اثر توالی لرزه ‏ای بر پاسخ افزایش یافته قاب‏ های بتن آرمه با و بدون دیوار برشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

امروزه اکثر ارزیابی‌های خطر لرزهای تنها با در نظر گرفتن خطر ناشی از لرزه اصلی صورت می‌گیرد. در حالی که اغلب پس لرزه‌هایی که پس از لرزه اصلی رخ می‌دهند به قدری قوی می‌باشند که قابلیت ایجاد خسارات فاجعه‌انگیز در سازه و همچنین مرگ ساکنین را دارند. در مقاله حاضر تأثیر پدیده توالی لرزهای بر قاب‌های خمشی دیوار برشی بررسی و نتایج حاصل از تحلیل این قاب‌ها با قاب‌های خمشی مقایسه شده است. در این راستا سه قاب 7 ،4و 10 طبقه که نماینده‌ای از سازه‌های با ارتفاع کم، متوسط و زیاد می‌باشند، در محیط نرمافزاری OpenSessمدل سازی و تحت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی قرار گرفته‌اند. سناریوهای لرزهای مورد استفاده شامل زمین لرزه‌های متوالی بحرانی ثبت شده می‌باشند که بر اساس نسبت حداکثر شتاب (PGA ) زلزله متوالی به PGAلرزه نخست دسته بندی شده‌اند. به منظور بررسی اثر توالی لرزهای بر پاسخ سازه‌ها پارامترهای بیشینه نیاز شکل پذیری، جابجایی نسبی بین طبقات و تغییر شکل برشی دیوارها در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که زمین لرزه‌های با نسبت PGAحالت متوالی به لرزه نخست تا مقدار 0/46تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر پاسخ قاب‌ها ندارند. به ازای مقادیر بالاتر، با افزایش این نسبت، اثر پدیده توالی لرزهای بر پاسخ قابها افزایش می‌یابد. همچنین تأثیر این پدیده بر قاب‌های خمشی با دیوار برشی بیشتر از قابهای خمشی می‌باشد. از طرفی اثر توالی لرزهای بر برخی پاسخ‌های سازه از قبیل جابجایی نسبی طبقه و نیاز شکل پذیری با افزایش تعداد طبقات در هر دو نوع سیستم سازهای کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Seismic Sequence on Increased Response of Concrete Moment Frames with and without Shear Wall

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Ghodrati Amiri
  • H. Rajaei Lak
  • E. Rajabi
School of Civil Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study investigates the effect of seismic sequence on the behavior and increased response of concrete moment frames with/without shear walls. At first, three moment resisting concrete frames with 4, 7 and 10 stories are designed and analyzed under critical single and consecutive records. In order to investigate the effect of seismic sequence phenomena, frames were subjected to nonlinear time history analysis and some parameters such as, maximum ductility demand, inter-story drift and shear deformation of shear walls are calculated. It was seen that records with peak ground acceleration (PGA) ratio of consecutive records to single’s less than 0.46 do not have any significant effect on the response of frames. As PGA ratio increased, the effect of seismic sequence on the frames is more considerable. Results show that seismic sequence phenomena has more effective on the moment frames with shear walls compared to moment frames. Moreover, for both structural systems, its effectiveness decreased as the number of stories increased. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic Sequence Phenomena
  • Concrete Moment Frame
  • Shear Wall
  • Nonlinear Time History Analysis
[1] N.L. H. Ryu , S. R. Uma , A. B. Liel, Developing fragilities for mainshock-damaged structures through incremental dynamic analysis, Proceedings of the Ninth Pacific Conference on Earthquake Engineering Building an Earthquake-Resilient Society, 14-16 April, 2011, Auckland, New Zealand, (2011).
[2] Y. Dong, D.M. Frangopol, Risk and resilience assessment of bridges under mainshock and aftershocks incorporating uncertainties, Engineering Structures, 83 (2015) 198-208.
[3] K. Goda, Nonlinear response potential of mainshock-aftershock sequences from Japanese earthquakes, Bulletin of the Seismological Society of America, 102(5) (2012).
[4] G.D. Hatzigeorgiou, Ductility demand spectra for multiple near- and far-fault earthquakes, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 30(4) (2010) 170-183.
[5] A. Nicknam, H. Hamidi, Probability-based analysis of aftershock hazard in the regions with high level of seismicity, Proceedings of the First International conferece on urban construction in the vicinity of active faults, (1390). (In Persian)
[6] J. Shin, J. Kim, K. Lee, Seismic assessment of damaged piloti-type RC building subjected to successive earthquakes, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 43(11) (2014) 1603-1619.
[7] C.A. Whyte, B. Stojadinovic, Effect of ground motion sequence on response of squat reinforced concrete shear walls, Journal of Structural Engineering, 140(8) (2013) A4014004.
[8] K. Kolozvari, K. Orakcal, J.W. Wallace, Modeling of cyclic shear-flexure interaction in reinforced concrete structural walls. i: Theory, Journal of Structural Engineering, 141(5) (2014) 04014135.
[9] L.F. Ibarra, R.A. Medina, H. Krawinkler, Hysteretic models that incorporate strength and stiffness deterioration, Earthquake engineering & structural dynamics, 34(12) (2005) 1489-1511.
[10] D.G. Lignos, H. Krawinkler, Deterioration modeling of steel components in support of collapse prediction of steel moment frames under earthquake loading, Journal of Structural Engineering, 137(11) (2010) 1291-1302.
[11] T.B. Panagiotakos, M.N. Fardis, Deformations of reinforced concrete members at yielding and ultimate, Structural Journal, 98(2) (2001) 135-148.
[12] C.B. Haselton, P.E.E.R. Center, Beam-column element model calibrated for predicting flexural response leading to global collapse of RC frame buildings, Pacific Earthquake Engineering Research Center, 2008.
[13] Iran national Standard No. 2800, Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings and Housing Research Center. (In Persian)
[14] G.G. Amiri, F.M. Dana, Introduction of the most suitable parameter for selection of critical earthquake, Computers & Structures, 83(8) (2005) 613-626.
[15] C.-H. Zhai, W.-P. Wen, S. Li, Z. Chen, Z. Chang, L.-L. Xie, The damage investigation of inelastic SDOF structure under the mainshock–aftershock sequence-type ground motions, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 59 (2014) 30-41.
[16] R. Song, Y. Li, J.W. Van de Lindt, Loss estimation of steel buildings to earthquake mainshock–aftershock sequences, Structural Safety, 61 (2016) 1-11.
[17] FEMA. Pre-standard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings. Rep. No. FEMA 356, Federal Emergency Management Agency, Washington (DC), 2000.
[18] G.D. Hatzigeorgiou, A.A. Liolios, Nonlinear behaviour of RC frames under repeated strong ground motions, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 30(10) (2010) 1010-1025.