شبیه سازی عوامل تاخیر در پروژه های سد سازی با رویکرد پویایی سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

تحقیقات گسترده ای در جهت مقابله با تاخیرات پروژه و یا کاهش تبعات آن صورت گرفته که در این خصوص پروژه های سد سازی به دلیل حجم عملیات گسترده در آنها و نیز زمان اولیه نسبتا زیاد اجرای پروژه در این زمینه بیشترین تاثیر را می‌گیرد. در این تحقیق مطالعه موردی سد مروک که در استان لرستان واقع شده است مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس پیشینه تحقیقات قبلی و نیز تجارب اخذ شده از پروژه ها، 10 عامل تاخیر در پروژه ها جمع بندی و در قالب یک پرسشنامه به 20 نفر از خبرگان پروژه های سد سازی جهت نمره دهی از 1 تا 10 به عنوان شناسایی عوامل تاثیر گذار در تاخیرات پروژه سد سازی آورده شده است. بدیهی است میزان تاثیر هر عامل که باید توسط پرسشگر اعلام می‌گردید با ضریب 10 به عنوان تاثیر گذارترین و ضریب 1 به عنوان کم تاثیر ترین درخواست گردیده بود. و از بین عوامل مختلف درگیر تاخیرات ٤ متغیر نیروی انسانی، ماشین آلات ، منابع مالی پیمانکار و کمبود نقشه های فنی از بین آنها توسط خبرگان توسط پرسشنامه های تهیه شده به عنوان تاثیرگذارترین عوامل انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از برنامه شبیه سازی Vensim و با استفاده از اطلاعات پروژه، مدل مذکور شبیه سازی گردید و نتایج شبیه سازی میزان تاخیر قابل پیش بینی کل پروژه و سهم هر یک از عوامل را مشخص نمود. نتیجه گیری کلی بر این اساس می‌باشد که مدیریت پروژه در 4 ماه ابتدایی پروژه نقش کلیدی در تاخیرات پروژه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of Delay Factors in Dam Construction Projects with a System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Sina Fard Moradinia 1
  • Iraj Alimi 2
1 Assistant professor, Department of Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Ph.D. Candidate of Engineering and Construction Management, Department of Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran,
چکیده [English]

Project delays are one of the main causes of damage in construction projects, so extensive research has been done to deal with it or reduce its consequences. In this regard,too much project implementation in this area has the greatest impact because of the large volume of operations in dam projects. In this study, a case study of Marvuk Dam located in Lorestan province was studied. Based ont he background of previous research and experiences gained from projects were used to explain 10 factors of delay in projects. Experts of dam construction projects are given a score from 1 to 10 for identifying factors that affect the delays of the project. Obviously,the effect of each factor that should have been announced by the questioner was requested with a coefficients of 10 and 1 as the most effective and the least effective.The experts selected the variables of manpower, machinery, contractor financial resources and lack of technical drawings as the most important factors in the delays. Then, using Vensim simulation program and project information, the model was created and the simulation results were used to determine the predictable latency of the whole project and the share of each factor. The general conclusion is that project management in the first 4 months of the project has a key role in project delays.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delays
  • simulation
  • system dynamics
  • Dam Projects
  • Vensim