gavilán, Strut-and-Tie Model for seismic design of confined masonry buildings, Constr. Build. Mater., 147 (2017), 677–700.
[10] V. Singhal, D.C. Rai, In‐plane and out-of-plane behavior of confined masonry walls for various toothing and openings details and prediction of their strength and stiffness, Earthq. Eng. Struct. Dyn., 45 (2016), 2551–2569.
[11] J. Yacila, G. Camata, J. Salsavilca, N. Tarque, Pushover analysis of confined masonry walls using a 3D macro-modelling approach, Eng. Struct., 201 (2019), 109731.
[12] A. Ahmed, K. Shahzada, S.M. Ali, A.N. Khan, S.A.A. Shah, Confined and unreinforced masonry structures in seismic areas: Validation of macro models and cost analysis, Eng. Struct., 199 (2019), 109612.
[13] A. Ahmed, K. Shahzada, Seismic vulnerability assessment of confined masonry structures by macro-modeling approach, in: Structures, Elsevier, 2020: pp. 639–649.
 [14] R. Marques, J.M. Pereira, P.B. Lourenço, Lateral in-plane seismic response of confined masonry walls: From numerical to backbone models, Eng. Struct., 221 (2020), 111098.
[15] R.J. Mainstone, On the stiffness and strengths of infilled frames.” Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Supplement IV, (1971), pp 57-90.
[16] Federal Emergency Management Agency (FEMA), Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings, Report No FEMA 356, Washington, DC Fed. Emerg. Manag. Agency, 7 (2000).
[17] F.J. Crisafulli, Seismic behaviour of reinforced concrete structures with masonry infills (Doctoral dissertation), University of Canterbury, New Zealand, 1997.
[18] P.B. Lourenço, Computational Strategies for Masonry Structures Delft University (Doctoral dissertation), Tese de Doutoramento, 1996.
[19] S. V Polyakov, On the interaction between masonry filler walls and enclosing frame when loaded in the plane of the wall, Transl. Earthq. Eng. Earthq. Eng. Res. Institute, Oakland, Calif., (1960) 36–42.
[20] M. Holmes, Steel frames with brickwork and concrete infilling, Proc. Inst. Civ. Eng., 19 (1961) 473–478.
[21] B. Stafford Smith, C. Carter, A method of analysis for infilled frames, Proc. Inst. Civ. Eng., 44 (1969) 31–48.
[22] G.S. Torrisi, F.J. Crisafulli, A. Pavese, An innovative model for the in-plane nonlinear analysis of confined masonry and infilled frame structures, in: Proc. 15th World Conf. Earthq. Eng. Sept, 2012: pp. 24–28.
[23] A.F. Lang, F.J. Crisafulli, G.S. Torrisi, Overview and assessment of analysis techniques for confined masonry buildings, Proc. 10th Natl. Conf. Earthq. Eng., (2014).
[24] C.A. Blandon, Implementation of an infill masonry model for seismic assessment of existing buildings, Individ. Study, Eur. Sch. Adv. Stud. Reduct. Seism. Risk (ROSE Sch. Pavia, Italy, (2005).
[25] Seismosoft Ltd., SeismoStruct User Manual, Seism. Inc. Support. Serv., (2016).
[26] F.J. Crisafulli, A.J. Carr, R. Park, Analytical modelling of infilled frame structures-a general review, Bull. Zeal. Soc. Earthq. Eng., 33 (2000) 30–47.
[27] S. Yousefvand, Displacement-based seismic design of confined masonry buildings (In Persian) (Master’s thesis), Malayer University, Malayer, Iran, 2019.
 [28] A. Prota, F. De Cicco, E. Cosenza, Cyclic behavior of smooth steel reinforcing bars: experimental analysis and modeling issues, J. Earthq. Eng., 13 (2009) 500–519.
[29] Organization Management and Planning Office of Deputy for Technical Affairs Technical Criteria Codification & Earthquake Risk Reduction Affairs Bureau., Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Unreinforced Masonry Buildings- NO376 (In Persian), Islamic Republic of Iran, 2007.
