دوره و شماره: دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 421-616