دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-242 
بررسی عملکرد بتن توانمند حاوی پوزولان در برابر حمله سولفوریک اسید

صفحه 121-138

10.22060/ceej.2016.696

علی اکبر رمضانیان پور؛ آرش ذوالفقارنسب؛ فرناز بهمن زاده؛ امیرمحمد رمضانیان پور