[30] Federal Emergency Management Agency (FEMA), (1998), “Evaluation of earthquake damaged concrete and masonry wall buildings.” Report No. FEMA 306, FEMA, Washington, D.C. (1998).
[31] H.B. Kaushik, D.C. Rai, S.K. Jain, Stress-strain characteristics of clay brick masonry under uniaxial compression, J. Mater. Civ. Eng., 19 (2007) 728–739.
[32] A.A. Hamid, R.G. Drysdale, Proposed failure criteria for brick masonry under combined stresses, in: Proc. 2 Nd North. Am. Mason. Conf. Held Univ. Maryland, Md, 9-11 August, 1982. Ed. by D. W. Vannoy J. Colville. Denver, Color. Mason. Soc. 1982. Pap. 9, 1982.
[33] H.R. Ganz, B. Thürlimann, Shear design of masonry walls, in: New Anal. Tech. Struct. Mason., ASCE, 1985: pp. 56–70.
[34] F.S. Fonseca, P.B. Dillon, Analysis of masonry shear walls using strut-and-ties models, 13TH Can. Mason. Symp., (2017).
[35] L. Liu, D. Tang, X. Zhai, Failure criteria for grouted concrete block masonry under biaxial compression, Adv. Struct. Eng., 9 (2006) 229–239.
[36] L.D. Decanini, G.E. Fantin, Modelos simplificados de la mampostería incluida en porticos, Caracter. Stiffnessy Resist. Lateral En Estado Limite. Jornadas Argentinas Ing. Estructural, 2 (1986) 817–836.
[37] B.S. Smith, Behavior of square infilled frames, J. Struct. Div., 92 (1966) 381–404.
[38] S.H. Bertoldi, L.D. Decanini, C. Gavarini, Telai tamponati soggetti ad azioni sismiche, un modello semplificato: confronto sperimentale e numerico, Atti Del, 6 (1993) 815–824.
[39] W. Mann, H. Muller, Failure of shear-stressed masonry An enlarged theory, tests and application to shear walls, in: Proc. Br. Ceram. Soc., 1982: p. 223.
[40] A.W. Hendry, Structural masonry, Macmillan International Higher Education, London, 1998.
[41] E. Smyrou, Implementation and verification of a masonry panel model for nonlinear dynamic analysis of infilled RC frames, European School for Advanced Studies in Reduction of Seismic Risk (ROSE School), Pavia, Italy, 2006.
[42] L. Landi, P.P. Diotallevi, A. Tardini, Calibration of an equivalent strut model for the nonlinear seismic analysis of infilled RC frames, in: 15th World Conf. Earthq. Eng., 2012.
[43] G. Al-Chaar, Evaluating strength and stiffness of unreinforced masonry infill structures, Engineer Research and Development Center Champaign IL Construction Engineering Research Lab, Washington, 2002.
[44] D.C. Rai, V. Singhal, S. Paikara, D. Mukherjee, Sub-paneling of masonry walls using precast reinforced concrete elements for earthquake resistance, Earthq. Spectra, 30 (2014) 913–937.
[45] A.A. Tasnimi, Behavior of brick walls recommended by Standard 2800." Building and Housing Research Center (BHRC), PN. R-404: Tehran, Iran, 2004.
[46] M. Hajesmaeily, An experimental investigation of brick masonry buildings subjected to lateral loading (In Persian) (Master’s thesis), Tarbiat Modarres University, Iran, 2001.
[47] M. El-Diasity, H. Okail, O. Kamal, M. Said, Structural performance of confined masonry walls retrofitted using ferrocement and GFRP under in-plane cyclic loading, Eng. Struct., 94 (2015) 54–69.
[48] Building and Housing Research Center (BHRC), Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings (Standard No. 2800), 3rd Edition, Published by BHRC, PN S 374: Tehran, Iran, 2005.
[49] A.A. Tasnimi, Behavior of confined and unconfined masonry brick buildings. Natural Disaster Research Institute of Iran: Tehran, Iran, 2005.