روشی ترکیبی فازی زبانی برای انتخاب مدیر پروژه صنعت ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

چکیده

انتخاب مدیر پروژه یکی از مهم‌ترین فرآیندها در مدیریت منابع انسانی صنعت ساخت می‌باشد. تصمیم‌گیری در خصوص موضوع استخدام مدیر پروژه، مسئله‌ای پیچیده و چند متغیره خواهد بود. هدف از این پژوهش ارائه مدلی ترکیبی است که با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری و ضمن برخورداری از توان بالاتر، مسئله رتبه‌بندی و انتخاب مدیر پروژه ساخت را به طور بهینه حل نماید. مدل پیشنهادی مبتنی بر تصمیم‌گیری چند معیاره فازی زبانی برای حل مسئله استخدام مدیر پروژه بر اساس معیارهایی می‌باشد که از فرآیند دلفی در مطالعات قبلی استخراج شده‌اند. در این پژوهش دو روش تصمیم‌گیری گروهی در رتبه‌بندی و انتخاب مدیر پروژه ارائه می‌شود. روش دلفی استخراج معیارها را انجام می‌دهد، در حالی که روش تاپسیس فازی کاندیدای بهینه را انتخاب می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بهره‌گیری از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در مسئله استخدام مدیر پروژه سبب افزایش کارایی فرآیند شده و چون معیارهای گوناگون را لحاظ می‌نماید، در بلند مدت نیروی کارآمد و متناسب با نیاز سازمان پروژه محور را نیز کاندید فرآیند جذب و استخدام می‌نماید. از ویژگی‌های رویکرد پیشنهادی مدل‌سازی قضاوت‌های ذهنی تصمیم گیرندگان با استفاده از عبارات زبانی، در گزینش مدیر پروژه می‌باشد. همچنین این رویکرد می‌تواند تصمیم‌گیران سازمآن‌های پروژه محور را در شناسایی و تعیین معیارهای اساسی پیش از گزینش مدیر پروژه یاری رساند و اتخاذ تصمیم جهت گزینش بهترین مدیر پروژه بخش بر اساس معیارها و گزینه‌های چندگانه را تسهیل و میسر نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hybrid fuzzy linguistic method for Construction project manager selection

نویسنده [English]

  • Ali Reza Afshari
Department of Industrial Engineering, Shirvan Branch, Islamic Azad University, Shirvan, Iran
چکیده [English]

