دوره و شماره: دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 815-1014