ارزیابی تحلیلی تاثیر نوع اتصال مهاربند فولادی همگرای ضربدری به قاب بتن‌آرمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

یکی از روش‌های مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح استفاده از مهاربندهای فولادی می‌باشد. استفاده از این نوع سیستم به دلیل اجرای آســان، مسـائل اقتصـادی و عملکرد مناسب در برابر نیروهای جانبی، نسبت به دیگـر سیستم‌های مقاوم‌سازی بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. خصوصیات اتصال در این نوع از سیستم سازه‌ای حائز اهمیت به سزا بوده و می‌تواند در نتایج به دست آمده اعم از شکل‌پذیری، مقاومت، سختی و ... نقش مهمی را ایفا کند. جزئیات و رفتار این نوع اتصالات کمتر مورد توجه محققین بوده است و در تحقیق حاضر تلاش گردیده تا نگاه دقیق‌تری نسبت به این موضوع صورت گیرد. مدل‌سازی و تحلیل‌های عددی در این پژوهش با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS انجام یافته و مجموعاً 8 مدل مورد بررسی قرار گرفته که شامل 3 گروه مختلف از جنبه نوع اتصال مهاربند فولادی به قاب بتن آرمه می­باشد. این اتصالات شامل بولت­ها و صفحات فولادی، ژاکت فولادی و باکس فولادی می‌باشند که در هر گروه حالت‌های مختلف مورد مقایسه واقع شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل غیرخطی نمونه‌ها مشخص گردید که اتصال مهاربند فولادی به قاب بتنی توسط بولت­های مدفون در بتن و صفحات فولادی دارای افزایش قابل توجه در سختی، مقاومت و شکل‌پذیری می‌باشد. همچنین این تقویت­ ها دارای بیشینه استهلاک انرژی، کمینه ترک خوردگی قاب بتنی و کاهش فولاد مصرفی در اتصالات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical Investigation of the Effect of Steel X-Bracing Connection Type on the Reinforced Concrete Frames

نویسندگان [English]

  • Yashar Hodaipour 1
  • Adel Ferdousi 2
1 Department of Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Using steel braces is regarded as one of the significant methods for retrofitting and seismic rehabilitation of reinforced concrete frames. Thanks to its easy implementation, economic considerations and appropriate seismic retrofitting performance against lateral forces, this system has received more attention from researchers in comparison with other seismic resistant systems. In this type of structural system, the connection properties are of high significance which can play a significant role in the obtained results including ductility, resistance, stiffness, etc. The detailed behavior and performance of this type of connection have received less attention from researchers; hence, it is regarded as an under-researched issue that we have addressed in the present study; we made an effort to explore and investigate this issue comprehensively. ABAQUS finite element software was applied for modeling and numerical analysis; a total of 8 models were analyzed and investigated which were categorized into 3 different groups with respect to the steel brace connection type of the reinforced concrete frame. These connections include steel bolts and plates, steel jacket and steel box which were modeled and discussed under different conditions within each group. Nonlinear analysis of samples indicated that the connection of steel bracing to the concrete frame by penetrating bolts in concrete and steel plates led to significant enhancement of stiffness, resistance and ductility. Furthermore, these reinforcements have maximum energy dissipation, minimum concrete frame cracking and steel consumption reduction in joints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Retrofitting
  • Connections
  • Reinforced Concrete Frames
  • Steel Jacket
  • Finite Element Method
[1] Y. Hodaipor, Evaluation of seismic performance improvement of reinforced concrete buildings strengthened with several types of steel brace(in Persian), M.Sc. Thesis, Islamic Azad University Tabriz Branch (2017).
[2] A. Chegoi, MA. Rahgozar, Investigating the coefficient of behavior and seismic behavior of concrete steel composite frames by comparative pushover analysis method, Seismology and Earthquake Engineering Journal(2012),15(3).
 [3] H. Pahlavan , A. Naseri, A. Einollahi, Probabilistic Seismic Vulnerability assessment of RC Frame Structures Retrofitted with Steel Jacketing(in Persian), Amirkabir J. Civil Eng., 51(3)(2019)585-598.
[4] A. Kheyroddin, M. Gholhaki, Gh. Pachideh, Seismic evaluation of reinforced concrete moment frames retrofitted with steel braces using IDA and Pushover methods in the nearfault field(in Persian), Amirkabir J. Civil Eng., 52(5) (2020) 1-16.
 [5] M. Shamekhi Amiri, A. Naseri, A. Messgarpour amiri, Seismic Vulnerability Assessment of Reinforced Concrete Structures Equipped with Eccentrically Braced Frames having vertical link(in Persian), Amirkabir J. Civil Eng., 52(2) (2020) 1-25.
[6] Naveed Ahmad, Mostafa Masoudi, Eccentric steel brace retrofit for seismic upgrading of deficient reinforced concrete frames, Bulletin of Earthquake Engineering volume18 (2020), pages2807–2841.
[7] Amir Fateh & Farzad Hejazi, Experimental Testing of Variable Stiffness Bracing System for Reinforced Concrete Structure under Dynamic Load, Journal of Earthquake Engineering. Published online, 24 Feb (2020).
[8] A Rahimi, Mahmoud R. Maheri, The effects of retrofitting RC frames by X-bracing on the seismicperformance of columns, Engineering Structures, 173 (2018) 813–830.
[9] Ali Kheyroddin, Reza Sepahrad, Mohammad Saljoughian, Mohammad Ali Kafi, Experimental evaluation of RC frames retrofitted by steel jacket, X brace and X brace having ductile ring as a structural fuse, Journal of Building Pathology and Rehabilitation, 4:11 (2019).
[10] Kai Qian, M.ASCE, Yun-Hao Weng and Bing Li, Improving Behavior of Reinforced Concrete Frames to Resist Progressive Collapse through Steel Bracings, Journal of Structural Engineering, 145(2)  (2019) 04018248.
[11] Eber Alberto Godínez-Domínguez, Arturo Tena-Colunga, Behavior of ductile steel X-braced RC frames in seismic zones, Earthq Eng & Eng Vib 18 (2019) 845-869.
[12] A. Rahimi, Mahmoud R. Maheri,  The effects of steel X-brace retrofitting of RC frames on the Seismic performance of frames and their elements, Engineering Structures Vol: 206 (2019), Page: 110-149.
 [13] F. Rezaie, Sh. Jafari Radniya, Behavior of Reinforced Concrete Frames Braced with a Combination of X and knee Bracing, Concrete Research Quarterlt Journal,6(1) (2014) 35-52.
 [14] SIMULIA, ABAQUS 2019, Analysis User's Manual, (2019).
[15] IR. Choi, HG. Park, Cyclic loading test for reinforced concrete frame with thin steel infill plate, Journal of Structural Engineering, 137(6) (2011) 654–664.