موضوعات = مدیریت پروژه
بهینه‌سازی جانمایی داخلی کارگاه و تاثیر آن بر هزینهی پروژه‌های ساخت با الگوریتم بهینه‌سازی علف‌های هرز

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 495-514

10.22060/ceej.2020.15506.5945

محمدجواد طاهری امیری؛ میلاد همتیان؛ فرشیدرضا حقیقی؛ مائده جواهری بارفروشی


تعیین تاخیر درپروژه های‌ ساخت مترو با روش چند معیاره فازی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 143-156

10.22060/ceej.2018.13974.5524

حسنعلی مسلمان یزدی؛ محمدرضا مسلمان یزدی؛ عرفان محمدی


بهینه سازی زمان و هزینه در استقرار سکونت گاه های اسکان موقت پس از بحران

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1003-1014

10.22060/ceej.2017.13055.5318

سیدفتح اله ساجدی؛ سیدحمید هاشمی؛ سیدمحسن کالوندی