اثر نسبت لاغری بر رفتار صفحات برشی آلومینیومی و فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

از صفحات فلزی فولادی و آلومینیومی به‌ صورت گسترده در ساخت سازه‌های جدار نازک در شاخه‌های مختلف مهندسی، به ‌ویژه مهندسی عمران، استفاده می‌شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش المان محدود تاثیر وقوع کمانش و تسلیم را در خصوصیات رفتار خطی/غیرخطی و قابلیت جذب انرژی صفحات برشی فلزی با نسبت‌های لاغری مختلف مورد مطالعه قرار می‌دهد. دو نوع مصالح کاربردی فولادی، شامل فولاد کربن‌دار و فولاد با تنش تسلیم پایین، و یک نوع آلیاژ آلومینیوم برای صفحات فرض می‌شود. از نتایج تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی به‌ منظور: - تقسیم‌بندی صفحات در پنج محدوده رفتاری پیشنهادی (بسیار لاغر، لاغر، متوسط، ضخیم، بسیار ضخیم)، - ارائه روابط ریاضی جهت مرزبندی و تخمین بار کمانشی، و - تشریح خصوصیات صفحات هر محدوده رفتاری در ارتباط با منحنی‌های رفتار، نحوه توسعه تنش‌ها و دامنه‌های رفتار خطی/غیرخطی در طول بارگذاری استفاده می‌شود. نتایج تحلیل‌های چرخه‌ای نیز نشان می‌دهد که قابلیت جذب انرژی صفحات در محدوده‌های بسیار ضخیم، ضخیم و متوسط، متاثر از تنش تسلیم و مدول الاستسیته اولیه مصالح است، در حالی ‌که در محدوده لاغر، به‌ ویژه برای نسبت‌های لاغری بزرگ‌تر، از تاثیرگذاری پارامتر تنش تسلیم کاسته، و نقش مدول الاستسیته اولیه مصالح پررنگ‌تر می‌شود. در محدوده بسیار لاغر نیز به‌ نظر می‌رسد که مدول‌های الاستسیته اولیه و ثانویه مصالح نقش موثرتری در قابلیت جذب انرژی صفحات داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of buckling and yielding phenomena on the behavior of steel and aluminum shear panels

نویسندگان [English]

  • zahra aliarab
  • Seyed ali asghar Hosseinzadeh
M.Sc in Structural Engineering, Faculty of Engineering, Golestan University
چکیده [English]

The present study investigates the effects of material mechanical properties and slenderness ratios of plates on the nonlinear and cyclic behavior characteristics of metal shear panels (including carbon steel (CS), low yield point steel (LYP160) and aluminum (Al)), using the finite element method. The plates are first qualitatively and quantitatively classified into the five groups of very slender, slender, moderate, stocky and very stocky, regarding their slenderness ratios. Very slender plates have negligible buckling capacity and thus, they buckle at the initial stages of loading. Slender plates buckle in the elastic range of behavior. Moderate plates buckle in the inelastic range of stresses before material yielding occurs in the plates. Stocky plates buckle in the plastic (post-yield) range of stresses. The behavior of very stocky plates is only dominated by the yielding phenomenon and they do not buckle during loading. Based on the statistical analysis of the results, new relationships for the estimation of inelastic and plastic buckling loads are also proposed. The cyclic analysis results show that the energy dissipation capability of very stocky/stocky/moderate plates is solely dependent on the material yield stress and elastic modulus of elasticity, whereas for the slender plates, the effectiveness of material yield stress in the energy dissipation of plates is decreased and the role of the material elastic modulus of elasticity becomes more important. In the case of very slender shear plates, the energy dissipation capability seems to be dependent on the initial and secondary modulus of material only. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metal plate
  • Yielding
  • Buckling
  • Finite element
  • Cyclic analysis
[1] M.M. Alinia, A. Gheitasi, S. Erfani, Plastic shear buckling of unstiffened stocky plates, Journal of Constructional Steel Research, 65(8-9) (2009) 1631-1643.
[2] A. Gheitasi, M.M. Alinia, Slenderness classification of unstiffened metal plates under shear loading, Thin-Walled Structures, 48(7) (2010) 508-518.
[3] M. Aydin Komur, Elasto-plastic buckling analysis for perforated steel plates subject to uniform compression, Mechanics Research Communications, 38(2) (2011) 117-122.
[4] D.C. Rai, B.J. Wallace, Aluminium shear‐links for enhanced seismic resistance, Earthquake engineering structural dynamics, 27(4) (1998) 315-342.
