کارایی روش انتخاب شتابنگاشت برای گروه سازه‌ها در تخمین پاسخ دینامیکی قاب‌های خمشی فولادی نامنظم در ارتفاع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ایران

چکیده

افزایش محبوبیت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی در سال‌های اخیر را می‌توان مرهون کاهش هزینه محاسباتی تحلیل سازه از یک سو و رونق گرفتن دیدگاه مبتنی بر چارچوب مهندسی زلزله عملکردی از دیگر سو دانست. یک گام حیاتی جهت انجام فرایند استاندارد تحلیل تاریخچه زمانی مرحله انتخاب و آماده سازی ورودی‌های تحلیل، یعنی، نگاشت‌های شتاب حرکت زمین خواهد بود. جدا از تنوع ذاتی موجود در این روش‌ها می‌توان ادعا کرد که تمامی آنها محدودیت مشترکی را یدک می‌کشند. به عبارت دیگر روش‌های پالایش یا انتخاب نیازمند پذیرش سطحی از ساده سازی در هنگام معادل سازی یک مدل غیرخطی از سیستم‌های دینامیکی چنددرجه آزاد هستند. فرض اخیر گرچه ممکن است در مورد سازه‌های منظم و فارغ از هرگونه پیچیدگی در نحوه توزیع جرم، سختی و مقاومت قابل قبول تلقی گردد، برای کاربرد در سازه‌های پیچیده‌تر نیازمند مطالعات تکمیلی است. هدف از مطالعه جاری بررسی امکان استفاده از روش انتخاب بهینه شتاب نگاشت‌ها برمبنای تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA )در تخمین پاسخ‌های دینامیکی قاب‌های خمشی فولادی نامنظم در ارتفاع است. بدین منظور، گروهی از قاب‌های خمشی فولادی یک دهانه که دارای تنوعی از ارتفاع هستند و به لحاظ مقاومت و/یا سختی در زمره سازه‌های نامنظم در ارتفاع قرار می‌گیرند، انتخاب شده‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شکل‌پذیری سازه‌ها در عملکرد زیرمجموعه شتاب نگاشت‌های پیشنهاد شده توسط روش مورد بررسی در تخمین پارامترهای پاسخ مورد مطالعه کاملا تاثیرگذار است. همچنین، زیرمجموعه‌های پیشنهاد شده لزوما" دارای بهترین عملکرد نسبت به سایر شتاب نگاشت‌های مجموعه مرجع نبوده‌اند. این پدیده را می‌توان به عدم وقوع فروریزش در اغلب سازه‌های مورد بررسی نسبت داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Ground Motion Record Selection Method for Structure Groups In Case Of Generic Steel Moment-Resisting Frames

نویسندگان [English]

  • M. Molavi
  • M. Ghafory-Ashtiany
  • S. Arian-Moghaddam
Earthquake Engineering, IIEES, Tehran, Iran
چکیده [English]

Rapid growth of performance-based earthquake engineering has caused increasing interest in Non-linear Time History Analysis (NLTHA) as an effective tool for the estimation of engineering demand parameters (EDPs) and capacity. Focusing on the selected set of strong ground motions (SGMs) as an important source of uncertainty on the results; there are a variety of studies, the purpose of which is to introduce a standard scheme for efficient selection of appropriate SGMs as the input of NLTHA. A part of existing differences, most of these methods suffer from a common limitation that is the application of simplifying assumptions in their contextual framework that may not be correct always. Although, the use of such simplifications is unavoidable, the effect of them on the reliability of the results estimated by performing NLTHA under proposed set of SGMs by method must be evaluated. In this paper, a recently proposed structure-specific record selection method is investigated in terms of its ability to keep the claimed efficiency in case of structures that may challenge the correctness of reducing a MDOF nonlinear system to an equal SDOF. Among different influencing parameters that are considered in this study such as the type and pattern of irregularities, as well as, initial stiffness of the frames; the results confirm that ductility plays the chief role on the selection output. Also, the application of the proposed subsets by the selection method does not necessarily result in the reduction of the statistical dispersion in the estimated EDPs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-linear Time History Analysis
  • Record Selection and Scaling
  • Performance Based Earthquake Engineering
  • Vertically Irregular Frames
  • Evaluation
[1] ATC, Quantification of building seismic performance factors, US Department of Homeland Security, FEMA, 2009.
[2] C.B. Haselton, G.G. Deierlein, Assessing seismic collapse safety of modern reinforced concrete moment frame buildings, Pacific Earthquake Engineering Research Center, 2008.
[3] J.C. Reyes, E. Kalkan, How many records should be used in an ASCE/SEI-7 ground motion scaling procedure?, Earthquake Spectra, 28(3) (2012) 1223-1242.
[4] S.A. Moghaddam, M. Ghafory-Ashtiany, Evaluation of a recently proposed ground motion selection method in case of vertically irregular frames, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 17(3) (2016) 165-180.
[5] M. Ghafory-Ashtiany, S. Arian-Moghaddam, Strong ground motion record selection; approaches, challenges and prospects, in: 26th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), Prague, Czech, 2015.
[6] M. Ghafory-Ashtiany, M. Mousavi, A. Azarbakht, Strong ground motion record selection for the reliable prediction of the mean seismic collapse capacity of a structure group, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 40(6) (2011) 691-708.
[7] M. Molavi, M. Ghafory-Ashtiany, S. Arian-Moghaddam, Evaluation of the optimized IDA based ground motion record selection method in case of steel moment-resisting frames, Bulletin Of Earthquake Science And Engineering, (2017), (in persian).
[8] M. De Stefano, B. Pintucchi, A review of research on seismic behaviour of irregular building structures since 2002, Bulletin of Earthquake Engineering, 6(2) (2008) 285-308.
[9] BHRC, Iran’s seismic provisions for design of buildings (2800 Standard), 4th ed, (in persian).
[10] D.P. Soni, B.B. Mistry, Qualitative review of seismic response of vertically irregular building frames, ISET Journal of Earthquake Technology 43(4) (2006) 121-132.
[11] ASCE, Minimum design loads for buildings and other structures, Newton K. Gregg Publisher, 1994.
[12] L.F. Ibarra, H. Krawinkler, Global collapse of frame structures under seismic excitations, Pacific Earthquake Engineering Research Center Berkeley, CA, 2005.
[13] R.A. Medina, H. Krawinkler, Seismic demands for nondeteriorating frame structures and their dependence on ground motions, Pacific Earthquake Engineering Research Center, 2004.
[14] C. Chintanapakdee, A.K. Chopra, Evaluation of the Modal Pushover Analysis Procedure using vertically" regular" and irregular Generic Frames, University of California, Berkeley, 2002.
[15] M. Molavi, M. Ghafory-Ashtiany, Evaluation of ground motion selection and scaling methods using Structural response parameters, International Institute of Seismology and Earthquake Engineering (IIEES), 2016, (in persian).
[16] A.S. Elnashai, L. Di Sarno, Fundamentals of earthquake engineering, Wiley New York, 2008.