یک الگوی بار جانبی اصلاح شده در تحلیل استاتیکی خطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

روش ­های متفاوتی جهت تعیین الگوی بار جانبی استاتیکی ارائه شده است. علی­رغم سادگی روش ­های موجود، دقت این روش ­ها به ویژه در مورد سازه ­هایی که اثر مودهای ارتعاشی بالاتر در آن‌ها حائز اهمیت است، مطلوب نیست. در این مقاله یک روش جدید جهت اصلاح الگوی بارگذاری در تحلیل استاتیکی خطی ارائه شده است. در روش پیشنهادی ابتدا پاسخ میانگین سازه از تحلیل دینامیکی تحت چند رکورد زلزله محاسبه می ­گردد. سپس الگوی استاتیکی متناظر با این پاسخ از طریق محاسباتی مبتنی بر دینامیک سازه ­ها بسط می­ یابد. در پایان جهت کاربردی نمودن این ایده، با استفاده از یک جامعه آماری، رابطه و گرافی جهت محاسبه الگوی بارگذاری در سایر ساختمآن‌ها به دست می­آید. با توجه به استخراج این روش بر اساس پاسخ سازه تحت تحلیل تاریخچه زمانی خطی، نشان داده می­ شود که این روش دقت مناسبی در تخمین پاسخ سازه در برابر نیروی زلزله دارد. علاوه بر این دارای سادگی و کارآئی روش ­های سنتی نیز می ­باشد. روش توسعه یافته در تحقیق حاضر، برای سه قاب 5، 10 و 14 طبقه با دوره تناوب­ های مختلف و تحت تحریک 14 شتاب‌نگاشت، مورد ارزیابی قرار می ­گیرد و نتایج آن با الگوهای پیشنهادی استاندارد 2800 و دستورالعمل FEMA-356 مقایسه می­ گردد. نتایج نشان می‌دهد، متوسط خطای روش پیشنهادی در سازه 5، 10 و 14 طبقه تقریباً در حدود 7، 5 و 7 درصد است. در حالی که مقادیر خطای الگوهای پیشنهادی دو آیین­ نامه تقریبا 20، 10 و 25 درصد است. ضمناً مقایسه توزیع جابجایی نسبی در ارتفاع این قاب ­ها برای روش پیشنهادی و تحلیل دینامیکی، نشان از عملکرد مطلوب روش پیشنهادی دارد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می ­دهد که روش پیشنهادی در محاسبه پاسخ سازه در مقایسه با روش تحلیل استاتیکی معادل استاندارد 2800 و دستورالعمل FEMA-356 از دقت بالاتری برخوردار است و می ­تواند جهت تعیین یک الگوی بار جانبی مناسب در آئین ­نامه ­های لرزه ­ای پیشنهاد گردد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A modified lateral load pattern for linear static analysis

نویسندگان [English]

  • Alireza Habibi 1
  • Mehdi Izadpanah 2
  • Hooman Saffari 3
1 Department of Civil Engineering, Shahed University, Tehran, Iran
2 Department of civil engineering, Kermanshah university of technology, Kermanshah, Iran
3 Department of Civil Engineering, University of Kurdistan, Tehran, Iran
چکیده [English]

linear static analysis is one of the most widely used methods proposed by the codes for the seismic analysis of structures. Several methods have been presented for determining the static lateral load pattern. In spite of the simplicity of these procedures, their accuracy, especially for structures in which the influences of higher modes are significant, is not desirable. In this study, a new method is developed to improve the lateral load pattern in linear static analysis. To achieve the proposed lateral load distribution, firstly, the average responses of some structures subjected to some earthquakes are acquired. Then, regarding the dynamic responses of the structures, the static lateral load pattern compatible with the average responses is developed. Eventually, to derive a straightforward and hands-on lateral load distribution, using a statistical study, some relations coupled with a graph are developed. Since the proposed method is developed based on the structural responses resulting from linear dynamic analysis (time-history analysis), it is shown that the suggested way, despite its simplicity and efficiency, presents appropriate accuracy in predicting the responses of the structures subjected to seismic excitations. The developed lateral load is applied for three frames with 5, 10 and 14 stories. The inter-story drifts of these frames are achieved under 14 earthquake excitations. After that, the proposed lateral loads of code 2800 and FEMA 356 are used on these frames and the responses are derived. The outcomes show that whereas the average error of the proposed lateral load for these frames is around 7, 5 and 7%, the