[5] D.C. Rai, Inelastic cyclic buckling of aluminum shear panels, Journal of engineering mechanics, 128(11) (2002) 1233-1237.
[6] G. De Matteis, F.M. Mazzolani, S. Panico, Pure aluminium shear panels as dissipative devices in moment‐resisting steel frames, Earthquake engineering structural dynamics, 36(7) (2007) 841-859.
[7] S. Jiang, Z. Xiong, X. Guo, Z. He, Buckling behaviour of aluminium alloy columns under fire conditions, Thin-Walled Structures, 124 (2018) 523-537.
[8] Z.X. Wang, Y.Q. Wang, J. Sojeong, Y.W. Ouyang, Experimental investigation and parametric analysis on overall buckling behavior of large-section aluminum alloy columns under axial compression, Thin-Walled Structures, 122 (2018) 585-596.
[9] V.T. Doan, B. Liu, Y. Garbatov, W. Wu, C.G. Soares, Strength assessment of aluminium and steel stiffened panels with openings on longitudinal girders, Ocean Engineering, 200 (2020) 107047.
[10] M. Tuna, C. Topkaya, Panel zone deformation demands in steel moment resisting frames, Journal of Constructional Steel Research, 110 (2015) 65-75.
[11] M.M. Alinia, A study into optimization of stiffeners in plates subjected to shear loading, Thin-walled structures, 43(5) (2005) 845-860.
[12] M.M. Alinia, M. Dastfan, Cyclic behaviour, deformability and rigidity of stiffened steel shear panels, Journal of Constructional Steel Research, 63(4) (2007) 554-563.
[13] M.M. Alinia, R. Sarraf Shirazi, On the design of stiffeners in steel plate shear walls, Journal of Constructional Steel Research, 65(10-11) (2009) 2069-2077.
[14] Y. Xiao, X.Y. Xue, F.F. Sun, G.Q. Li, Postbuckling shear capacity of high-strength steel plate girders, Journal of Constructional steel research, 150 (2018) 475-490.
[15] H.X. Yuan, X.W. Chen, M. Theofanous, Y.W. Wu, T.Y. Cao, X.X. Du, Shear behaviour and design of diagonally stiffened stainless steel plate girders, Journal of Constructional Steel Research, 153 (2019) 588-602.
[16] T.M. Roberts, S. Sabouri-Ghomi, Hysteretic characteristics of unstiffened perforated steel plate shear panels, Thin-Walled Structures, 14(2) (1992) 139-151.
[17] J.W. Berman, M. Bruneau, Experimental investigation of light-gauge steel plate shear walls, Journal of Structural Engineering, 131(2) (2005) 259-267.
[18] S.A.A. Hosseinzadeh, M. Tehranizadeh, Introduction of stiffened large rectangular openings in steel plate shear walls, Journal of Constructional Steel Research, 77 (2012) 180-192.
[19] S.A.A. Hosseinzadeh, M. Tehranizadeh, The wall–frame interaction effect in steel plate shear wall systems, Journal of Constructional Steel Research, 98 (2014) 88-99.
[20] S.A.A. Hosseinzadeh, M. Tehranizadeh, Behavioral characteristics of code designed steel plate shear wall systems, Journal of Constructional Steel Research, 99 (2014) 72-84.
[21] AASHTO, LRFD bridge design specifications, American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington DC, 2018.
[22] S.A.A. Hosseinzadeh, A. Kamraninejad, Effect of slenderness ratio on nonlinear-static/cyclic behavior characteristics of shear panels, IQBQ, 17(2) (2017) 93-104.
[23] M.M. Alinia, S.A.A. Hosseinzadeh, H.R. Habashi, Numerical modelling for buckling analysis of cracked shear panels, Thin-Walled Structures, 45(12) (2007) 1058-1067.
[24] M.M. Alinia, A. Gheitasi, M. Shakiba, Postbuckling and ultimate state of stresses in steel plate girders, Thin-walled structures, 49(4) (2011) 455-464.
[25] R.A. Soares, L. Palermo, L.C. Wrobel, Application of the radial integration method for the buckling analysis of plates with shear deformation, Engineering Analysis with Boundary Elements, 118 (2020) 250-264.
[26] M.M. Alinia, M. Dastfan, Behaviour of thin steel plate shear walls regarding frame members, Journal of constructional steel research, 62(7) (2006) 730-738.
[27] M.M. Alinia, H.R. Habashi, A. Khorram, Nonlinearity in the postbuckling behaviour of thin steel shear panels, Thin-walled structures, 47(4) (2009) 412-420.
