دوره و شماره: دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 619-812