بررسی کمی عوامل موثر بر رفتار پایه‌های پل بتن مسلح در برابر سیلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

ارزیابی آسیب­ پذیری پل­ ها در برابر خطر سیلاب جهت اتخاذ سیاست­ های مناسب در تعمیر و تقویت آن­ها ضروری است. هدف از مطالعه­ ی حاضر، ارائه ­ی یک الگوی نظام­ مند جهت بررسی رفتار پایه پل ­ها در برابر خطر سیلاب و حساسیت­ سنجی رفتار پل ­ها به پارامتر­های سازه­ای، ژئوتکنیکی و هیدرولیکی می­ باشد. یک مدل اجزای محدود غیرخطی سه ­بعدی با در نظر گرفتن خصوصیات مصالح و تعامل سازه با خاک و آب توسعه داده شده و پارامترهای آن با داده ­های به ­دست آمده از آزمایش بارگذاری جانبی یک تک شمع بتنی مدفون در خاک و یک نمونه­ تک پایه بتنی تحت بار محوری و جانبی صحت­ سنجی گردید. پس از همگرایی لازم بین نتایج آزمایشگاهی و عددی، مدل­ یک پایه پل­ موجود به صورت تحلیلی ساخته شده و رفتار سازه در برابر خطر سیلاب در شرایط متفاوت سازه­ای، ژئوتکنیکی و هیدرولیکی بررسی گردید. نتایج نشان ‌دهنده ­ی مناسب بودن الگوی انتخاب شده برای بررسی رفتار پایه‌های پل در برابر خطر سیلاب بوده و توانایی این رویکرد را برای شبیه­ سازی طیف وسیعی از سناریوهای مرتبط با سیلاب برای پل­ ها نشان می ­دهد. همچنین مشاهده گردید که رفتار پایه پل­ ها در برابر بار سیلاب، به پارامترهای ژئوتکنیکی و هیدرولیکی، نسبت به پارامتر‌های سازه‌ای حساسیت بیشتری داشته است؛ به گونه‌ای که با تغییر نوع خاک از دانه ­ای متوسط به دانه‌ای سست، جابجایی جانبی سازه 1/87 برابر شده است. همچنین با افزایش شیب طولی کف بستر از 0/004 به0/005 و کاهش ضریب زبری از 0/025 به 0/021، جابجایی جانبی سازه به ترتیب به میزان 2/57 و6/55  برابر مقدار اولیه آن تغییر خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quantitative study of the factors affecting the behavior of reinforced concrete bridge piers against floods

نویسندگان [English]

  • Fateme Shahaboddin
  • Mehdi Dehestani
  • Hossein Yousefpour
Babol Noshirvani University of Technology
چکیده [English]

Evaluating the vulnerability of bridges to flooding is essential for risk-informed planning of their maintenance. This paper aims to develop a systematic model for investigating the behavior of bridges at the time of flooding, in which structural, geotechnical, and hydraulic parameters are considered. A three-dimensional finite element model of reinforced concrete bridge piers was developed, in which the material nonlinearity and the interactions between the pier and the surrounding soil and the flood water were taken into account. The parameters used in the model were validated based on experimental data from a single pile and a reinforced concrete column under axial and lateral loading. The validated modeling approach was then used to simulate an existing bridge pier, for which the structural, geotechnical, and hydraulic parameters were varied to evaluate the sensitivity of the load-deformation behavior to each parameter. The results showed that the presented modeling approach is capable of providing reliable predictions of the performance of bridge piers at the time of flooding, which makes it suitable for practical vulnerability assessment of bridges. Moreover, it was observed that the behavior of the bridge piers against floods was more sensitive to geotechnical and hydraulic parameters than structural parameters, to the level that by changing the soil type from medium sand to loose sand, the lateral displacement of the structure is changed by 1.87 times. Moreover, increasing the longitudinal slope of the river from 0.004 to 0.005 and decreasing the river bed roughness coefficient from 0.025 to 0.021, increased the lateral displacement of the structure by 2.57 and 6.55 times its initial value, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bridge
  • Reinforced concrete
  • Flood
  • Scour
  • Finite element method
[1] C.-C. Hung, W.-G. Yau, Vulnerability evaluation of scoured bridges under floods, Engineering Structures, 132 (2017) 288-299.
