روش ساده آنالیز کوتاه شدگی وابسته به زمان ستون در سازه های قابی بتن آرمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه

2 دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

کوتاه شدگی تجمعی ستون‌ها در آنالیزهای یک مرحله‌ای متداول سازه، مهمترین شاخصه‌ای است که غفلت از رفتار واقعی ستون‌ها، که تنها با اعمال مرحله ای بارهای ثقلی و لحاظ کرنش‌های غیر الاستیک دراز مدت بتن حاصل می‌شود، درپی خواهد داشت. از این رو، توجه به تطابق طراحی سازه‌های بلند بتن آرمه و مراحل عملی اجرا، از طریق آنالیز غیر خطی مرحلهای با در نظر گرفتن رفتار دراز مدت بتن، همواره در سالهای اخیر مورد توصیه اکید پژوهشگران بوده امشخصات تا بدین وسیله از اثرات نا مطلوب سازهای احتمالی مانند اضافه لنگرهای اعمالی به اعضای افقی ناشی از تغییر شکل‌های محوری متفاوت اعضای مجاور و گسترش ترک در اعضای غیر سازهای در پانل‌های با نشستهای ثقلی نا همگون و عدم استفاده از ظرفیت در نظر گرفته شده در طراحی اعضای سازه جلوگیری شود. در این مقاله با انجام مدل‌سازی و آنالیزهای غیرخطی مرحله‌ای گسترده بر روی سازه‌هایی با مشخصات هندسی مختلف، روابط تجربی بسیار ساده جهت تخمین کوتاه شدگی ستون‌ها ناشی از خزش، آبرفتگی و تغییرات زمانی مدول الاستیسیته بتن، به گونه‌ای که مستقل از پارامترهای مرسوم روش CEB-FIPدر تخمین کرنش‌های محوری مذکور باشد، ارائه شده است. نتایج حاصل از صحت سنجی روابط پیشنهادی نشان از انطباق بسیار مطلوب تمامی روابط پیشنهادی تا 30طبقه و نیز صحت رابطه پیشنهادی آبرفتگی حتی برای سازه‌های قابی بلندتر از محدوده مورد بررسی تحقیق حاضر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Simplified Method of Time-dependent Column Shortening Analysis in Concrete Moment Frames

نویسندگان [English]

