مدل‌سازی عددی رفتار چرخه‌ای دیوارهای بنّایی کلاف‌دار با استفاده از روش دستک معادل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 دانشگاه ملایر

چکیده

دیوارهای بنّایی محصور در داخل کلاف‌‌های پیرامونی همواره به عنوان یک سیستم باربر جانبی مناسب در مناطق لرزهخیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. اعضای کلاف‌بندی در این قبیل دیوارها غالبا" به منظور تامین انسجام و افزایش شکل‌پذیری مجموعه‌ی دیوارها در ساختمان‌های بنایی بکار برده می‌شوند. با توجه به پیچیدگی‌های ذاتی رفتار سازه‌ای مصالح بنایی و اندرکنش بین کلاف و دیوار، مدل‌سازی و تحلیل دیوارهای بنایی کلاف‌دار یکی از مسائل پرچالش در تحلیل ساختمان‌ها تحت بارهای جانبی است. در بین روش‌های تحلیل ساختمان‌های بنایی، روش‌های مدل‌سازی ماکرو با توجه به دقت و کارآیی مناسبی که دارند، همواره مورد توجه محققین بوده‌اند. هدف از انجام این پژوهش، اصلاح و صحت‌سنجی یک روش مدل ماکروی مناسب مبتنی بر روش دستک معادل (مدل میانقاب کریسافولی) جهت تحلیل چرخه‌ای غیرخطی دیوارهای بنّایی کلاف‌دار است. برای این منظور، ابتدا با قیاس رفتار دیوارهای کلاف‌دار با قاب‌های میان‌پر و شناسایی نقاط تشابه و تمایز آنها و با استفاده از روابط مطرح شده توسط محققین در ادبیات فنی، مشخصات و پارامترهای این مدل برای دیوارهای بنّایی کلاف‌دار (با و بدون بازشو) و همچنین دیوارهای دارای کلاف‌های میانی اصلاح و پیشنهاد می‌گردد. سپس بر اساس پاسخ آزمایشگاهی چندین نمونه دیوار بنّایی و یک مورد ساختمان بنّایی کلاف‌دار، دقت روش مدل‌سازی دستک معادل در برآورد سختی و ظرفیت نمونه‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که پیش‌بینی پاسخ کلی دیوارهای بنّایی کلافدار با دقت مناسبی به‌وسیله‌ی روش مدل‌سازی اصلاح شده در این پژوهش، امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cyclic Numerical Modeling of Confined Masonry Walls Using Equivalent Strut Model

نویسندگان [English]

  • saeid yousefvand 1
  • Amin Mohebkhah 2
1 Civil Engineering Department, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Malayer University, Malayer, Iran
2 Malayer University, Malayer, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Confined masonry walls (CMWs) are generally used as a suitable type of lateral force resisting systems in earthquake prone regions. The RC confining members (tie-beams) in such walls are mainly used to provide integrity and increase the ductility of masonry buildings. Considering the inherent complexities of structural behavior of masonry materials and interaction between tie-beams and walls, modeling and analysis of CMWs is one of the challenging problems in the analysis of buildings under lateral loads. Among the building analysis methods, macro-modeling methods have always been considered by researchers due to their proper accuracy and efficiency. The purpose of this study is to modify and verify a suitable macro-model based on the equivalent strut model (Crisafulli infill model) for the cyclic analysis of CMWs. To this end, first, by comparing the behavior of CMWs with infilled frames and identifying their similarities and differences and using the relationships available in the literature, the specifications and parameters of this model are modified for CMWs (with and without opening) as well as CMWs with interior tie-beams. Then, based on the available experimental results of several CMWs and a 3D confined masonry building, the accuracy of the equivalent strut-based model in estimating the lateral stiffness and shear capacity of the specimens is discussed. The results show that it is possible to predict reasonably the overall response of CMWs by the modified equivalent strut model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confined masonry walls (CMWs)
  • Numerical modeling
  • Macro model
  • Equivalent strut
  • Nonlinear Static analysis