average errors of code 2800 and FEMA 356 are almost 20, 10 and 25%. Comparing the inter-story drifts for the developed lateral load pattern with the dynamic results, validates its performance. The developed method is evaluated for a set of structures with different fundamental periods. Results show that the method gives higher accuracy in comparison with the static method of Iranian standard 2800 and FEMA 356. Also, the developed procedure can be considered as an appropriate technique for determining lateral load distribution in seismic codes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linear static analysis
  • Lateral load pattern
  • Higher modes effect
  • Dynamic analysis
  • Seismic codes
[1] B. NEHRP, Recommended provisions for the development of seismic regulations for new buildings, Washington, DC: Building Seismic Safety Council, Federal Emergency Management Agency.(1994).
[2] F.E. FEMA 356, Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings, FEMA Publication No, 356 (2000).
[3] A.T. Council, S.E.A.o. California, Tentative Provisions for the Development of Seismic Regulations for Buildings: A Cooperative Effort with the Design Professions, Building Code Interests, and the Research Community, Department of Commerce, National Bureau of Standards, (1978).
[4] S.V. Committee, Performance-based seismic engineering, Structural Engineers Association of California, Sacramento, California, (1995).
[5] U.B. Code, International building code, International Code Council, USA, (1997).
[6] BHRC, Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings: Standard No. 2800 ,4th Edition, Building and Housing Research Center, ( 2015).
[7] H. Moghaddam, Earthquake engineering: theory and application, Tehran: Farahang,  (2002).
[8] A.K. Chopra, Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering, Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ,(1995).
[9] G.C. Hart, EARTHQUAKE FORCES FOR THE LATERAL FORCE CODE, Struct. Design Tall Build. 9(2000) 49–64.
[10] P. Wenshen, L. Zu-Hsu, L. Anson, A comparative study of seismic provisions between International Building Code 2003 and Uniform Building Code 1997, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 5(1) 49-60 (2006).
[11] B, Esmaeil zade hakimi, Optimum destribution of the lateral resistance factors for structures with elastic prefectly plastic behavior subjected to earthquakes, Ph. D. Dissertation, Civil Engineering Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran (in Persian),  1996.
[12] R, K. Mohammadi, The influence of the distribution of structures' shear resistance factors on decresing the imposed damage of earthquakes, Ph. D. Dissertation, Civil Engineering Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran (in Persian),  2005.
[13] R.K. Mohammadi, M. El Naggar, H. Moghaddam, Optimum strength distribution for seismic resistant shear buildings, International Journal of Solids and Structures, 41(22-23) (2004) 6597-6612.
[14] R.K. Mohammadi, M.H. EL NAGGAR, Modifications on equivalent lateral force method, in:  13th World Conference on Earthquake Engineering, 2004, pp. 1-6.
[15] I. Hajirasouliha, The Effect of the Distribution of Seismic Resistant Factors on the Performance of Structure, Ph. D. Dissertation, Civil Engineering Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran (in Persian),  2005.
[16] H. Moghaddam, I. Hajirasouliha, A new approach for optimum design of structures under dynamic exciation. Building and housing, 5(1-2) (2004) .
[17] H. Moghaddam, I. Hajirasouliha, Toward more rational criteria for determination of design earthquake forces, International Journal of Solids and Structures, 43(9) (2006) 2631-2645.
[18] A. Habibi, Optimal seismic performance based design of 2D reinforced concrete frames, Doctoral dissertation, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran, (in Persian), 2008.