[2] K. Wardhana, F.C. Hadipriono, Analysis of recent bridge failures in the United States, Journal of performance of constructed facilities, 17(3) (2003) 144-150.
[3] E.E.M. Diaz, F.N. Moreno, J. Mohammadi, Investigation of common causes of bridge collapse in Colombia, Practice Periodical on Structural Design and Construction, 14(4) (2009) 194-200.
[4] A. Kryžanowski, M. Brilly, S. Rusjan, S. Schnabl, Review Article: Structural flood-protection measures referring to several European case studies, Natural hazards and earth system sciences, 14(1) (2014) 135-142.
[5] J.V. Klinga, A. Alipour, Assessment of structural integrity of bridges under extreme scour conditions, Engineering Structures, 82 (2015) 55-71.
[6] L.A. Arneson, L.W. Zevenbergen, P.F. Lagasse, P.E. Clopper, Evaluating Scour at Bridges, Hydraulic Engineering Circular No. 18 (HEC-18). Publication No. FHWA-HIF-12-00, 2012.
[7] C. Lin, C. Bennett, J. Han, R.L. Parsons, Integrated analysis of the performance of pile-supported bridges under scoured conditions, Engineering structures, 36 (2012) 27-38.
[8] C.-C. Hung, W.-G. Yau, Behavior of scoured bridge piers subjected to flood-induced loads, Engineering structures, 80 (2014) 241-250.
[9] Y.-Y. Ko, J.-S. Chiou, Y.-C. Tsai, C.-H. Chen, H. Wang, C.-Y. Wang, Evaluation of flood-resistant capacity of scoured bridges, Journal of Performance of Constructed Facilities, 28(1) (2014) 61-75.
[10] F. Liang, H. Zhang, M. Huang, Influence of flood-induced scour on dynamic impedances of pile groups considering the stress history of undrained soft clay, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 96 (2017) 76-88.
[11] X. Wang, B. Ji, A. Ye, Seismic Behavior of Pile-Group-Supported Bridges in Liquefiable Soils with Crusts Subjected to Potential Scour: Insights from Shake-Table Tests, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 146(5) (2020).
[12] X.Wang, A.Ye, Y.Shang, L. Zhou, Shake‐table investigation of scoured RC pile‐group‐supported bridges in liquefiable and nonliquefiable soils, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 48(11) (2019) 1217-1237.
[13] H.S. Kızılduman, A.M. Yanmaz, A. Caner, Stability of bridge piers subjected to a probable flood event followed by a probable seismic event, Journal of performance of constructed facilities, 32(1) (2018) 1-8.
[14] C.R. Bennett, C. Lin, R. Parsons, J. Han, Evaluation of behavior of a laterally loaded bridge pile group under scour conditions, in:  Structures Congress 2009: Don't Mess with Structural Engineers: Expanding Our Role, 2009, pp. 290-299.
[15] T. Yilmaz, S. Banerjee, P.A. Johnson, Performance of two real-life California bridges under regional natural hazards, Journal of Bridge Engineering, 21(3) (2016) 1-15.
[16] X. Wang, A. Ye, B. Ji, Fragility-based sensitivity analysis on the seismic performance of pile-groupsupported bridges in liquefiable ground undergoing scour potential, Engineering Structures, 198 (2019) 1-15.
[17] Ö. Avşar, B. Atak, A. Caner, In-depth investigation of seismic vulnerability of an aging river bridge exposed to scour, Journal of Performance of Constructed Facilities, 31(5) (2017) 1-13.
[18] H. He, K. Wei, J. Zhang, S. Qin, Application of endurance time method to seismic fragility evaluation of highway bridges considering scour effect, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 136 (2020).
