ارزیابی عملکرد لرزه‌ای برج‌های آبگیر آزاد-ایستا با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

برج‌های آبگیر ورودی سرریز مخزن یا سیستم انحراف را تشکیل می‌دهند و در نتیجه نقش کلیدی در مقاومت لرزه‌ای سیستم کلی را بازی می‌کنند. ایمنی و عملکرد مناسب برج‌های آبگیر در صورت وقوع یک زلزله بزرگ بسیار مهم است، زیرا رهایی کنترل شده آب مخزن می‌تواند از شکست سد پس از زمین‌لرزه با کاهش فشار آب جلوگیری کند. علاوه بر این ارزیابی عملکرد بر اساس مدل الاستیک خطی، نمی‌تواند با دقت ظرفیت لرزه‌ای برج‌های آبگیر را توصیف کند. از این رو برای بررسی عملکرد مناسب برج‌های آبگیر در صورت وقوع یک زلزله ضروری است که IDA ارائه شود تا به طور کامل عملکرد لرزه‌ای برج‌های آبگیر بر اساس تجزیه و تحلیل دینامیکی غیرخطی تعیین شود. در این مقاله با مدل‌سازی برج آبگیر سد بریونز، برج آبگیر در سه حالت برج آبگیر تنها، برج آبگیر-مخزن (آب بیرونی) و برج آبگیر-مخزن-آب داخل، تحت اثر 12 رکورد زلزله که هر یک به هفت سطح از شدت زلزله مقیاس گشت، بررسی شده است. جابه‌جایی بالای برج آبگیر، خرابی بدنه برج آبگیر و ماکزیمم تنش کششی میلگردهای درون برج آبگیر در هر سه حالت به عنوان پارامتر آسیب (DM) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در قالب منحنی‌های IDA گزارش شد. سپس بر اساس نتایج، حالات حدی سطوح مختلف (نقاط کلیدی) عملکرد سازه برج آبگیر مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic performance evaluation of free-standing intake tower using incremental dynamic analysis

نویسندگان [English]

  • arman ahmadi
  • Mohammad Alembagheri
civil engeeninering
چکیده [English]

Intake towers form the entrance to the reservoir spillway or diversion system and thus play a key role in the seismic resistance of the whole system. Safety and proper functioning of the intake towers in the event of a major earthquake are very important since the release controlled by the reservoir can help to prevent the failure of the dam after an earthquake by reducing the water pressure. In addition, the current seismic assessment based on the linear elastic constitutive model cannot adequately describe the seismic capacity of intake towers. Thus, to investigate the proper functioning of intake towers in the event of an earthquake, it is necessary to introduce IDA that takes into fully assesses the seismic performance of intake towers based on nonlinear dynamic analysis. In this paper by modeling the intake tower of the Briones dam, intake tower in three conditions of the intake tower, the intake tower-reservoir (outside water) and the tower-reservoir-inside water, under the influence of 12 earthquake records, each of which has a magnitude of seven in the earthquake intensity scale, has been investigated. The displacement at the top of the intake tower, damage to the intake tower body and the maximum tensile stress of the rebar in the intake tower were studied in all three conditions are considered as damage measure (DM), and the results were reported in the form of IDA curves. Then based on the results, the function and different limit-states (key points) of the intake tower structure are determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intake tower
  • Seismic performance
  • Seismic capacity
  • Incremental dynamic analysis
  • Nonlinear behavior
[1] A. Goyal, A.K. Chopra, Hydrodynamic and foundation interaction effects in dynamics of intake towers: earthquake responses, Journal of Structural Engineering, 115(6) (1989) 1386-1395.
[2] A. Goyal, A.K. Chopra, Hydrodynamic and foundation interaction effects in dynamics of intake towers: frequency response functions, Journal of Structural Engineering, 115(6) (1989) 1371-1385.
[3] L. Cocco, L.E. Suarez, E.E. Matheu, Development of a nonlinear seismic response capacity spectrum method for intake towers of dams, Struct Eng Mech, 36(03) (2010) 321-341.
[4] H. Wang, D. Li, B. Tang, Experimental study of dynamic interaction between group of intake tower and water, Earthq Struct, 6(02) (2014) 163-179.
[5] D. Vamvatsikos, C.A. Cornell, Seismic performance, capacity and reliability of structures as seen through incremental dynamic analysis, Stanford University Stanford, CA, USA, 2002.
[6] D. Vamvatsikos, C.A. Cornell, The incremental dynamic analysis and its application to performance-based earthquake engineering, in:  Proceedings of the 12th European conference on earthquake engineering, 2002.
[7] D. Vamvatsikos, C.A. Cornell, Incremental dynamic analysis, Earthquake engineering & structural dynamics, 31(3) (2002) 491-514.
[8] M. Alembagheri, M. Ghaemian, Seismic assessment of concrete gravity dams using capacity estimation and damage indexes, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 42(1) (2013) 123-144.
[9] M. Alembagheri, M. Ghaemian, Damage assessment of a concrete arch dam through nonlinear incremental dynamic analysis, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 44 (2013) 127-137.
[10] M. Alembagheri, M. Seyedkazemi, Seismic performance sensitivity and uncertainty analysis of gravity dams, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 44(1) (2015) 41-58.
[11] R. Shikhzadeh Shayan, M. Alembagheri, Seismic performance evaluation of concrete arch-gravity dams using incremental dynamic analysis, Modares Civil Engineering Journal,  (2018). (in Persian)
[12] J.-T. Wang, M.-X. Zhang, A.-Y. Jin, C.-H. Zhang, Seismic fragility of arch dams based on damage analysis, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 109 (2018) 58-68.
[13] D.-H. Chen, Z.-H. Yang, M. Wang, J.-H. Xie, Seismic performance and failure modes of the Jin'anqiao concrete gravity dam based on incremental dynamic analysis, Engineering Failure Analysis, 100 (2019) 227-244.
[14] B. Sun, S. Zhang, W. Cui, M. Deng, C. Wang, Nonlinear dynamic response and damage analysis of hydraulic arched tunnels subjected to P waves with arbitrary incoming angles, Computers and Geotechnics, 118 (2020) 103358.
[15] K. Mahmoodi, A. Noorzad, A. Mahboubi, M. Alembagheri, Seismic performance assessment of a cemented material dam using incremental dynamic analysis, in:  Structures, Elsevier, 2021, pp. 1187-1198.
[16] A.R. Tidke, S. Adhikary, E.N. Farsangi, On the seismic performance evaluation of dam-foundation-reservoir system for the effect of frequency content and foundation flexibility, Ocean Engineering, 247 (2022) 110586.
[17] M.o. power, Seismic analysis and design of different water structures, journal 52-N,  (2008). (in Persian)
[18] R.C. Dove, ”Performance Of Lightly Reinforced Concrete Intake Towers Under Selected Loadinf” ,Technical Reports ERDC/SL TR-00-6, U.S.Army Engineer Research and Development Center, Vicksburg, MS,  (2002).
[19] A. Goyal, A.K. Chopra, Earthquake analysis and response of intake-outlet towers, California, Berkeley, 1988.
[20] E.M.N. U.S. Army Corps of Engineers. , “Structural design and evaluation of outlet works”, Department of the Army, U.S. Army Corps of Engineers, Washington, DC, USA.,  (2003).
[21] U.S.A.C.o. Engineers, Structural design and evaluation of outlet work, Department of the Army, Washington, DC, USA, Engineer Manual No. 1110 (2003) 2-2400.