[19] M. Hosseini, A. Khosahmadi, A more realistic lateral load pattern for design of reinforced concrete buildings with moment frames and shear walls, in:  AIP Conference Proceedings, American Institute of Physics, 2008, pp. 955-962.
[20] M.A. Shayanfar, M. Ashoory, T. Bakhshpoori, B. Farhadi, Optimization of modal load pattern for pushover analysis of building structures, Struct. Eng. Mech, 47(1) (2013) 119-129.
[21] S. Etedali, M.A. Irandegani, A proposed lateral load pattern for pushover analysis of structures subjected to earthquake excitations, Journal of Vibroengineering, 17(3) (2015) 1363-1371.
[22] P. Sarkar, A.M. Prasad, D. Menon, Seismic evaluation of RC stepped building frames using improved pushover analysis, Earthq. Struct, 10(4) (2016) 913-938
[23] M.A. Amini, M. Poursha, Adaptive force-based multimode pushover analysis for seismic evaluation of midrise buildings, Journal of Structural Engineering, 144(8) (2018) 04018093.
[24] P. Ghaderi, H. Khosravi, A.R. Firoozjaee, Consideration of strength-stiffness dependency in the determination of lateral load pattern, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 137 (2020) 106287.
[25] J. Bai, H. Chen, J. Jia, B. Sun, S. Jin, New lateral load distribution pattern for seismic design of deteriorating shear buildings considering soil-structure interaction, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 139 (2020) 106344.
[26] M. Bhandari, S. Bharti, M. Shrimali, T. Datta, Assessment of proposed lateral load patterns in pushover analysis for base-isolated frames, Engineering Structures, 175 (2018) 531-548.
[27] H. Zhang, M. Lian, M. Su, Q. Cheng, Lateral force distribution in the inelastic state for seismic design of high‐strength steel framed‐tube structures with shear links, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 29(17) (2020) e1801.
[28] A. Habibi, H. Saffari, M. Izadpanah, Optimal lateral load pattern for pushover analysis of building structures, Steel Compos. Struct, 32(1) (2019) 67-77.
[29] C. Chrysanthakopoulos, N. Bazeos, D. Beskos, Approximate formulae for natural periods of plane steel frames, Journal of Constructional Steel Research, 62(6) (2006) 592-604.
[30] X. Cheng, T. Wang, J. Zhang, Z. Liu, W. Cheng, Finite element analysis of cyclic lateral responses for large diameter monopiles in clays under different loading patterns, Computers and Geotechnics, 134 (2021) 104104.
[31] M. Guan, W. Liu, H. Du, J. Cui, J. Wang, Combination model for conventional pushover analysis considering higher mode vibration effects, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 28(12) (2019) e1625.
[32] I. Hajirasouliha, H. Moghaddam, New lateral force distribution for seismic design of structures, Journal of Structural Engineering, 135(8) (2009) 906-915.
[33] Z. Chen, Y.H. Chui, C. Ni, G. Doudak, M. Mohammad, Load distribution in timber structures consisting of multiple lateral load resisting elements with different stiffnesses, Journal of Performance of Constructed Facilities, 28(6) (2014) A4014011.
[34] Y. Endo, L. Pelà, P. Roca, Review of different pushover analysis methods applied to masonry buildings and comparison with nonlinear dynamic analysis, Journal of Earthquake Engineering, 21(8) (2017) 1234-1255.
[35] B. Ganjavi, I. Hajirasouliha, A. Bolourchi, Optimum lateral load distribution for seismic design of nonlinear shear-buildings considering soil-structure interaction, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 88 (2016) 356-368.
[36] A. Fakhraddini, M.J. Fadaee, H. Saffari, A lateral load pattern based on energy evaluation for eccentrically braced frames, Steel and Composite Structures, 27(5) (2018) 623-632.
[37] M. Izadpanah, A. Moradi, Evaluation of the behavior factor of vertically irregular moment resisting reinforced concrete frames considering the influence of masonry infill walls, Amirkabir Journal of Civil Engineering, (2021).