روشی ترکیبی فازی زبانی برای انتخاب مدیر پروژه صنعت ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

چکیده

انتخاب مدیر پروژه یکی از مهمترین فرآیندها در مدیریت منابع انسانی صنعت ساخت میباشد. تصمیم گیری در خصوص موضوع استخدام مدیر پروژه، مسئله ای پیچیده و چند متغیره خواهد بود. هدف ازاین پژوهش ارائه مدلی ترکیبی است که بااستفاده ازتکنیک های تصمیم گیری وضمن برخورداری از توان بالاتر، مسئله رتبه بندی وانتخاب مدیر پروژه ساخت رابه طور بهینه حل نماید. مدل پیشنهادی مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره فازی زبانی برای حل مسئله استخدام مدیر پروژه بر اساس معیارهایی می‌باشد که از فرآیند دلفی در مطالعات قبلی استخراج شده اند. دراین پژوهش دو روش تصمیم گیری گروهی در رتبه بندی و انتخاب مدیر پروژه ارائه می شود. روش دلفی استخراج معیارها را انجام می دهد، درحالی که روش تاپسیس فازی کاندیدای بهینه را انتخاب می کند. نتایج تحقیق نشان میدهد که بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه در مسئله استخدام مدیر پروژه سبب افزایش کارایی فرآیند شده و چون معیارهای گوناگون را لحاظ مینماید، در بلندمدت نیروی کارآمد و متناسب با نیاز سازمان پروژه محور را نیز کاندید فرآیند جذب واستخدام مینماید. از ویژگیهای رویکرد پیشنهادی مدلسازی قضاوتهای ذهنی تصمیم گیرندگان با استفاده از عبارات زبانی، در گزینش مدیر پروژه میباشد. همچنین این رویکرد میتواند تصمیم گیران سازمانهای پروژه محور را در شناسایی و تعیین معیارهای اساسی پیش از گزینش مدیر پروژه یاری رساند و اتخاذ تصمیم جهت گزینش بهترین مدیر پروژه بخش بر اساس معیارها و گزینه های چندگانه را، تسهیل و میسر نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A fuzzy linguistic hybrid method for selecting a construction project manager

نویسنده [English]

  • Ali Reza Afshari
Department of Industrial Engineering, Shirvan Branch, Islamic Azad University, Shirvan, Iran
چکیده [English]

Selecting a construction project manager is one of the most important processes in human resource management in the construction industry. Deciding on the issue of hiring a project manager will be a complex and multivariate issue. The purpose of this study is to provide a hybrid model that optimally solves the issue of ranking and selection of a construction project manager by using decision-making techniques. The proposed model is based on fuzzy linguistic decision criteria, to solve the construction manager selection based on criteria derived from the Delphi method based on previous studies. In this research, two methods of group decision making in ranking and selecting the construction project manager are presented. The Delphi method extracts the criteria, while the fuzzy TOPSIS method selects the optimal candidate. The results show that the use of multi-criteria decision-making methods in the construction project manager selection, increases the efficiency of the process and because it considers various criteria, in the end, efficient managers in accordance with the needs of the project-based organization is a candidate in the recruitment process. One of the features of the proposed approach is to minimize the involvement of subjective judgments in the selection of the construction project manager. This approach can also help decision makers of project-based organizations in identifying and determining the basic criteria before selecting a construction project manager and facilitate the decision to select the best construction project manager based on multiple criteria and options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction management
  • Project management
  • Project manager selection
  • Delphi method
  • fuzzy TOPSIS method