Selecting a construction project manager is one of the most important processes in human resource management in the construction industry. Deciding on the issue of hiring a project manager will be a complex and multivariate issue. The purpose of this study is to provide a hybrid model that optimally solves the issue of ranking and selection of a construction project manager by using decision-making techniques. The proposed model is based on fuzzy linguistic decision criteria to solve the construction manager selection based on criteria derived from the Delphi method based on previous studies. In this research, two methods of group decision making in ranking and selecting the construction project manager are presented. The Delphi method extracts the criteria, while the fuzzy TOPSIS method selects the optimal candidate. The results show that the use of multi-criteria decision-making methods in the Construction manager selection increases the efficiency of the process and because it considers various criteria, in the end, efficient managers in accordance with the needs of the project-based organization is a candidate in the recruitment process. One of the features of the proposed approach is to minimize the involvement of subjective judgments in the selection of the construction project manager. This approach can also help decision-makers of project-based organizations in identifying and determining the basic criteria before selecting a construction project manager and facilitate the decision to select the best construction project manager based on multiple criteria and options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project manager selection
  • Delphi method
  • Fuzzy TOPSIS method
  • Construction project management
  • Project management
[1] M. Huemann, Human resource management in the project-oriented organization: towards a viable system for project personnel, Routledge, 2016.
[2] M. Dursun, E.E. Karsak, A fuzzy MCDM approach for personnel selection, Expert Systems with Applications, 37(6) (2010) 4324-4330.
[3] A. Chaghooshi, A. Arab, S. Dehshiri, A fuzzy hybrid approach for project manager selection, Decision Science Letters, 5(3) (2015) 447-460.
[4] D.H. Hong, C.-H. Choi, Multicriteria fuzzy decision-making problems based on vague set theory, Fuzzy sets systems, 114(1) (2000) 103-113.
[5] M. Sadatrasool, A. Bozorgi-Amiri, A.J.J.o.P.M. Yousefi-Babadi, Project manager selection based on project manager competency model: PCA–MCDM Approach, 1(1) (2016) 7-20.
[6] C. Lim, M.Z. Mohamed, Criteria of project success: an exploratory re-examination, International journal of project management, 17(4) (1999) 243-248.
[7] H. Liao, Z. Xu, X.-J. Zeng, Distance and similarity measures for hesitant fuzzy linguistic term sets and their application in multi-criteria decision making, Information Sciences, 271 (2014) 125-142.
[8] W.W. Wu, M.T. Eom, J. Song, Spheres of It Project Complexity and It Project Manager Archetypes and Roles: A Case Study, Information Systems Management, 36(4) (2019) 323-335.
[9] H. Sadeghi, M. Mousakhani, M. Yazdani, M. Delavari, Evaluating Project Managers by an Interval Decision-Making Method Based on a New Project Manager Competency Model, Arabian Journal for Science and Engineering, 39(2) (2014) 1417-1430.
[10] S.-f. Zhang, S.-y.J.E.S.w.A. Liu, A GRA-based intuitionistic fuzzy multi-criteria group decision making method for personnel selection, 38(9) (2011) 11401-11405.
[11] A.R. Afshari, R.M. Yusuff, A.R. Derayatifar, Linguistic extension of fuzzy integral for group personnel selection problem, Arabian Journal for Science and Engineering, 38(10) (2013) 2901-2910.
[12] S.H. Chen, H.T. Lee, Performance evaluation model for project managers using managerial practices, International Journal of Project Management, 25(6) (2007) 543-551.
[13] S.E. Abraham, L.A. Karns, K. Shaw, M.A. Mena, Managerial competencies and the managerial performance appraisal process, Journal of Management Development,  (2001).
[14] M. Armstrong, S. Taylor, Armstrong's handbook of human resource management practice, Kogan Page Publishers, 2020.
[15] R. Tavakkoli-Moghaddam, E. Najafi, M. Yazdani, Project manager selection by using a fuzzy hybrid Delphi-VIKOR approach, Management Research in Iran, 16(4) (2013) 19-44.
[16] A.R. Afshari, Review on Construction Project Manager Selection Criteria and Methods, Journal of Current Construction Issues,  (2018) 37-48.
[17] J. Heydari Dehooei, S.J. Hosseini Dehshiri, Selecting project manager based on competency model using SWARA and WASPAS combined methods: Case of Pishgaman Kavir Yazd Cycas Park Project, Management Research in Iran, 22(4) (2019) 47-72.
[18] A. Moradi, K. Rahmani, E. Jaafaripooyan, R. Yarahmadi, Prioritization of Key Qualification Indicators related to Operational-Level Managers based on Multiple Criteria Decision Making, Fuzzy TOPSIS in Tehran University of Medical Sciences, Hospital, 17(1) (2018) 53-64.
[19] L.S. Chen, C.H. Cheng, Selecting IS personnel use fuzzy GDSS based on metric distance method, European Journal of Operational Research, 160(3 SPEC. ISS.) (2005) 803-820.
[20] B. Xing, A.d. Zhang, Application of fuzzy analytical hierarchy process in selecting a project manager, in:  2006 International Conference on Management Science and Engineering, IEEE, 2006, pp. 1417-1421.
[21] M. Velasquez, P.T. Hester, An analysis of multi-criteria decision making methods, International journal of operations research, 10(2) (2013) 56-66.