  • M. jalilzadeh afshari 1
  • A. Kheyroddin 2
1 Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Excessive column shortening in conventional one-step analyses is one of the most important aftereffects of ignoring the real behavior of concrete columns. This real behavior could only be achieved by staged application of gravity loads considering the long-term inelastic strains of concrete. Thereupon, consideration of adaptation between high-rise reinforced concrete structures’ design and practical stages of construction has always been staunchly held forth by researchers. Neglecting the fact above may lead to serious incorrect outcomes of analyses especially in high-rise structures. Some of these adverse structural effects are extra induced bending moments in beams, expansion of progressive cracks in second or non-structural elements, and wasting the intended capacity for structural elements in the design stage. This paper deals with comprehensive nonlinear staged analyses of structures with various geometrical specifications and represents simple empirical equations to evaluate column shortening caused by creep, shrinkage, and time changes of modulus of elasticity in such a way that the proposed relations could be independent of conventional variables of CEB-FIP code. Results of validation process show high conformity of all proposed equations for up to 30 floors and also demonstrate the accuracy of proposed shrinkage relation even for the structures higher than the aforementioned limit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear Sequential Analysis
  • Conventional Analysis
  • Column shortening
  • Creep
  • Shrinkage
[1] O. Esmaili, S. Epackachi, R. Mirghaderi, M. Ghalibafian, A. Taheri, Evaluation of the construction sequence loading effects on seismic performance of high-rise buildings with different structural systems, in: Proceedings of Ninth Canadian Conference on Earthquake Engineering, 2007, pp. 729-738.
[2] H.-G. Kwak, J.-K. Kim, Time-dependent analysis of RC frame structures considering construction sequences, Building and Environment, 41(10) (2006) 1423-1434.
[3] C.-K. Choi, E.-D. Kim, Multistory frames under sequential gravity loads, Journal of Structural Engineering, 111(11) (1985) 2373-2384.
[4] H.S. Kim, S.H. Jeong, S.H. Shin, Column shortening analysis of tall buildings with lumped construction sequences, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 21(10) (2012) 764-776.
[5] W. Njomo, G. Ozay, Sequential analysis coupled with optimized substructure technique modeled on 3D-frame construction process, Engineering Structures, 80 (2014) 200-210.
[6] C.-K. Choi, H.-K. Chung, D.-G. Lee, E. Wilson, Simplified building analysis with sequential dead loads—CFM, Journal of Structural Engineering, 118(4) (1992) 944-954.
[7] H.S. Kim, S.H. Jeong, S.H. Shin, J.P. Park, Simplified column shortening analysis of a multi-storey reinforced concrete frame, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 21(6) (2012) 405-415.
[8] H.S. Kim, Effect of horizontal members on column shortening of reinforced concrete building structures, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 22(5) (2013) 440-453.
[9] H.S. Kim, Optimum distribution of additional reinforcement to reduce differential column shortening, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 24(10) (2015) 724-738.
[10] R. Sharma, S. Maru, A. Nagpal, Effect of beam stiffness–column reinforcement on creep and shrinkage behaviour of RC frames, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 18(3) (2009) 327-339.
[11] W.W. Njomo, G. Ozay, Minimization of differential column shortening and sequential analysis of RC 3D-frames using ANN, Structural Engineering and Mechanics, 51(6) (2014) 989-1003.
[12] S. Woo Park, S. Woon Choi, H. Seon Park, Moving average correction method for compensation of differential column shortenings in high-rise buildings, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 22(9) (2013) 718-728.
[13] P. Moragaspitiya, D. Thambiratnam, N. Perera, T. Chan, A numerical method to quantify differential axial shortening in concrete buildings, Engineering Structures, 32(8) (2010) 2310-2317.
[14] J. Lu, J. Wu, X. Luo, Q. Zhang, Time-dependent analysis of steel-reinforced concrete structures, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 22(15) (2013) 1186-1198.
[15] M.J. Afshari, A. Kheyroddin, M. Gholhaki, Simplified Time-Dependent Column Shortening Analysis in Special Reinforced Concrete Moment Frames, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 62(1) (2018) 232-249.
[16] M.J. Afshari, A. Kheyroddin, M. Gholhaki, Simplified sequential construction analysis of buildings with the new proposed method, Structural Engineering and Mechanics, 63(1) (2017) 77-88.
[17] H.S. Saffarini, New approaches in the structural analysis of building systems, University Microfilms, 1983.
[18] S. Epackachi, R. Mirghaderi, O. Esmaili, A.A.T. Behbahani, S. Vahdani, Seismic evaluation of a 56-storey residential reinforced concrete high-rise building based on nonlinear dynamic time-history analyses, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 21(4) (2012) 233-248.
[19] ACI Committee 318, Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318–14) and Commentary (ACI 318R–14), 2014.
[20] Comite Euro-International du Beton. CEB-FIP Model Code 1990: Design code, Thomas Telford services Ltd, Lausanne, Switzerland, 1993.
[21] ETABS2015 Technical Reference Manual. Integrated Building Design Software, in, Computer and Structures Inc., Berkeley, (California, USA), 2015.
[22] M. Fintel, F.R. Khan, Effects of column creep and shrinkage in tall structures-Prediction of inelastic column shortening, in: Journal Proceedings, 1969, pp. 957-967.
[23] Midas Gen 2015 Analysis Reference Manual-General Structural Design System Software, in, Midas IT, 2015.
[24] ASCE Standard, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (ASCE 7-10), American Society of Civil Engineers, Reston, VA, 2010.
[25] M.J. Afshari, A. Kheyroddin, M. Gholhaki, The effect of constant and seasonal changes of ambient conditions on long-term behavior of high-rise concrete structures, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 27(18) (2018) e1548.