بهینه سازی شاخص های کمی و کیفی پروژه های عمرانی با رویکرد دانش مدیریت پروژه (مطالعه موردی: سد مخزنی قوچم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در سالهای اخیر پیچدگی اجرای پروژه ها، فضای رقابتی کسب وکار و محدودیت منابع سازمانها، لزوم توجه به مدیریت پروژه را در دستیابی به اهداف پروژه ها بیشتر مورد توجه قرارداده است .از اینرو درمراحل اجرای پروژه ها، کارفرمایان به دنبال افزایش کیفیت، کاهش مدت زمان و هزینه های اجرا و ریسک هستند که از اهداف اصلی پروژه ها بشمار می روند. در این تحقیق، بهینه سازی بین اجزاء هرم بقاء شامل زمان، هزینه، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و به صورت موردی بر روی سد مخزنی قوچم انجام گرفته است. به این منظور از شش الگوریتم بهینه سازی فرا ابتکاری استفاده شده است که سه الگوریتم کلاسیک (ژنتیک ،جستجوی ممنوعه و تبرید شبیه سازی شده) و از سه الگوریتم های جدید(پروانه، چرخه بکرزایی و شاهین هریس) می باشند. در چهار حالت به بهینه سازی هر یک از اجزا هرم بقاء به طور جداگانه پرداخته شده است و در نهایت هر چهار حالت بطور همزمان بررسی شده است. کد نویسی های مربوط به توابع هدف و الگوریتم های بهینه سازی در نرم افزار متلب انجام گرفته است. نتایج نشانگر عملکرد مناسب الگوریتم ژنتیک است.همچنین در بهینه سازی شاخص کیفیت فقط الگوریتم ژنتیک بهترین جواب بهینه را داده است و در بهینه سازی مرکب با در نظرگرفتن همزمان تمامی شاخص ها، الگوریتم های ژنتیک و شاهین هریس بهترین جواب را ارائه داده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of Quantitative and Qualitative Indicators of Civil Engineering Projects with Project Management Knowledge Approach with (Case Study :Qucham Reservoir Dam

نویسندگان [English]

  • Behzad Espoutin
  • Sina Fard Moradinia
Department of Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In recent years, the complexity of project implementation, the competitive business environment, and the limited resources of organizations have made it more important to pay attention to project management in achieving project goals. Therefore, in the implementation stages of projects, employers seek to increase quality, reduce time and cost of implementation and risk, which are the main goals of projects. In this study, optimization between components of the survival pyramid including time, cost, quality and risk in construction projects has been performed. A case study has been conducted on the Qucham earth dam. For this purpose, six super-innovative optimization algorithms have been used, which are three classic algorithms (genetics, forbidden search and simulated refrigeration) and three new algorithms (butterfly, Cyclic Parthenogenesis and Haris Hawks). In the four modes, each component of the survival pyramid is optimized separately, and finally all four modes are examined simultaneously. Target coding and optimization algorithms have been coded in MATLAB software. The results indicate the proper performance of the genetic algorithm. Also, in optimizing the quality index, only the genetic algorithm has given the best optimal answer and in compound optimization, taking into account all the indicators at the same time, Genetic Algorithms and Haris Hawks have provided the best answer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimization
  • Survival pyramid
  • Innovative algorithms
  • Project Management Knowledge
  • Qucham Dam