[19] K.-W. Liao, N.-D. Hoang, J. Gitomarsono, A probabilistic safety evaluation framework for multi-hazard assessment in a bridge using SO-MARS learning model, KSCE Journal of Civil Engineering, 22(3) (2018) 903-915.
[20] K.-W. Liao, Y. Muto, J. Gitomarsono, Reliability analysis of river bridge against scours and earthquakes, Journal of Performance of Constructed Facilities, 32(3) (2018).
[21] X. Guo, M. Badroddin, Z. Chen, Scour-dependent empirical fragility modelling of bridge structures under earthquakes, Advances in Structural Engineering, 22(6) (2019) 1384-1398.
[22] X. Guo, Z. Chen, Lifecycle multihazard framework for assessing flood scour and earthquake effects on bridge failure, ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, 2(2) (2016) C4015004.
[23] X. Guo, Y. Wu, Y. Guo, Time-dependent seismic fragility analysis of bridge systems under scour hazard and earthquake loads, Engineering Structures, 121 (2016) 52-60.
[24] J.B. Mander, M.J. Priestley, R. Park, Theoretical stress-strain model for confined concrete, Journal of structural engineering, 114(8) (1988) 1804-1826.
[25] E. Hognestad, N.W. Hanson, D. McHenry, Concrete stress distribution in ultimate strength design, in:  Journal Proceedings, 1955, pp. 455-480.
[26] A. Belarbi, T.T. Hsu, Constitutive laws of concrete in tension and reinforcing bars stiffened by concrete, Structural Journal, 91(4) (1994) 465-474.
[27] H. Matlock, Correlations for design of laterally loaded piles in soft clay, in:  Proceedings of the Annual Offshore Technology Conferenc, 1970, pp. 577–594.
[28] A.P.I. (API), Recommended practice for planning, designing and constructing fixed offshore platforms, Washington, 1993.
[29] M.W. O’Neill, J.M. Murchison, Evaluation of P-Y Relationships in Cohesionless Soils, Proceedings, Symposium on Analysis and Design of Pile Foundations, ASCE, San Francisco,  (1984) 174–191.
[30] Japan Road Association, Specifications for highway bridges, in, Tokyo: Maruzen, 2005.
[31] Architectural Institute of Japan, Recommendations for design of building foundations, in, Tokyo: Maruzen, 2001.
[32] R. Manning, On the flow of water in open channels and pipes: Institute of Civil Engineers of Ireland Transactions, v. 20,  (1891) 161-207.
[33] AASHTO, Standard specifications for highway bridges, Seventh Ed, in, Washington, 2014.
[34] Y. Chai, T.C. Hutchinson, Flexural strength and ductility of extended pile-shafts. II: Experimental study, Journal of structural engineering, 128(5) (2002) 595-602.
[35] B.G. Look, Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables,Taylor & Francis/Balkema, 2007.
[36] P. Paultre, M. Boucher-Trudeau, R. Eid, N. Roy, Behavior of Circular Reinforced-Concrete Columns Confined with Carbon Fiber–Reinforced Polymers under Cyclic Flexure and Constant Axial Load, Journal of Composites for Construction, 20(3) (2016) 1-14.
[37] V.T. CHOW, Open Channel Hydraulics McGraw-Hill, 1959.
[38] C. Unanwa, M. Mahan, Statistical analysis of concrete compressive strengths for California highway bridges, Journal of performance of constructed facilities, 28(1) (2014) 157-167.
[39] B. Ellingwood, H. Hwang, Probabilistic Descriptions of Resistance of Safety-Related Structures in Nuclear plant, Nuclear Engineering and Design, 88 (1985) 169–178.
[40] K.-K. Phoon, F.H. Kulhawy, Characterization of geotechnical variability, Canadian Geotechnical Journal, 36 (1999) 612–624.
[41] M. Cesare, First-order analysis of open-channel flow, Journal of Hydraulic Engineering, 117(2) (1991) 242-247.
[42] P.A. Johnson, Uncertainty of hydraulic parameters, Journal of hydraulic engineering, 122(2) (1996) 112-114.