[22] E.E. Ameyaw, Y. Hu, M. Shan, A.P. Chan, Y. Le, Application of Delphi method in construction engineering and management research: a quantitative perspective, Journal of Civil Engineering Management, 22(8) (2016) 991-1000.
[23] K. Palczewski, W. Sałabun, The fuzzy TOPSIS applications in the last decade, Procedia Computer Science, 159 (2019) 2294-2303.
[24] V. Sajesh, Forecasting using Delphi method: an Overview, in, ICAR-Central Institute of Fisheries Technology, 2018.
[25] O. Helmer, Analysis of the future: The Delphi method, Rand Corp Santa Monica CA, 1967.
[26] V. Marchau, E. Van de Linde, tools, The delphi method, Foresight in organizations: Methods,  (2016) 59-79.
[27] m. eshqi, m.a. sarlak, h. darvish, m. mosavi, Design and Explanation of E- Entrepreneurial Organization Model in Iranian Banking Industry (Case Study: Refah Bank), Management Research in Iran, 23(2) (2019) 28-53.
[28] j. abolfathi, R. Rasouli, M. zamaheni, M. Estiri, Identifying Dimensions of Human Resources Model based on an Approach to High Performance Work Systems (Studied case: Knowledgebased Companies), Management Research in Iran, 23(1) (2019) 49-74.
[29] m. shirvani naghani, R. Bayat, s. fazli, A.a. Pourezzat, t. rovshandel, Developing the strategy creating phase in the strategic foresight process, based on the opinions of academic experts and experts in the industries active in the Tehran Stock Exchange, Management Research in Iran, 23(1) (2019) 99-122.
[30] S.M. Razeghi, H. sadigh, Investigation of Mechanisms to Reduce Agricultural Waste Utilizing Delphi Technique, Food Science and Technology, 15(82) (2018) 1-16.
[31] S.R. Jalali, A. Kazemi, A. Ansari, Designing a Brand Performance Model for Banking Services Market Based on Customer-Based Brand Equity, Management Research in Iran, 22(3) (2018) 104-132.
[32] C.-L. Hwang, K. Yoon, Methods for multiple attribute decision making, in:  Multiple attribute decision making, Springer, 1981, pp. 58-191.
[33] H. Adobor, Selecting management talent for joint ventures: A suggested framework, Human Resource Management Review, 14(2) (2004) 161-178.
[34] N.S. Haynes, P.E. Love, Psychological adjustment and coping among construction project managers, Construction Management and Economics, 22(2) (2004) 129-140.
[35] F.E. Gould, N.E. Joyce, Construction project management, Prentice Hall, 2009.
[36] N. Clarke, Emotional Intelligence and Its Relationship to Transformational Leadership and Key Project Manager Competences, Project Management Journal, 41(2) (2010) 5-20.
[37] A.R.A. Hamid, B. Singh, A.B. Arzmi, Construction project manager ways to cope with stress at workplace, in:  SEPKA 2014: National Seminar on Civil Engineering Research, Training Center, UTM Skudai., 2014.
[38] S. Ogunlana, Z. Siddiqui, S. Yisa, P. Olomolaiye, Factors and procedures used in matching project managers to construction projects in Bangkok, International Journal of Project Management, 20(5) (2002) 385-400.
[39] S. Liu, J. Zhang, M. Keil, T. Chen, Comparing senior executive and project manager perceptions of IT project risk: a Chinese Delphi study, 20(4) (2010) 319-355.
[40] M.-I. Cheng, A.R.J. Dainty, D.R. Moore, What makes a good project manager?, Human Resource Management Journal, 15(1) (2005) 25-37.
[41] S. El-Sabaa, The skills and career path of an effective project manager, International Journal of Project Management, 19(1) (2001) 1-7.
[42] A.S. Hanna, M.W. Ibrahim, W. Lotfallah, K.A. Iskandar, J.S. Russell, Modeling Project Manager Competency: An Integrated Mathematical Approach, 142(8) (2016) 04016029.
[43] J. Hauschildt, G. Keim, J.W. Medcof, Realistic Criteria for Project Manager Selection and Development, Project Management Journal, 31(3) (2000) 23-32.
[44] D.E. Hodgson, Project Work: The Legacy of Bureaucratic Control in the Post-Bureaucratic Organization, Organization, 11(1) (2004) 81-100.
[45] A.P.C. Chan, D.C.K. Ho, C.M. Tam, Effect of Interorganizational Teamwork on Project Outcome, Journal of Management in Engineering, 17(1) (2001) 34-40.
[46] M. Huemann, Managing the project-oriented organization, in:  Gower handbook of project management, Routledge, 2016, pp. 493-506.
[47] J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott, Mutiobjective Programming, in:  Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, 2005.
[48] G.R. Jones, Organizational theory, design, and change, Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2013.
[49] R. Englund, A. Bucero, The complete project manager: Integrating people, organizational, and technical skills, Berrett-Koehler Publishers, 2019.
[50] Y. Cohen, H. Ornoy, B. Keren, MBTI Personality Types of Project Managers and Their Success: A Field Survey, 44(3) (2013) 78-87.
[51] A.G. Silvius, R.P. Schipper, Sustainability in project management competencies: analyzing the competence gap of project managers, Journal of Human Resource Sustainability Studies, 2014 (2014).
[52] R.G. Lord, D.J. Brown, Leadership, values, and subordinate self-concepts, The Leadership Quarterly, 12(2) (2001) 133-152.
[53] D.-Y. Chang, Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP, European journal of operational research, 95(3) (1996) 649-655.
[54] C. Kahraman, Fuzzy multi-criteria decision making: theory and applications with recent developments, Springer Science & Business Media, 2008.
[55] J.C. Martín, C. Román, C. Gonzaga, How different n-point Likert scales affect the measurement of satisfaction in academic conferences, International Journal for Quality Research,  (2018).
[56] Y.-L. Hsu, C.-H. Lee, V.B. Kreng, The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection, Expert Systems with Applications, 37(1) (2010) 419-425.