تعیین ارتباط معیارهای شایستگی مدیران زیرساخت‌های حمل و نقل فرودگاهی بر عوامل موفقیت در پروژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

این مقاله پژوهشی با هدف شناسایی رابطه معیارهای شایستگی مدیران صنعت ساخت فرودگاهی با معیارهای موفقیت پروژه به اجرا درآمده است. روش تحقیقی اکتشافی بوده و در این راستا از روش توصیفی همبستگی نیز پیروی شده است. جامعه آماری را مدیران دارای تجربه در پروژه‌های بزرگ عمرانی ایران در صنعت ساخت فرودگاهی تشکیل داده است. حجم نمونه به‌ موجب جدول نمونه‌گیری مورگان 230 نفر در نظر گرفته شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختار یافته مدیران و پرسشنامه موفقیت پروژه بوده است. روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها بهره‌برداری از شاخص‌های آزمون‌های کایزر مایر، اولکین و نیز آزمون تحلیل عاملی و آزمون همبستگی بوده است. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها حاکی از آن بود که معیارهای شایستگی مدیران از تعداد 30 مورد پیشنهادی اولیه، پس از اعتباریابی از گروه نمونه به 36 مورد افزایش یافت. معیارهای موفقیت پروژه نیز از تعداد 52 مورد اولیه پیشنهادی پس از اعتباریابی از گروه نمونه به 38 مورد کاهش یافت. معیارهای موفقیت پروژه تطبیق یافته با شرایط بومی پس از تحلیل عاملی شناسایی و فهرست آن‌ها در نتایج مقاله انعکاس داده شد. بدین ترتیب دو نوع ابزار بومی ‌شده به تفکیک برای سنجش شایستگی مدیریت و موفقیت پروژه به‌ دست‌ آمد. آزمون همبستگی اجرا شده نشان داد که بین هر یک از عوامل شایستگی مدیران و عوامل موفقیت پروژه رابطه وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Managers' Competency Criteria Relationship by Project Success Factors in the Airport Construction infrastructures

نویسندگان [English]

  • Alireza Roshani
  • Mohsen Gerami
  • Omid Rezaifar
PhD student in Civil Engineering-Construction Management, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

This research paper has been conducted with the aim of identifying the relationship between the competency criteria of airport construction industry managers and project success criteria. The research method is exploratory and in this regard, the descriptive method of correlation has been followed. The statistical population consists of managers with experience in major Iranian construction projects in the airport construction industry. The sample size was 230, according to the Morgan sampling table. Data collection tools were semi-structured interviews of managers and project success questionnaires. The data analysis method was to use the indicators of Kaiser Meyer, Elkin tests, as well as factor analysis and correlation tests. Data analysis and analysis showed that managers' competency criteria increased from the number of thirty initial proposals to 36 after credit from the sample group. The project's success criteria were reduced from the original 52 proposed cases to 38 after validation from the sample group. The success criteria of the project adapted to the local conditions were identified after factor analysis and their list was reflected in the results of the article. Thus, two types of localized tools were obtained separately to measure the competence of the management and the success of the project. The correlation test performed showed that there was a relationship between each of the competency factors of managers and the success factors of the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manager Competence
  • Project Success
  • Environmental Competency
  • Technical Competency
  • Behavioral Competency
[1] JC. Alvarenga, The project manager core competencies to project success. International journal of managing projects in Business, (1994).
[2] T. Chen, and M. Fu, How do project management competencies change within the project management career model in large Chinese construction companies. International Journal of project management, 37 (2019) 485-500.
[3] AC. Moon, The need for a Competencies’ assessment framework for the Malaysian Construction project managers. Journal of surveying construction and property, 9(1) (2018) 98-105.
[4] V.R. Montequin, A.G. Nieto, F. Ortega, and J. Villanueva, Managerial style profiles of successful project managers: a survey. Science direct Journal, 64 (2015) 55 -62.
[5] FT. Berssaneti, Identification of variables that impact project success in Brazilian companies. International Journal of Project Management, 33 (2014) 638–649.
[6] J.R. Turner, and R. Muller, Leadership competency profiles of successful project managers. International Journal of Project Management, 28(2) (2010) 437-438.
[7] H. Kerzner, Project management: A system approach to project management: A system approach to project planning scheduling and controlling. (10th Ed). New York: Van Nostr and Reinhold, (2009).
[8] H. Kerzner, Project management: A systems approach to project planning, scheduling, and controlling. (6th Ed). New York: Van Nostr and Reinhold, (1998).
[9] Z. Nouri, Comparison of Third and Fourth Editions of Project Manager Competence (ICB). Monthly of the International Project Management Association, 6 (1395) 7- 10. (In Persian)
[10] M. Ghazi Moradi, Providing models for predicting the success of phased construction projects based on artificial intelligence. PhD Thesis in Construction Management, Semnan University, (1394). (In Persian)
[11] MS. Taslimi, R. Raee, A. Farzinvash, and M. Barghi, Design and Explanaion of National Projects Managers’ Competencies, Focusing on Risk. Public Management Quarterly, 5(4) (1392) 57- 78. (In Persian)
[12] H. Maleki Toulabi, Identification of success criteria for BOT construction projects in Iran. The Second International Conference on Entrepreneurship Management and Economic Development, Tehran, (1392).  (In Persian)
[13] A. Vahidi Arbabi, and Sh. Malek, Study and Identification of Factors Affecting Project Success (Case Study of Space Structures Projects in Iran). Sixth National Congress of Civil Engineering. Semnan, Semnan University, (1390).  (In Persian)
[14] A. Bayati, and M. Asadi Gharabaghi, Project Manager Competency Standard Improves Manager Performance in Project Environments. Second International Project Management Conference, Tehran, Iran, (1384).  (In Persian)
[15] M. Ghazimoradi, A. Kheyroddin, and O. Rezayfar, Diagnosing the success of the construction projects during the initial phases. 5(3) (2016) 395-406.
[16] A.R. Roshani, M. Gerami, and O. Rezaeifar, New Rethinking on Managers’ Competency Criteria and Success Factors in Airport Construction Projects. 4(11) (2018) 2692-2701.
[17] S.A. Yazdanparast, O. Rezaifar, and A. Kheyroddin, Decision Making for Motivation of Construction Site Personnel. 12(7) (2017) 1846-1852.
[18] V. Zeinalabedin Tehrani, O. Rezaeifar, M. Gholhaki, and Y. Khosravi, Investigating the Impact of Safety Investment on Safety Culture in Construction Projects-Case Study of Power Plant Construction Projects. 16(6) (2020) 91-100.