تحلیل دینامیکی دو بعدی مخازن مستطیلی تحت اثر بارگذاری هارمونیک و لرزه‌ای به روش حل اساسی با فرمول‌بندی فشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی عمران، عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد

چکیده

در این مقاله روش حل اساسی برای تحلیل دوبعدی مخازن حاوی سیال غیرلزج تراکم ناپذیر تحت تحریک زلزله توسعه داده شده است. به این منظور از معادلات فشار با رویکرد لاگرانژی استفاده شده است و لذا هندسه حل در طول زمان متغیر است. در تحقیقات پیش از این همواره از معادلات با شرایط مرزی خطی‌سازی شده استفاده گردیده در حالی که در این تحقیق با توجه به بیان لاگرانژی معادلات بر اساس فشار، شرایط مرزی مساله بسیار ساده بیان می‌شود. روش بدون‌شبکه حل اساسی مانند سایر روش‌های زیرمجموعه روش ترفتز تاکنون برای شبیه‌سازی تلاطم سطحی سیال تحت اثر زلزله بکار گرفته نشده‌ است و در این تحقیق این مهم محقق شده است. ماهیت تحریک زلزله به علت محتوی فرکانسی و تغییرات سریع منجر به تاثیر زیاد نقاط تکین گوشه‌های مخزن بر دقت حل می‌شود که در این تحقیق نشان داده شده است که روش حل اساسی به علت ماهیت تکین توابع پایه به خوبی پاسخگوی این مساله است. با توجه به هندسه متغیر دامنه حل در طول زمان از یک الگوریتم لاگرانژی برای بهنگام‌سازی هندسه سیال استفاده شده است. نتایج حاصل از حل عددی حاضر با نتایج عددی و آزمایشگاهی دیگر محققین مقایسه شده و نشان می‌دهد که روش ارائه شده به خوبی اثرات تحریک زلزله را مدل‌سازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Two dimensional dynamic analysis of rectangular liquid-storage tanks under harmonic and seismic loading by method of fundamental solutions using pressure formulation

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zandi 1
  • Javad Sarjoughian 2
1 Department of civil engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Department of civil engineering and transportation, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Water reservoirs play a vital role in human life. Therefore they must maintain their stability against all reasonable external excitation. When rectangular tanks subjected to external excitations, sloshing occurred in free surface and as a result, hydrodynamic force applied to side walls of liquid-storage tanks. One of the new effective methods that can model water behavior in every step of time is method of fundamental solution, which is a meshless numerical method for solving the potential pressure equations and is obtained by the multiple set of algebratic logarithmic basis functions. Among of advantages of this method, solving problems with large displacements, avoiding mesh generation, requiring fewer points for the discretization of points on boundaries and solving the equation of pressure as earthquake loading applied to water tanks are prominent. Also, for calculating the free surface motions, presented Lagrangian algorithm is an efficient and accurate algorithm that can predict the geometry of the points at end of the time steps according to information at the beginning of time steps. In this research, at the first, a small rectangular tank is studied under harmonic vibration and then, a study on the behavior of rectangular reservoirs in small and actual dimension is performed under horizontal loading of scaled Chi-Chi earthquake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Method of fundamental solution
  • Pressure formulation
  • Lagrangian algorithms
  • Dynamic analysis
  • seismic loading