تعیین ارتباط معیارهای شایستگی مدیران زیرساخت های حمل و نقل فرودگاهی بر عوامل موفقیت در پروژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عمران-مدیریت ساخت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

چکیده

این مقاله پژوهشی با هدف شناسایی رابطه معیارهای شایستگی مدیران صنعت ساخت فرودگاهی با معیارهای موفقیت پروژه به اجرا درآمده است. روش تحقیقی اکتشافی بوده و در این راستا از روش توصیفی همبستگی نیز پیروی شده است. جامعه آماری را مدیران دارای تجربه در پروژه‌های بزرگ عمرانی ایران در صنعت ساخت فرودگاهی تشکیل داده است. حجم نمونه به‌موجب جدول نمونه‌گیری مورگان 230 نفر در نظر گرفته شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته مدیران و پرسشنامه موفقیت پروژه بوده است. روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها بهره‌برداری از شاخص‌های آزمون‌های کایزر مایر، اولکین و نیز آزمون تحلیل عاملی و آزمون همبستگی بوده است. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها حاکی از آن بود که معیارهای شایستگی مدیران از تعداد 30 مورد پیشنهادی اولیه، پس از اعتباریابی از گروه نمونه به 36 مورد افزایش یافت. معیارهای موفقیت پروژه نیز از تعداد 52 مورد اولیه پیشنهادی پس از اعتباریابی از گروه نمونه به 38 مورد کاهش یافت. معیارهای موفقیت پروژه تطبیق یافته با شرایط بومی پس از تحلیل عاملی شناسایی و فهرست آن‌ها در نتایج مقاله انعکاس داده شد. بدین ترتیب دو نوع ابزار بومی‌شده به تفکیک برای سنجش شایستگی مدیریت و موفقیت پروژه به‌دست‌آمد. آزمون همبستگی اجراشده نشان داد که بین هر یک از عوامل شایستگی مدیران و عوامل موفقیت پروژه رابطه وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Managers' Competency Criteria Relationship by Project Success Factors in the Airport Construction infrastructures

نویسندگان [English]

  • Alireza Roshani 1
  • Mohsen Gerami 2
  • Omid Rezaifar 3
1 PhD student in Civil Engineering-Construction Management, Semnan University, Semnan, Iran
2 Professor - Civil Engineering Department, Semnan University, Semnan, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Iran
چکیده [English]

This research paper has been conducted with the aim of identifying the relationship between competency criteria of airport construction industry managers and project success criteria. The research method is exploratory and in this regard, the descriptive method of correlation has been followed. The statistical population consists of managers with experience in major Iranian construction projects in the airport construction industry. The sample size was 230 according to Morgan sampling table. Data collection tools were semi-structured interviews of managers and project success questionnaire. The data analysis method was to use the indicators of Kaiser Meyer, Olkin tests, as well as factor analysis and correlation tests. Data analysis and analysis showed that managers' competency criteria increased from the number of thirty initial proposals to 36 after credit from the sample group. The project's success criteria were reduced from the original 52 proposed cases to 38 after validation from the sample group. The success criteria of the project adapted to the local conditions were identified after factor analysis and their list was reflected in the results of the article. Thus, two types of localized tools were obtained separately to measure the competence of the management and the success of the project. The correlation test performed showed that there was a relationship between each of the competency factors of managers and the success factors of the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manager Competence
  • Project Success
  • Environmental Competency
  • Technical Competency
  • Behavioral Competency