[28] M.M. Alinia, M. Shakiba, H.R. Habashi, Shear failure characteristics of steel plate girders, Thin-Walled Structures, 47(12) (2009) 1498-1506.
[29] J.K. Paik, Ultimate strength of perforated steel plates under edge shear loading, Thin-Walled Structures, 45(3) (2007) 301-306.
[30] C. Pellegrino, E. Maiorana, C. Modena, Linear and non-linear behaviour of steel plates with circular and rectangular holes under shear loading, Thin-Walled Structures, 47(6-7) (2009) 607-616.
[31] M.M. Alinia, S.A.A. Hosseinzadeh, H.R. Habashi, Influence of central cracks on buckling and post-buckling behaviour of shear panels, Thin-Walled Structures, 45(4) (2007) 422-431.
[32] M.M. Alinia, S.A.A. Hosseinzadeh, H.R. Habashi, Buckling and post-buckling strength of shear panels degraded by near border cracks, Journal of Constructional Steel Research, 64(12) (2008) 1483-1494.
[33] H.R. Habashi, M.M. Alinia, Characteristics of the wall–frame interaction in steel plate shear walls, Journal of Constructional Steel Research, 66(2) (2010) 150-158.
[34] M. Rezai, C.E. Ventura, H.G.L. Prion, A. Lubbell, Unstiffened steel plate shear walls: Shake table testing, in:  Proceedings, sixth US national conf. on earthquake engrg, 1998.
[35] M. Rezai, C.E. Ventura, H.G.L. Prion, Numerical investigation of thin unstiffened steel plate shear walls, in:  Proceedings, 12th world conf. on earthquake engineering, 2000.
[36] S.J. Chen, C. Jhang, Cyclic behavior of low yield point steel shear walls, Thin-walled structures, 44(7) (2006) 730-738.
[37] G. De Matteis, R. Landolfo, F.M. Mazzolani, Seismic response of MR steel frames with low-yield steel shear panels, Thin-walled structures, 25(2) (2003) 155-168.
[38] G. Brando, F. D’Agostino, G. De Matteis, Experimental tests of a new hysteretic damper made of buckling inhibited shear panels, Materials structures, 46(12) (2013) 2121-2133.
[39] H. Valizadeh, M. Sheidaii, H. Showkati, Experimental investigation on cyclic behavior of perforated steel plate shear walls, Journal of Constructional Steel Research, 70 (2012) 308-316.
[40] M.H. Taheri, P. Memarzadeh, Experimental and numerical study of compressive buckling stability of plates with off-center crack, Theoretical Applied Fracture Mechanics, 109 (2020) 102706.
[41] J.W. Hutchinson, Plastic buckling, Vol. 14 Academic Press Inc., 1974.
[42] G. Gerard, Critical shear stress of plates above the proportional limit, Journal of Applied Mechanics,  (1948).
[43] P.P. Bijlaard, Theory and tests on the plastic stability of plates and shells, Journal of the Aeronautical Sciences, 16(9) (1949) 529-541.
[44] E.Z. Stowell, A unified theory of plastic buckling of columns and plates, NACA Technical note 1556,  (1948).
[45] E.Z. Stowell, Critical shear stress of an infinitely long plate in the plastic region, NACA Tech. note 1681,  (1948).
[46] T. Inoue, Analysis of plastic buckling of rectangular steel plates supported along their four edges, International journal of solids structures, 31(2) (1994) 219-230.
[47] T. Inoue, Analysis of plastic buckling of steel plates in shear based on the Tresca yield criterion, International journal of solids structures, 33(26) (1996) 3903-3923.
[48] P. Tuğcu, Effect of axial loading on plastic buckling of long strips under pure shear, Computers structures, 66(2-3) (1998) 155-161.
[49] C. Zhang, H. Wu, T. Zhu, X. Lin, J. Zhao, Q. Wang, Accurate prediction of shear buckling capacity of low-yield-strength steel considering plastic deformations, Journal of Constructional Steel Research, 172 (2020) 106183.
[50] Z. Aliarab, S.A.A. Hosseinzadeh, Behavioral characteristics of steel shear panels with different materials and slenderness ratios, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 53(4) (2021) 24-24.
[51] Abaqus, analysis user’s manual, version 6.16, Hibbitt, Karlsson, Sorenson, Inc., (HKS), 2016.
[52] S.J. Chen, C.C. Chang, Experimental study of low yield point steel gusset plate connections, Thin-walled structures, 57 (2012) 62-69.